Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Kā tiesas procesā (kriminālprocesā) es varu pieprasīt kaitējuma atlīdzību no noziedzīga nodarījuma izdarītāja vai izmantot citus tiesiskās aizsardzības / kompensācijas līdzekļus, un kam man jāadresē šī prasība?

Jūs varat pieprasīt tāda kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies nozieguma dēļ, ceļot civilprasību kriminālprocesā. Civilprasību var celt pirmstiesas posmā, iesniedzot to amatpersonai, kura veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai prokuroram, kā arī lietas izskatīšanas laikā, iesniedzot šo prasību tiesai. Ja civilprasība nav tikusi celta vai tā nav tikusi izskatīta kriminālprocesa laikā, jūs varat celt civilprasību civiltiesiskā kārtā.

Kurā kriminālprocesa brīdī man ir jāiesniedz sava prasība?

Civilprasību var celt jebkurā kriminālprocesa brīdī līdz laikam, kad tiesa sāk izskatīt pierādījumus.

Ko es varu pieprasīt prasībā un kā man tā jāsagatavo (jānorāda kopējā summa un/vai jāuzskaita atsevišķi zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Iesniedzot civilprasību, jūs varat pieprasīt atlīdzību par materiālu un morālu kaitējumu, kas radies aizdomās turētā vai apsūdzētā izdarītā noziedzīgā nodarījuma dēļ. Jūsu civilprasībā ir jānorāda precīza prasītā summa, kā arī to apliecinošie apstākļi.

Vai šādai prasībai ir īpaša veidlapa?

Civilprasībai nav noteiktas veidlapas. Ir piemērojamas tikai vispārējās prasības, kas attiecas uz tiesai iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz prasības pamatošanai?

Jums jāiesniedz rakstveida, lietiski vai citi pierādījumi, lai apliecinātu nodarītā kaitējuma summu.

Vai ar manu prasību ir saistītas tiesu nodevas vai citi izdevumi?

Uz civilprasību, kas iesniegta tiesai, lai saņemtu atlīdzību par noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos materiālo un morālo kaitējumu, neattiecas zīmognodeva.

Vai pirms tiesvedības un/vai tās laikā es varu saņemt juridisko palīdzību? Vai varu to saņemt, ja nedzīvoju valstī, kur notiek lietas izskatīšana?

Jā, Lietuvas Republikas valstspiederīgie, Eiropas Savienības dalībvalstu valstspiederīgie un citas fiziskas personas, kas dzīvo Lietuvas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir tiesīgi saņemt sekundāro juridisko palīdzību lietās, kas saistītas ar noziegumu rezultātā radītā kaitējuma atlīdzināšanu. Lēmumus par juridiskās palīdzības sniegšanu pieņem Valsts garantētās juridiskās palīdzības dienests (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

Kādā gadījumā krimināltiesa noraidītu manu prasību pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju vai atteiktos par to lemt?

Civilprasība tiek noraidīta, ja nav pierādījumu par to, ka apsūdzētais ir piedalījies noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

Civilprasība netiek izskatīta, ja apsūdzētais tiek attaisnots, jo nav konstatētas noziedzīga nodarījuma sastāva vai likumpārkāpuma pazīmes, vai ja prasītājs civillietā vai viņa/viņas pārstāvis nepiedalās tiesas sēdē. Šādos gadījumos civilprasītājam ir tiesības celt prasību civillietā.

Izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams precīzi aprēķināt piešķiramo summu, jo ir vajadzīgi papildu materiāli, tiesa, pieņemot notiesājošo spriedumu, var atzīt civilprasītāja tiesības uz prasības apmierināšanu un nodot jautājumu par prasības summu izskatīšanai civilprocesā.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai izmantot citus tiesiskās aizsardzības / kompensācijas līdzekļus?

Jā, jūs varat pārsūdzēt šādu tiesas lēmumu apelācijas tiesā atbilstīgi procedūrai, kas noteikta Kriminālprocesa kodeksā (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Ja tiesa ir nolēmusi par atlīdzības piešķiršanu, kā es varu panākt, ka spriedums tiek izpildīts attiecībā uz noziedzīga nodarījuma izdarītāju, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai to panāktu?

Kad galīgi stājās spēkā spriedums par atlīdzību, jums ir tiesības saņemt izpildrakstu, ko varat iesniegt tiesu izpildītājam, kurš piedzīs attiecīgo summu. Ja ir izpildīti visi piemērojamie nosacījumi, valsts garantēto sekundāro juridisko palīdzību var saņemt arī izpildes nodrošināšanas procesā.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.