Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat

Ġermanja

Il-kontenut ipprovdut minn
Ġermanja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif nista’ nagħmel talba għal ħsarat jew għal mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon minn ħati fi proċess (proċeduri kriminali), u lil min għandi nindirizza f’din it-talba?

L-uniku prerekwiżit huwa li tippreżenta talba xierqa li fiha s-suġġett u r-raġunijiet tat-talba jkunu deskritti b’mod sħiħ. It-talba tista’ tiġi indirizzata lill-pulizija, lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew lill-qorti kompetenti (ara l-mistoqsija 2).

F’liema punt fil-proċeduri kriminali għandi nippreżenta talba?

It-talba tista’ tiġi ppreżentata bil-miktub meta r-reat jiġi rrappurtat lill-pulizija. Tista’ wkoll tiġi sottomessa aktar tard bil-miktub lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jew lill-qorti, jew reġistrata mill-iskrivan tal-qorti (fir-Rechtsantragsstelle (dipartiment fil-qrati Ġermaniżi fejn jistgħu jintbagħtu talbiet u dikjarazzjonijiet oħra)). Talba tista’ tiġi ppreżentata oralment fis-seduta prinċipali.

X’nista’ nistaqsi fit-talba u kif għandi nippreżentaha (indika ammont totali u/jew speċifika t-telf individwali, il-profitti u l-interessi mitlufa)?

It-talba għandha tippreżenta b’mod ċar dak li tixtieq mill-konvenut u għaliex. Bħala regola, jekk teħtieġ ammont ta’ flus biex tikkumpensa għal telf finanzjarju (eż. telf ta’ qligħ, proprjetà bil-ħsara), għandek tikkwantifika dan b’mod preċiż. L-ammont ta’ kumpens għal uġigħ u tbatija (Schmerzengeld), min-naħa l-oħra, jista’ jitħalla għad-diskrezzjoni tal-qorti. Madankollu, anki f’dak il-każ jenħtieġ li tagħti figura approssimattiva u tippreżenta l-bażi li fuqha l-ammont ta’ Schmerzengeld jenħtieġ li jiġi kkalkulat jew stmat. Int trid tippreżenta l-fatti biex tiġġustifika t-talba tiegħek bl-akbar dettall possibbli (eż. deskrizzjoni tar-reat, informazzjoni dwar id-dannu u ħsara lill-proprjetà li tkun saret).

Hemm xi forma speċifika għal talbiet bħal dawn?

Le.

X’evidenza għandi bżonn nippreżenta biex nappoġġa t-talba tiegħi?

Jenħtieġ li telenka jew tippreżenta l-evidenza disponibbli kollha li hi meħtieġa biex issostni t-talba tiegħek (eż. fatturi, ċertifikati). Tista’ wkoll tirreferi b’mod espliċitu għar-rapporti u d-dikjarazzjonijiet tax-xhieda li taw lill-pulizija jew lill-akkuża nnifisha.

Hemm spejjeż tal-qrati jew spejjeż oħra marbuta mat-talba tiegħi?

Jekk int bħala r-rikorrent ingħatajt il-kumpens mitlub, int mhux se tintalab l-ebda tariffa tal-qorti; kwalunkwe spiża li kellek tħallas, eż. telf ta’ qligħ minħabba l-parteċipazzjoni fi proċedimenti tal-qorti, għandhom jitħallsu mill-konvenut. Jekk it-talba tiegħek ma tingħatax jew tingħata biss parzjalment, jew jekk il-qorti tieqaf milli tieħu deċiżjoni, għandha tiddeċiedi, wara konsiderazzjoni xierqa, min għandu jħallas l-ispejjeż tal-qorti u l-ispejjeż tal-parteċipanti (eż. spejjeż legali).

B’differenza f’każijiet ċivili, anki jekk it-talba għall-kumpens ma jkollhiex suċċess, peress li inti l-parti li sofriet id-danni m’għandekx tħallas xi tariffi tal-qorti.

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri?

Nista’ niksibha jekk ma ngħix fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċeduri? Mhux assolutament neċessarju li wieħed iqabbad avukat, iżda jista’ jkun rakkomandat f’ċerti każijiet.

Mhux assolutament neċessarju li wieħed iqabbad avukat, iżda jista’ jkun rakkomandat f’ċerti każijiet. Pereżempju, jekk ikun każ kumpless li jinvolvi diversi ħatja, jekk ikun hemm kwistjonijiet ta’ responsabbiltà ċivili diffiċli, jew jekk il-qorti tiddeċiedi li t-talbiet mogħtija (eż. somma ta’ flus) għandhom jiġu infurzati permezz ta’ proċedura ta’ eżekuzzjoni. Jekk il-kondizzjonijiet legali jiġu ssodisfati (partikolarment il-bżonn), tista’ tingħata għajnuna legali biex tkopri l-ispejjeż ta’ avukat.

F’liema każ il-qorti kriminali tiċħad jew tirrifjuta li tagħti deċiżjoni fuq it-talba tiegħi kontra l-ħati?

Il-qorti mhux se tiddeċiedi fuq it-talba ta’ kumpens jekk il-konvenut ikun illiberat jew il-proċeduri jitwaqqfu, jekk it-talba tkun inammissibbli jew infondata fil-fehma tal-qorti, jew jekk, bħala eċċezzjoni, ma jkunx xieraq li tiġi solvuta t-talba bħala parti mill-proċedimenti kriminali.

Nista’ nappella kontra deċiżjoni bħal din jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Jista’ jiġi ppreżentat ilment kontra d-deċiżjoni tal-qorti li toqgħod lura milli tieħu deċiżjoni dwar it-talba għax tqis li l-kondizzjonijiet għal deċiżjoni dwar it-talba ma ġewx sodisfatti.

Jekk jingħatali l-ħlas ta’ danni mill-qorti, kif niżgura li s-sentenza tiġi infurzata kontra l-ħati u x’għajnuna nista’ nikseb biex niżgura dan?

Deċiżjonijiet ta’ adeżjoni u soluzzjonijiet (favorevoli) milħuqa fil-proċedura ta’ adeżjoni jistgħu jiġu infurzati skont ir-regoli ġenerali għall-eżekuzzjoni. L-infurzar jitwettaq fuq il-bażi ta’ kopja eżegwibbli tad-deċiżjoni jew tas-soluzzjoni milħuqa, li tinħareġ mill-iskrivan tal-qorti kriminali.

L-aħħar aġġornament: 09/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.