Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Kā es varu tiesas prāvā (kriminālprocesā) pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem vai citu tiesisko aizsardzību / atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, un kam man jāadresē šāda prasība?

Prasību var iesniegt tikai civiltiesā. Jūs nevarat celt prasību kriminālprocesa laikā, tomēr ir vairāki citi veidi, kā var prasīt tiesisko aizsardzību krimināltiesā.

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

Civilprocesu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju var ierosināt neatkarīgi no notiekoša kriminālprocesa. Tomēr jāņem vērā, ka civilprocesu var apturēt līdz kriminālprocesa galīgajai noslēgšanai. Ja jūs ceļat prasību pēc tam, kad ir noslēgts kriminālprocess, kurā noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir notiesāts, civiltiesa neveiks pierādījumu atkārtotu iegūšanu un par pierādījumiem uzskatīs krimināltiesas konstatētos faktus.

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai atsevišķie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Jūs varat prasīt zaudējumu atlīdzību gan par faktiskajiem zaudējumiem, gan zaudētiem ienākumiem, vēršoties civiltiesā. Jums jānorāda summas, ko prasāt no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, un jāpaskaidro, uz ko tās attiecas un kā jūs tās aprēķinājāt.

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Nav īpašas veidlapas šādu prasību iesniegšanai.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Ja jūs iesniedzat notiesājošu spriedumu, jums nekas nebūs jāpierāda. Civiltiesai būs saistoši krimināltiesas konstatējumi. Tomēr jūs varat prasīt lielāku kompensāciju par zaudējumiem, bet tādā gadījumā jums būs jāpierāda, ka jūsu prasība ir pamatota. Pierādījumi, ar kuriem varat pamatot savas prasības, var ietvert liecinieku liecības, kā arī dokumentus, piemēram, rēķinus vai atzinumus.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā nodevas tiesai vai citas izmaksas?

Parasti par civilprasības iesniegšanu iekasē attiecīgu tiesas nodevu. Tomēr jūs varat pieteikties atbrīvojumam no pienākuma segt tiesai radītos izdevumus, ja pierādāt, ka nevarat tos samaksāt.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Ja nevarat atļauties juristu, varat prasīt, lai tiesa ieceļ jums pārstāvi. Lai to izdarītu, jums jāiesniedz pieteikums tiesai kopā ar informāciju (izklāstītu īpašā veidlapā) par savu finansiālo stāvokli.

Jūs varat pieteikties zaudējumu atlīdzībai pat tad, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta nav Polijā.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraidīs manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atteiksies izspriest manu prasību?

Prasību var iesniegt tikai civiltiesā. Tiesa to noraidīs, ja nepierādīsiet, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir izraisījis zaudējumus, vai ja nepierādīsiet zaudējumu summu. Tomēr, ja jūs pievienosiet krimināltiesas notiesājošo spriedumu, uz kura pamata noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atzīts par vainīgu, civiltiesa nevarēs noraidīt prasību.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citus tiesiskās aizsardzības / atlīdzības līdzekļus?

Jūs varat pārsūdzēt pirmās instances civiltiesas (sąd cywilny I instancji) spriedumu otrās instances tiesā (sąd II instancji). Ja jūs nepārstāv jurists, tiesa informēs jūs par to, kā iesniegt pārsūdzību.

Kriminālprocesa laikā jūs varat prasīt tiesisko aizsardzību šādos veidos:

  1. jūs varat prasīt kompensācijas pasākuma (pienākuma kompensēt zaudējumus vai nodrošināt kompensāciju par nodarīto kaitējumu) noteikšanu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam; ja ir ievērojamas grūtības dot rīkojumu noziedzīgā nodarījuma izdarītājam izpildīt šo pienākumu, tiesa tā vietā var dot rīkojumu, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs samaksā “kompensējošos zaudējumus” (nawiązka); jūs varat izklāstīt savu prasību mutiski tiesas sēdē vai iesniegt to rakstiski; jūsu prasība tiks pieņemta, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir notiesāts, t. i., atzīts par vainīgu noziegumā, kā rezultātā jums radīti zaudējumi vai nodarīts kaitējums;
  2. ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir notiesāts un viņam ir piespriests nosacīts ieslodzījums, tiesa var dot viņam rīkojumu kompensēt nozieguma rezultātā jums radītos zaudējumus daļēji vai pilnā apmērā, izņemot, ja ir noteikts kompensācijas pasākums;
  3. ja process ir nosacīti izbeigts, tiesai ir jāliek noziedzīgā nodarījuma izdarītājam kompensēt zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji.

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu panākt, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai to panāktu?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam tiek dots rīkojums kompensēt zaudējumus, tiesa izsniegs jums lēmuma kopiju. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nekompensē zaudējumus un viņam ir piespriests nosacīts ieslodzījums, jūs varat prasīt sprieduma piespiedu izpildi.

Ja kriminālprocess ir nosacīti izbeigts un noziedzīgā nodarījuma izdarītājs neatlīdzina zaudējumus, process pret viņu tiek atsākts un viņš tiek notiesāts. Tiesa par to lemj sēdē, kurā jūs varat piedalīties.

Ja ar civiltiesas spriedumu jums tiks piešķirta zaudējumu kompensācija, sprieduma izpildi panāks izpildu iestāde, proti, tiesu izpildītājs (komornik).

Lapa atjaunināta: 12/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.