Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif nista’ nagħmel talba għall-ħlas tad-danni jew mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon minn trasgressur fi proċess (proċedimenti kriminali), u lil min għandi nindirizza din it-talba?

Talba għad-danni tista ssir quddiem il-Qorti Ċivili

F’liema punt fil-proċedimenti kriminali, għandi nippreżenta talba?

Għandek tipprezenta t-talba mal-prezentazzjoni

X’nista’ nitlob fit-talba u kif għandi nippreżentaha (indika ammont totali u/jew speċifika t-telf individwali, il-profitti mitlufa u l-imgħaxijiet)?

Tista' tiġi pprezentata talba għad-danni materjali b'dokumenti ta' sostenn

Hemm formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

M'hemmx formola speċifika

Liema evidenza rrid nippreżenta biex nappoġġa t-talba tiegħi?

Dħul, fatturi, estimi u dokumenti oħra ta' sostenn rilevanti

Hemm xi tariffi tal-qrati jew spejjeż oħra marbuta mat-talba tiegħi?

iva, imma dawn huma minimi

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri? Nista’ nirċiviha jekk jien ma nkunx ngħix fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċedimenti?

Iva, tista' tikseb għajnuna legali

Meta tista’ l-qorti kriminali tiċħad jew li tirrifjuta li tiddeċiedi dwar it-talba tiegħi kontra min wettaq ir-reat?

Fil-kaz ta' liberazzjoni

Nista’ nappella kontra tali deċiżjoni jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Possibilment permezz tal-intervent ta' Uffiċjal Prosekutur

Jekk ningħata kumpens għad-danni mill-qorti, kif nista’ nkun żgur li s-sentenza tiġi eżegwita kontra min wettaq ir-reat u x’għajnuna nista’ nikseb biex niżgura dan?

Permezz tal-ħruġ tal-mandati ezekuttivi preskritti u statutorji (per ezempju il-Mandat ta' Sekwestru, il-Mandat ta' Qbid eċċ.) Avukat tal-għajnuna legali għandu jgħin biex jiġi zgurat dan.

L-aħħar aġġornament: 19/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.