Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļurumāņuslovēņu.
Swipe to change

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesvedībā (kriminālprocesā), un kam man būtu jāadresē šāda prasība?

Kriminālprocesa pirmstiesas posmā jums būtu jādeklarē, ka vēlaties pievienoties kriminālprocesam kā civilprasītājs, kad jūs iesniedzat sūdzību attiecīgajam prokuroram vai policijas iestādēm — tādā gadījumā jums deklarācija jāiekļauj tieši sūdzībā. Šādu deklarāciju jūs varat sniegt arī nozieguma izmeklēšanas laikā atsevišķā procesuālā dokumentā (dikógrafo), iesniedzot paziņojumu policijai, prokuroram vai izmeklēšanas iestādei, un jūs pat varat sniegt deklarāciju tieši tiesai, kamēr vien tā nav sākusi pierādījumu izskatīšanu (Kriminālprocesa kodeksa 82. un 83. pants).

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

A) Pirmstiesas posmā, kā izklāstīts iepriekš (Kriminālprocesa kodeksa 83. pants);

B) tiesā, sniedzot vienkāršu mutisku paziņojumu, pirms sākas pierādījumu izskatīšana, bez vajadzības ievērot jebkādu rakstisku pirmstiesas procedūru, ja prasāt kompensāciju par sāpēm un ciešanām un par nemateriālo kaitējumu, ko izraisījis pret jums izdarītais noziegums, vai iesniedzot paziņojumu apsūdzētajai personai vismaz piecas dienas pirms pierādījumu izskatīšanas, ja pieprasāt kompensāciju par materiāliem zaudējumiem (Kriminālprocesa kodeksa 68. pants).

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā būtu jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai individuālie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Parasti deklarācijā par to, ka vēlaties pievienoties kriminālprocesam kā civilprasītājs, jābūt iekļautam lietas kopsavilkumam, iemesliem, kādēļ uzskatāt, ka jums ir tiesības pievienoties tiesvedībai, un norādītai personai, kas ir tiesīga pieņemt dokumentus tiesas atrašanās vietā, ja tajā vietā nav jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Ja deklarācija par to, ka vēlaties pievienoties civiltiesvedībai kā civilprasītājs, attiecas uz prasību piešķirt kompensāciju par sāpēm un ciešanām un par nemateriālo kaitējumu, rakstiska procedūra nav vajadzīga. Šādos gadījumos civilprasītājs parasti iesniedz pieteikumu par simbolisku summu (44 EUR (me epifýlaxi)), nevis par visu prasības summu. Ja tiesa atzīst apsūdzēto par vainīgu, tā liek viņam samaksāt jums šo simbolisko summu kā kompensāciju. Par pārējo zaudējumu daļu jums ir jāierosina atsevišķa lieta civiltiesā. Ja jūsu prasība attiecas uz atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem, kas jums radušies nodarījuma dēļ, jums jāiesniedz paziņojums apsūdzētajam vismaz piecas dienas pirms tiesas sēdes, paziņojumā iekļaujot sadalījumu pa individuālām zaudējumu pozīcijām (Kriminālprocesa kodeksa 68. pants).

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Nav īpašas veidlapas. Jūsu paziņojumā jābūt norādītam visam iepriekš minētajam. Kā minēts iepriekš, īpaša pirmstiesas procedūra ir vajadzīga tikai tad, ja krimināltiesai prasa atlīdzināt materiālos zaudējumus, — tādā gadījumā paziņojums apsūdzētajam jāiesniedz piecu dienu laikā pirms pierādījumu izskatīšanas.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Pirms lietas iztiesāšanas jums jāuzrāda visi jūsu rīcībā esošie dokumenti savas prasības pierādīšanai, t. i., medicīniskās izziņas, apliecinājumi, liecinieku liecības un jebkādi citi pierādījumi.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā nodevas tiesai vai citas izmaksas?

Jums jāsamaksā civilprasības nodeva 40 EUR apmērā (Civilprocesa kodeksa 63. pants, kas piemērojams kopš 2017. gada 23. janvāra pēc grozījumiem, kuri izdarīti ar Likumu Nr. 4446/2016).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Tiesību aktos (Likuma Nr. 3226/2004 1. pantā) ir paredzēta juridiskā palīdzība ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem ar zemiem ienākumiem, ja viņu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā. Valstspiederīgie ar zemiem ienākumiem ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību, ja viņu ģimenes gada ienākumi nepārsniedz divas trešdaļas no iedzīvotāju gada ienākumu minimuma, kas noteikts Valsts vispārējā darba koplīgumā. Vietēja strīda gadījumā otras strīdus puses ienākumus neņem vērā. Juridiskā palīdzība jebkurā krimināllietā vai civillietā ir pieejama arī visām personām, kuras cietušas noziegumos, kas minēti Kriminālkodeksa 323. pantā (vergu tirdzniecība), 323.A pantā (cilvēku tirdzniecība, verdzība vai kalpošana un piespiedu laulības), 323.B panta a) punktā (braucienu organizēšana nolūkā piedalīties seksuālās attiecībās vai citās nepiedienīgās darbībās, kurās iesaistīts nepilngadīgais (seksa tūrisms)), 324. pantā (nepilngadīgā nolaupīšana), 339. pantā (nepilngadīgā korupcija), 348.A pantā (bērnu pornogrāfija) un 351.A pantā (nepiedienīgas darbības par samaksu, kurās iesaistīts nepilngadīgais) un Likuma Nr. 3386/2005 87. panta 5. un 6. punktā (pasākumi, lai atvieglotu trešās valsts valstspiederīgā ieceļošanu Grieķijā, izceļošanu no Grieķijas un nelikumīgu uzturēšanos Grieķijā) un 88. pantā (trešo valstu valstspiederīgo nelikumīga transportēšana uz Grieķiju), un nepilngadīgajiem, kuri cietuši darbībās, kas minētas Kriminālkodeksa 336. pantā (izvarošana), 338. pantā (seksuāla vardarbība), 343. pantā (nepiedienīgas darbības, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli), 345. pantā (incests), 346. pantā (nepiedienīgas darbības starp radiniekiem), 347. pantā (nepiedienīgas darbības, kas ir pretdabiskas — šis nodarījums kopš tā laika ir atcelts), 348. pantā (citu personu izvirtības veicināšana), 348.B pantā (bērnu vervēšana seksuāliem nolūkiem), 348.C pantā (nepilngadīgo pornogrāfiska attēlošana) un 349. pantā (prostitūcijas pakalpojumu nodrošināšana).

Kādos gadījumos krimināltiesa noraida manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atsakās izspriest manu prasību?

Ja krimināltiesa nolemj, ka kriminālvajāšana jebkāda iemesla dēļ nav jāturpina vai ir jānoraida, tā nevar izskatīt civilprasību. Tā noraidīs civilprasību arī tad, ja tā nebūs iesniegta likumīgi, kā izklāstīts iepriekš, vai ja tā nebūs juridiski pamatota, vai ja prasība būs nepamatota pēc būtības, jo, piemēram, jūs neesat tieši cietis nozieguma rezultātā vai neesat attiecīgo tiesisko interešu turētājs.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību?

Jūs varat iesniegt pārsūdzību vispārējā kārtībā (efesi) pret attaisnojošu spriedumu, ko pasludinājusi rajona krimināltiesa, pirmās instances tiesa viena vai trīs locekļu sastāvā vai apelācijas tiesa attiecībā uz vidēji smagu nodarījumu (plimmelima), ja jums ir noteikts pienākums samaksāt kompensāciju un segt izmaksas un tikai uz šā pamata (Kriminālprocesa kodeksa 486. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Jūs varat arī iesniegt pārsūdzību vispārējā kārtībā pret apsūdzēto personu notiesājošu spriedumu, ja un ciktāl ar to ir noraidīta jūsu prasība, jo tā nav juridiski pamatota, vai jums ir noteikta finansiāla vai materiāla kompensācija ar nosacījumu, ka prasītā summa pārsniedz 100 EUR, ja tiek pārsūdzēts rajona krimināltiesas spriedums, – 250 EUR, ja tiek pārsūdzēts spriedums, ko pasludinājusi pirmās instances tiesa viena locekļa sastāvā vai mazgadīgo tiesa viena locekļa sastāvā, vai 500 EUR, ja tiek pārsūdzēts spriedums, ko pasludinājusi pirmās instances tiesa trīs locekļu sastāvā vai mazgadīgo tiesa trīs locekļu sastāvā (Kriminālprocesa kodeksa 488. pants). Jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību (anaferesi) pret apsūdzēto personu notiesājošu spriedumu, ciktāl ar to ir noraidīta jūsu prasība, jo tā nav juridiski pamatota (Kriminālprocesa kodeksa 505. panta 1. punkta c) apakšpunkts), vai pret attaisnojošu spriedumu, ja jums ir noteikts samaksāt kompensāciju un segt izmaksas (Kriminālprocesa kodeksa 505. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu pārliecināties, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai par to pārliecinātos?

Kompensācija, ko noteikusi krimināltiesa, būtībā ir civilprasības apmierināšana. Tāpēc tās samaksu panāk civilspriedumu izpildes procesā (anankastikí ektélesis).

Lapa atjaunināta: 06/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.