Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat

Greċja

Il-kontenut ipprovdut minn
Greċja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif nista’ nressaq talba għad-danni jew mezzi oħrajn ta' rimedju/sodisfazzjon minn trażgressur fi proċess (proċeduri kriminali), u lil min għandi nindirizza din it-talba?

Fl-istadju ta’ qabel il-proċess tal-proċeduri kriminali, għandek tiddikjara li tixtieq tingħaqad mal-proċeduri kriminali bħala parti ċivili (politikós enágon) meta tagħmel kwerela mal-prosekutur pubbliku jew mal-awtoritajiet tal-pulizija xierqa, u f’dan il-każ għandek tagħmel dikjarazzjoni fil-kwerela stess. Tista’ wkoll tagħmel dik id-dikjarazzjoni waqt l-investigazzjoni tar-reat, f’dokument separat (dikógrafo) li jagħti avviż lill-pulizija, lill-prosekutur pubbliku jew lill-awtoritajiet investigattivi, u tista’ wkoll tagħmel dikjarazzjoni direttament lill-qorti sakemm ma tkunx bdiet tisma’ l-evidenza (l-Artikoli 82-83 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali).

F’liema punt tal-proċeduri kriminali għandi nippreżenta t-talba?

A) Fl-istadju ta’ qabel il-proċess, kif spjegat hawn fuq (l-Artikolu 83 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali)

B) Fil-qorti, b’dikjarazzjoni orali sempliċi qabel ma tinstema’ l-evidenza, mingħajr il-ħtieġa ta’ proċedura bil-miktub minn qabel, jekk tkun qed tfittex kumpens għal uġigħ u tbatija u danni morali mġarrba kaġun tar-reat imwettaq kontrik, jew b’avviż lill-persuna akkużata mill-inqas ħamest ijiem qabel is-smigħ, jekk qed tfittex kumpens għal danni materjali (l-Artikolu 68 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali).

X’nista’ nitlob fit-talba u kif għandi nippreżentaha (nindika l-ammont totali u/jew nispeċifika t-telf individwali, il-profitti u l-interessi mitlufa)?

B’mod ġenerali, id-dikjarazzjoni li tixtieq tingħaqad mal-proċeduri kriminali bħala parti ċivili għandha tinkludi sommarju tal-każ, ir-raġunijiet għaliex taħseb li għandek id-dritt li tingħaqad mal-proċeduri, u l-ħatra ta’ rappreżentant ad litem fil-post fejn tinsab il-qorti, jekk ma tkunx residenti b'mod permanenti hemmhekk.

Jekk id-dikjarazzjoni li tixtieq tingħaqad mal-proċeduri kriminali bħala parti ċivili tirrigwarda talba għal kumpens għal uġigħ, tbatija u danni morali, ebda proċedura bil-miktub mhija meħtieġa. F’dawn il-każi, il-parti ċivili s-soltu tapplika għal somma simbolika (EUR 44 fuq bażi provviżorja (me epifýlaxi)) u mhux għall-ammont kollu tat-talba. Jekk il-qorti tiddikjara lill-akkużat bħala ħati, tordna li titħallas din is-somma simbolika lilek bħala kumpens. Għall-bqija, għandek tippreżenta rikors separat f’qorti ċivili. Jekk it-talba tiegħek tirrigwarda l-irkupru ta’ danni materjali kkawżati lilek mir-reat, għandek tagħti avviż lill-konvenut mill-inqas ħamest ijiem qabel il-proċess, u telenka kollox f’punti individwali (l-Artikolu 68 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali).

Hemm xi formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

Ma tingħata ebda formola speċifika. Id-dikjarazzjoni tiegħek għandha tinkludi dak kollu msemmi hawn fuq. Kif indikat hawn fuq, proċedura speċifika ta’ qabel il-proċess tkun meħtieġa biss meta l-qorti kriminali tintalab tagħmel tajjeb għad-danni materjali, u f’dan il-każ l-avviż għandu jiġi notifikat lill-akkużat ħamest ijiem qabel is-smigħ.

X’evidenza neħtieġ inressaq biex nappoġġja t-talba tiegħi?

Qabel is-smigħ tal-każ, għandek tipproduċi kwalunkwe dokument li jissostanzja bil-provi t-talba tiegħek, jiġifieri ċertifikati mediċi, dikjarazzjonijiet, xhieda u kull evidenza oħra.

Hemm tariffi tal-qrati jew spejjeż oħra marbuta mat-talba tiegħi?

Għandek tħallas tariffa tar-rikors ta’ EUR 40 (l-Artikolu 63 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali, kif applikabbli mit-23 ta’ Jannar 2017, wara emenda mil-Liġi 4446/2016).

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri? Nista’ nikseb dan jekk ma nkunx residenti fil-pajjiż fejn jiżvolġu l-proċeduri?

Il-liġi (l-Artikolu 1 tal-Liġi 3226/2004) tipprevedi għajnuna legali lil ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE b’introjtu baxx, ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni mingħajr Stat jekk dawn ikunu residenti legalment jew ikollhom ir-residenza abitwali tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini b’introjtu baxx intitolati għall-għajnuna legali huma dawk li l-introjtu annwali tal-familja tagħhom ma jaqbiżx iż-żewġ terzi tal-introjtu personali annwali minimu ddefinit fil-Ftehim Kollettiv Nazzjonali Ġenerali tax-Xogħol. Fil-każ ta’ tilwima domestika, l-introjtu tal-parti l-oħra fit-tilwima ma jiġix ikkunsidrat. L-għajnuna legali fi kwalunkwe talba kriminali jew ċivili hija disponibbli wkoll għall-vittmi kollha tar-reati msemmija fl-Artikoli 323 (traffikar ta’ lsira), 323A (traffikar tal-bnedmin), 323B(a) (arranġament ta’ vjaġġar bi skop ta’ parteċipazzjoni f’atti ta’ kopulazzjoni sesswali jew f’atti indiċenti oħra li jinvolvu minuri (turiżmu sesswali)), 324 (ħtif ta’ minuri), 339 (korruzzjoni ta’ minuri), 348A (pedopornografija), u 351A (atti indiċenti li jinvolvu minuri għal ħlas) tal-Kriminali Kodiċi u fl-Artikoli 87(5) u (6) (faċilitazzjoni tad-dħul fil-Greċja, ħruġ mill-Greċja jew residenza illegali fil-Greċja ta’ ċittadin ta’ pajjiż terz) u 88 (trasport illegali ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-Greċja) tal-Liġi 3386/2005, u lil minorenni li jkunu vittmi tal-atti msemmija fl-Artikoli 336 (stupru), 338 (abbuż sesswali), 343 (atti indiċenti b’abbuż ta’ awtorità), 345 (inċest), 346 (atti indiċenti bejn qraba), 347 (atti indiċenti li jmorru kontra n-natura — dan ir-reat tneħħa), 348 (faċilitazzjoni tad-debuxxjar ta’ persuni oħra), 348B (tħajjir ta’ tfal għal skopijiet sesswali), 348C (rappreżentazzjonijiet pornografiċi ta’ minuri), u 349 (akkwist ta' prostituzzjoni) tal-Kodiċi Kriminali.

Meta l-qorti kriminali tiċħad jew tirrifjuta li tiddeċiedi dwar it-talba tiegħi kontra t-trażgressur?

Jekk il-qorti kriminali tiddeċiedi li l-prosekuzzjoni kriminali m’għandhiex tipproċedi jew għandha tiġi miċħuda għal kwalunkwe raġuni, ma tistax tikkunsidra l-azzjoni ċivili. Tiċħad ukoll azzjoni ċivili jekk din ma tkunx ġiet ippreżentata legalment kif deskritt hawn fuq, jew jekk tkun infondata fid-dritt, jew jekk it-talba ma tkunx fondata fuq il-merti, pereżempju għaliex ma tkunx sofrejt direttament b’riżultat tar-reat jew ma tkunx id-detentur tal-interess legali kkonċernat.

Nista’ nappella kontra deċiżjoni bħal din jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Tista’ tressaq appell ordinarju (éfesi) kontra liberazzjoni lill-qorti kriminali distrettwali, lill-qorti ġenerali b’membru wieħed jew tlieta jew lill-qorti tal-appell għal reat ta’ gravità intermedja (plimmélima) jekk tiġi ordnat tħallas kumpens u spejjeż, iżda biss sa dak il-punt (l-Artikolu 486(1b) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali). Tista’ wkoll tressaq appell ordinarju kontra sentenza li tikkundanna lill-akkużat jekk u sakemm din tkun ċaħdet it-talba tiegħek għar-raġuni li ma tkunx fondata fid-dritt jew tagħtik kumpens finanzjarju jew materjali, sakemm l-ammont mitlub ikun qabeż il-EUR 100 jekk l-appell isir kontra sentenza tal-qorti kriminali distrettwali, EUR 250 jekk isir kontra sentenza tal-qorti ġenerali jew tal-qorti tal-minorenni b’membru wieħed, jew EUR 500 jekk isir kontra sentenza tal-qorti ġenerali bi tliet membri jew tal-qorti tal-minorenni bi tliet membri (l-Artikolu 488 tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali). Tista’ tressaq appell fuq punt tal-liġi (anaíresi) kontra sentenza li tikkundanna lill-akkużat sakemm din tkun ċaħdet it-talba tiegħek minħabba li ma tkunx fondata fid-dritt (l-Artikolu 505(1c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali) jew kontra liberazzjoni jekk tkun ġejt ordnat tħallas kumpens u spejjeż (l-Artikolu 505(1c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali).

Jekk ningħata kumpens għad-danni mill-qorti, kif nista’ niżgura li s-sentenza tiġi eżegwita kontra t-trażgressur u x’għajnuna nista’ ningħata biex niżgura dan?

Il-kumpens mogħti mill-qorti kriminali huwa essenzjalment l-aċċettazzjoni ta' talba ċivili. Għalhekk din tiġi eżegwita bil-proċess tal-eżekuzzjoni għal sentenzi ċivili (anankastikí ektélesi).

L-aħħar aġġornament: 06/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.