Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja

Informācija par to, kā pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja

Attiecīgais ES tiesību instruments ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI (Cietušo tiesību direktīva).

Saskaņā ar Cietušo tiesību direktīvas 16. pantu visiem cietušajiem ir tiesības uz lēmumu par kompensāciju no likumpārkāpēja kriminālprocesa gaitā.

Šeit jūs varat atrast plašāku informāciju par to, kā pieprasīt kompensāciju no likumpārkāpēja tiesas procesā (kriminālprocesā).

Lai iegūtu informāciju, kas attiecas uz jūsu lietu, jums jāskatās informācija par to ES dalībvalsti, kurā notiks kriminālprocess.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karoga.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.