Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas slovāku versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: bulgārudāņuvācuigauņuangļufrančuungārumaltiešupoļurumāņuslovēņuzviedru.
Swipe to change

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja tiesvedībā (kriminālprocesā), un kam man būtu jāadresē šāda prasība?

Tiesības pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja var īstenot kriminālprocesā mutiski, ko reģistrē tiesas sēdes protokolā, vai iesniedzot īpašu rakstisku lūgumrakstu. Cietušais, kuram saskaņā ar likumu ir tiesības pieprasīt kompensāciju no apsūdzētā par noziedzīga nodarījuma izraisītajiem zaudējumiem, ir arī tiesīgs iesniegt tiesai lūgumrakstu, prasot, lai tiesa, kad tā pasludina spriedumu, dod apsūdzētajam rīkojumu samaksāt kompensāciju par zaudējumiem; cietušajam šāds lūgumraksts jāiesniedz ne vēlāk kā līdz izmeklēšanas vai saīsinātās izmeklēšanas beigām. Lūgumrakstā skaidri jāizklāsta prasības iemesli un prasītā kompensācijas summa. Cietušo informē par tiesībām saņemt kompensāciju un par procedūru šo tiesību īstenošanai tiesas sēdes gaitā.

Ja ir pamatotas bažas, ka cietušā prasības par kompensācijas piešķiršanu sakarā ar nozieguma izraisītajiem zaudējumiem izpilde tiks kavēta vai traucēta, prasību par summu, kas nepārsniedz varbūtējo zaudējumu summu, var nodrošināt ar apsūdzētā īpašumu vai citām īpašumtiesībām. Tiesa lemj par konfiskāciju, pamatojoties uz prokurora vai cietušā lūgumrakstu; pirmstiesas izmeklēšanā lēmumu pieņem prokurors, pamatojoties uz cietušā lūgumrakstu; pirmstiesas izmeklēšanā prokurors var nodrošināt prasību arī bez cietušā lūgumraksta, ja tas ir vajadzīgs cietušā interešu aizsardzībai, jo īpaši ja pastāv aizkavēšanas risks.

Kurā brīdī kriminālprocesa laikā man būtu jāiesniedz prasība?

Lai prasību par zaudējumu kompensēšanu apmierinātu kriminālprocesā, cietušajam prasība jāiesniedz līdz izmeklēšanas vai saīsinātās izmeklēšanas beigām.

Ko es varu prasīt savā prasībā, un kā man tā būtu jāiesniedz (vai ir jānorāda kopsumma un/vai individuālie zaudējumi, negūtā peļņa un procenti)?

Lai tiesa izskatītu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu kriminālprocesā, cietušajam prasība jāiesniedz pienācīgi un savlaicīgi. Prasību par zaudējumu atlīdzināšanu uzskata par savlaicīgi iesniegtu, ja tā iesniegta līdz izmeklēšanas beigām; principā tas nozīmē, ka prasība jāiesniedz pirms izmeklēšanas dokumentācijas galīgas izskatīšanas. Prasībā piešķirt kompensāciju skaidri jāizklāsta prasības iemesli un cietušā pieprasītā kompensācijas summa. Cietušā pieprasītā kompensācijas summa tad tiesai ir saistoša kriminālprocesa gaitā.

Vai ir īpaša veidlapa šādu prasību iesniegšanai?

Nē.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz savas prasības pamatošanai?

Izmeklēšanas gaitā nepieciešams iesniegt pierādījumus, kuri apliecina prasības par zaudējumu atlīdzināšanu pamatotību un uz kuru pamata ir iespējams ticami izsecināt radušos zaudējumu summu. Ja ir nodarīti miesas bojājumi, var norīkot ekspertu miesas bojājumu apjoma novērtēšanai izmeklēšanas gaitā.

Vai saistībā ar manu prasību ir jāmaksā nodevas tiesai vai citas izmaksas?

Par zaudējumu kompensācijas pieprasīšanu kriminālprocesā nodevas nav jāmaksā.

Vai es varu saņemt juridisku palīdzību pirms tiesvedības un/vai tās laikā? Vai es varu saņemt šādu palīdzību, ja nedzīvoju valstī, kur notiek tiesvedība?

Ja cietušais iesniedz prasību par kompensāciju un viņam nav pietiekamu līdzekļu, lai segtu saistītās izmaksas, prokurors pirmstiesas izmeklēšanā pēc apsūdzības celšanas vai tiesas priekšsēdētājs tiesvedības laikā var iecelt advokātu cietušā pārstāvēšanai, pat ja nav attiecīga lūgumraksta, ja viņš uzskata to par nepieciešamu cietušā interešu aizstāvībai. Cietušajam jāpierāda, ka viņam nav pietiekamu līdzekļu.

Pirmo reizi sazinoties ar cietušo, kriminālvajāšanas iestādei ir rakstiski jāsniedz viņam informācija par viņa tiesībām kriminālprocesā un par cietušo atbalsta organizācijām, tostarp to sniegtajiem pakalpojumiem. Arī juridiskā palīdzība ir daļa no šādiem pakalpojumiem.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraida manu prasību pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju vai atsakās izspriest manu prasību?

Ja pierādījumi rezultātā nerada pamatu kompensēšanas pienākuma atzīšanai vai ja lēmuma pieņemšanai par kompensēšanas pienākumu ir vajadzīgi papildu pierādījumi, kas ir plašāki par kriminālprocesā nepieciešamajiem.

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt citu tiesisko aizsardzību/atlīdzību?

Jā, cietušais var pārsūdzēt šādu lēmumu, kas attiecas uz prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.

Ja cietušā pārsūdzība netiek apmierināta, cietušais var vēlāk iesniegt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu tieši pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju civilprocesā. Vardarbīgu noziegumu gadījumā cietušais var prasīt no Tieslietu ministrijas kompensāciju par miesas bojājumiem un — saistībā ar konkrētiem noziegumiem, kas vērsti pret brīvību un cilvēka cieņu — par morālo kaitējumu.

Ja tiesa apmierina manu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, kā es varu pārliecināties, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izpilda spriedumu, un kādu palīdzību es varu saņemt, lai par to pārliecinātos?

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nepilda brīvprātīgi savus pienākumus, ko noteikusi tiesa kriminālprocesā, par labu cietušajam tiek izdots izpildu dokuments, kad šāds tiesas lēmums kļūst izpildāms; cietušais var piemērot šādu dokumentu pret noziedzīgā nodarījuma izdarītāju kā daļu no lēmuma izpildes piespiedu kārtā izpildes procedūrā. Šādos gadījumos cietušais var prasīt juridisko palīdzību no advokāta.

Lapa atjaunināta: 18/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.