Schadeloosstelling vorderen van de dader

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Een verzoek om civielepartijstelling ter verkrijging van schadeloosstelling in een procedure wegens een strafbaar feit wordt op voorstel van de benadeelde partij behandeld in het kader van een strafrechtelijke procedure, tenzij dit tot een aanzienlijke vertraging van de procedure leidt (artikel 153, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering (Zakon o kaznenom postupku)).

Het verzoek om civielepartijstelling kan worden gedaan door de benadeelde partij (artikel 154, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering (Zakon o kaznenom postupku)).

Het verzoek om civielepartijstelling in een strafrechtelijke procedure wordt ingediend bij de instantie waarbij de strafklacht wordt ingediend of de rechtbank waarbij de procedure aanhangig is   (artikel 155, lid 1, van het Wetboek van Strafvordering (Zakon o kaznenom postupku)).

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Een vordering tot schadeloosstelling kan te allen tijde worden ingediend voor het einde van de procedure voor bewijsverzameling bij de rechtbank van eerste aanleg (artikel 155, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering (Zakon o kaznenom postupku)).

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

Een verzoek om civielepartijstelling kan betrekking hebben op een verzoek dat in de loop van het proces wordt gedaan (artikel 153, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering (Zakon o kaznenom postupku)).

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Er bestaat geen specifiek formulier voor dergelijke vorderingen.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

De persoon die gemachtigd is de vordering in te dienen, moet zijn vordering vermelden en bewijsmateriaal overleggen (artikel 155, lid 3, van het Wetboek van Strafvordering). Het soort en de hoeveelheid bewijsmateriaal zijn niet wettelijk voorgeschreven.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Er zijn geen gerechtskosten of andere kosten verbonden aan het indienen van een verzoek om civielepartijstelling.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Slachtoffers van een strafbaar feit dat wordt bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar die ernstige gevolgen ondervinden van het strafbare feit, hebben recht op deskundige bijstand van een raadsman bij het indienen van een verzoek om civielepartijstelling ten laste van de nationale begroting (artikel 43, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering). Dit recht is niet beperkt tot de permanente verblijfplaats van de benadeelde partij.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

In een uitspraak waarin de verdachte schuldig wordt bevonden, kan de civielepartijstelling geheel of gedeeltelijk aan de benadeelde partij worden toegekend en kan de benadeelde partij worden geïnstrueerd een afzonderlijke vordering in te stellen. Wanneer de informatie uit de strafrechtelijke procedure geen betrouwbare basis voor een volledige of gedeeltelijke toekenning biedt, instrueert de rechter de benadeelde partij om een afzonderlijke vordering in te stellen.

Wanneer de rechter tot vrijspraak komt of wanneer de tenlastelegging niet-ontvankelijk wordt verklaard of de strafrechtelijke procedure wordt geschorst door een beslissing, wordt de benadeelde partij geïnstrueerd een vordering in te stellen om aan de civielepartijstelling te voldoen. Wanneer de rechter zich onbevoegd verklaart, wordt de benadeelde partij geïnstrueerd zich civiele partij te stellen als onderdeel van de strafrechtelijke procedure die door de bevoegde rechter wordt ingeleid of voortgezet (artikel 158, leden 2 en 3, van het Wetboek van Strafvordering).

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Een benadeelde partij kan trachten een uitspraak aan te vechten op grond van de beslissing van de rechter over de kosten van de strafrechtelijke procedure en de beslissing over het verzoek om civielepartijstelling. Wanneer het Openbaar Ministerie de vervolging van de als civiele partij optredende benadeelde partij heeft overgenomen, mag deze laatste de uitspraak echter op alle mogelijke gronden aanvechten (artikel 464, lid 4, van het Wetboek van Strafvordering (Zakon o kaznenom postupku)).

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Op voorstel van de gemachtigde kunnen voorlopige conservatoire maatregelen ter waarborging van de civielepartijstelling worden gelast tijdens de strafrechtelijke procedure in verband met het plegen van een misdrijf.

De in de alinea hierboven genoemde beslissing wordt genomen door de onderzoeksrechter. Na de tenlastelegging neemt de kamer van inbeschuldigingstelling een beslissing en leidt de kennisnemende rechter de behandeling. Het beroep tegen de voorlopige maatregel vormt geen belemmering voor de tenuitvoerlegging ervan (artikel 160 van het Wetboek van strafvordering).

Laatste update: 25/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.