Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Vācija

Saturu nodrošina
Vācija

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesvedībā (kriminālprocesā), un kam man būtu jāadresē šāda prasība?

Vienīgais priekšnosacījums ir iesniegt atbilstošu prasību (civilprasība kriminālprocesa ietvaros), kurā ir pilnībā izklāstīts prasības priekšmets un pamatojums. (sīkāku informāciju skatīt atbildē uz 3. jautājumu). Prasību var adresēt policijai, prokuratūrai vai kompetentajai tiesai (sk. 2. jautājumu).

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

Prasību var iesniegt rakstiski, kad par noziegumu tiek ziņots policijai. To var iesniegt rakstiski arī vēlāk prokuratūrai vai tiesai, vai arī to var reģistrēt tiesas kancelejas darbinieks (Rechtsantragsstelle (Vācijas tiesu departamentā, kurā var iesniegt prasības un citas deklarācijas)). Prasību var izklāstīt mutiski galvenajā tiesas sēdē.

Parasti ir ieteicams prasību iesniegt pēc iespējas agrāk, tostarp, lai izvairītos no situācijas, ka lēmums netiek pieņemts ievērojamas procesuālas kavēšanās dēļ.

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā būtu jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai individuālie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Prasībā vajadzētu būt skaidri norādītam, ko vēlaties saņemt no apsūdzētā un kādēļ. Parasti, ja jūs pieprasāt naudas summu kā kompensāciju par finansiāliem zaudējumiem (piem., negūtus ienākumus, sabojātu īpašumu), jums būtu precīzi jānorāda summa. Savukārt kompensācijas summu par sāpēm un ciešanām (Schmerzengeld - sāpju nauda) var noteikt tiesa pēc saviem ieskatiem. Tomēr pat tādā gadījumā jums būtu jānorāda aptuvena summa un tas, uz kāda pamata sāpju nauda būtu jāaprēķina vai jāaplēš. Jums pēc iespējas sīkāk jāizklāsta fakti, ar kuriem pamatojat savu prasību (piem., noziedzīgā nodarījuma apraksts, informācija par ievainojumiem un radītajiem īpašuma bojājumiem).

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Nē. Īpašas veidlapas nav.

Prasības piemērs saskaņā ar civilprasības krimināllietā procedūru angļu valodā ir pieejams izdevumā “Vadlīnijas cietušajiem” 63. lappuse (5. piemērs) (vācu valodā – Opferfibel), ko publicējusi Federālā Tieslietu un patērētāju aizsardzības ministrija. Vadlīnijas cietušajiem par cietušo personu tiesībām kriminālprocesā cita starpā ir atrodamas tīmekļa vietnes https://www.hilfe-info.de/ angļu valodas versijā sadaļā “Publikācijas”.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatojumam?

Jums būtu jāuzskaita vai jāiesniedz visi pieejamie pierādījumi, kas vajadzīgi jūsu prasības pamatošanai (piem., rēķini, izziņas). Jūs varat arī tieši atsaukties uz ziņojumiem un liecinieka liecībām, ko sniedzāt policijai, vai uz pašu lēmumu par personas saukšanu pie kriminālatbildības.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā tiesas nodevas vai citas izmaksas?

Ja jums kā prasītājam tiks piešķirta prasītā kompensācija, no jums netiks iekasētas tiesas nodevas; visus izdevumus, kas būs radušies, piem., negūtos ienākumus piedalīšanās tiesvedībā dēļ, segs apsūdzētais.

Ja jūsu prasība netiek apmierināta vai tiek apmierināta tikai daļēji, ja jūs atsaucat savu prasību vai ja tiesa atturas no lēmuma pieņemšanas, tiesa pēc pienācīgas izskatīšanas izlems, kas segs tiesas izdevumus un pušu izmaksas (piemēram, tiesāšanās izdevumus).

Atšķirībā no civillietām, pat ja prasība par kompensācijas piešķiršanu netiek apmierināta, jums kā cietušajai pusei nav jāmaksā nekādas tiesas nodevas.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Nav noteikti nepieciešams nolīgt advokātu, tomēr dažos gadījumos tas var būt ieteicams. Piemēram, ja tiek izskatīta sarežģīta lieta, kurā ir vairāki noziedzīgā nodarījuma izdarītāji, ja tiek izskatīti sarežģīti civiltiesiskās atbildības jautājumi vai ja tiesa izlemj, ka apmierinātās prasības (piem., par naudas summu) ir jāizpilda, īstenojot izpildes procedūru. Ja ir izpildīti juridiskie nosacījumi (jo īpaši vajadzības nosacījums), var piešķirt juridisku palīdzību advokāta izmaksu segšanai.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraida manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atsakās izskatīt manu prasību?

Tiesa nelems par prasību piešķirt kompensāciju, ja apsūdzētais tiks attaisnots vai tiesvedība tiks apturēta, ja prasība tiesas ieskatā būs nepieņemama vai nepamatota vai ja izņēmuma kārtā nebūs atbilstoši prasību izspriest kriminālprocesa ietvaros.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību?

Var pārsūdzēt tiesas lēmumu atturēties no lēmuma pieņemšanas par prasītāja prasību, jo tā uzskata, ka nosacījumi lēmuma pieņemšanai par prasību nav izpildīti.

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu pārliecināties, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai par to pārliecinātos?

Par civilprasību krimināllietā pieņemtu nolēmumu un noslēgtu izlīgumu izpildi var panākt atbilstoši vispārējiem izpildes noteikumiem. Izpildi īsteno, pamatojoties uz nolēmuma vai izlīguma izpildu kopiju, ko izdevis krimināltiesas sekretārs.

Lapa atjaunināta: 06/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.