Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesvedībā (kriminālprocesā), un kam man būtu jāadresē šāda prasība?

Kriminālprocesa pirmstiesas posmā jums jādeklarē, ka vēlaties pievienoties kriminālprocesam kā civilprasītājs, kad jūs iesniedzat sūdzību attiecīgajam prokuroram vai policijas iestādēm. Tādā gadījumā jums deklarācija jāiekļauj tieši sūdzībā. Šādu deklarāciju jūs varat sniegt arī nozieguma izmeklēšanas laikā atsevišķā dokumentā (δικόγραφο), iesniedzot paziņojumu policijai, prokuroram vai izmeklēšanas iestādēm, un jūs pat varat sniegt deklarāciju tieši tiesai, kamēr tā nav sākusi pierādījumu uzklausīšanu (Kriminālprocesa kodeksa 63., 82. un 83. pants).

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

A) Pirmstiesas posmā, kā izklāstīts iepriekš (Kriminālprocesa kodeksa 83. pants);

B) tiesā, sniedzot vienkāršu mutisku paziņojumu, pirms sākas pierādījumu uzklausīšana, bez vajadzības ievērot jebkādu rakstisku pirmstiesas procedūru, ja prasāt kompensāciju par sāpēm vai ciešanām un par morālo kaitējumu, ko izraisījis pret jums izdarītais noziegums, vai iesniedzot paziņojumu apsūdzētajai personai vismaz piecas dienas pirms pierādījumu uzklausīšanas, ja pieprasāt zaudējumu atlīdzināšanu (Kriminālprocesa kodeksa 66., 67. un 83. pants).

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā būtu jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai individuālie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Parasti deklarācijā par to, ka vēlaties pievienoties kriminālprocesam kā civilprasītājs, jāietver lietas kopsavilkums, iemesli, kādēļ uzskatāt, ka jums ir tiesības pievienoties tiesvedībai, un pārstāvja ad litem iecelšana vietā, kur notiek tiesas sēde, ja minētā vieta nav jūsu pastāvīgā dzīvesvieta.

Ja deklarācija par to, ka vēlaties pievienoties civiltiesvedībai kā civilprasītājs, attiecas uz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu par sāpēm vai ciešanām un par morālo kaitējumu, rakstiskā procedūra nav vajadzīga. Šādos gadījumos civilprasītājs parasti iesniedz pieteikumu par simbolisku summu, nevis par visu prasības summu. Ja tiesa atzīst apsūdzēto par vainīgu, tā liek viņam samaksāt jums šo simbolisko summu kā kompensāciju. Par pārējo zaudējumu daļu jums ir jāierosina atsevišķa lieta civiltiesā. Ja jūsu prasība attiecas uz atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem, kas jums radušies nodarījuma dēļ, jums jāiesniedz paziņojums apsūdzētajam vismaz piecas dienas pirms tiesas sēdes, paziņojumā iekļaujot sadalījumu pa atsevišķām pozīcijām.

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Nav īpašas veidlapas. Jūsu paziņojumā jābūt norādītam visam iepriekš minētajam. Kā minēts iepriekš, īpaša pirmstiesas procedūra ir vajadzīga tikai tad, ja krimināltiesai prasa atlīdzināt materiālos zaudējumus, — tādā gadījumā paziņojums apsūdzētajam jāiesniedz piecu dienu laikā pirms uzklausīšanas.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Pirms lietas iztiesāšanas jums jāuzrāda visi jūsu rīcībā esošie dokumenti savas prasības pierādīšanai, t. i., medicīniskās izziņas, apliecinājumi, liecinieku liecības un jebkādi citi pierādījumi.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā nodevas tiesai vai citas izmaksas?

Jums jāsamaksā civilprasības nodeva 40 EUR apmērā (spēkā esošā Kriminālprocesa kodeksa 63. pants).

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Tiesību aktos (Likuma Nr. 4689/2020 41. un turpmākajos pantos) ir paredzēta juridiskā palīdzība ES dalībvalstu valstspiederīgajiem, trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem ar zemiem ienākumiem, ja viņu dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā. Civillietās un komerclietās par pilsoņiem ar zemiem ienākumiem uzskata tos pilsoņus, kuru ģimenes gada ienākumi nepārsniedz divas trešdaļas no spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajiem minimālajiem gada ienākumiem. Vietēja strīda gadījumā otras strīdus puses ienākumus neņem vērā. Likuma Nr. 4689/2020 41. panta 3. punktā minētajos noziegumos cietušajiem ir tiesības arī uz juridisko palīdzību saistībā ar jebkādām prasībām krimināllietās vai civillietās.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraida manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atsakās izspriest manu prasību?

Ja krimināltiesa nolemj, ka kriminālvajāšana jebkāda iemesla dēļ nav jāturpina vai ir jānoraida, tā nevar izskatīt civilprasību. Tā noraidīs civilprasību arī tad, ja tā nebūs iesniegta likumīgi, kā izklāstīts iepriekš, vai ja tā nebūs juridiski pamatota, vai ja prasība būs nepamatota pēc būtības, jo, piemēram, jūs neesat tieši cietis nozieguma rezultātā vai neesat attiecīgo tiesisko interešu turētājs.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību?

Jūs varat iesniegt pārsūdzību vispārējā kārtībā (έφεση) pret attaisnojošu spriedumu, ko pasludinājusi rajona krimināltiesa, pirmās instances tiesa viena vai trīs locekļu sastāvā vai apelācijas tiesa attiecībā uz vidēji smagu nodarījumu (πλημμέλημα), ja jums ir noteikts pienākums samaksāt kompensāciju un segt izmaksas, taču tikai attiecībā uz to (Kriminālprocesa kodeksa 486. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Jūs varat arī iesniegt pārsūdzību vispārējā kārtībā pret apsūdzēto personu notiesājošu spriedumu, ja un ciktāl ar to ir noraidīta jūsu prasība, pamatojoties uz to, ka tā nav juridiski pamatota, vai jums ir noteikta finansiāla vai materiāla kompensācija ar nosacījumu, ka prasītā summa pārsniedz 100 EUR, ja tiek pārsūdzēts rajona krimināltiesas spriedums, 250 EUR, ja tiek pārsūdzēts spriedums, ko pasludinājusi pirmās instances tiesa viena locekļa sastāvā vai mazgadīgo tiesa viena locekļa sastāvā, vai 500 EUR, ja tiek pārsūdzēts spriedums, ko pasludinājusi pirmās instances tiesa trīs locekļu sastāvā vai mazgadīgo tiesa trīs locekļu sastāvā. Jūs varat iesniegt apelācijas sūdzību (αναίρεση) pret apsūdzēto personu notiesājošu spriedumu, ciktāl ar to ir noraidīta jūsu prasība, pamatojoties uz to, ka tā nav juridiski pamatota (Kriminālprocesa kodeksa 505. pants), vai pret attaisnojošu spriedumu, ja jums ir noteikts samaksāt kompensāciju un segt izmaksas (Kriminālprocesa kodeksa 506. pants).

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu pārliecināties, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai par to pārliecinātos?

Kompensācija, ko noteikusi krimināltiesa, būtībā ir civilprasības apmierināšana. Tāpēc tās samaksu panāk civilspriedumu izpildes procesā (αναγκαστική εκτέλεση).

Lapa atjaunināta: 14/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.