Schadeloosstelling vorderen van de dader

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

U hebt het recht zich met uw vordering tot schadeloosstelling te voegen in de strafrechtelijke vervolging van de dader. In dat geval kan de rechter de dader in zijn definitieve beslissing, naast de opgelegde straf, ook verplichten een schadevergoeding te betalen. Daarnaast kunt u ook afzonderlijk schadeloosstelling eisen in een civielrechtelijke procedure.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Op elk punt voorafgaand aan de eerste zitting, voordat de bewijsvoering plaatsvindt.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

Er moet in detail worden aangegeven wat de persoon die schade heeft ondervonden, wenst te bereiken. Ook moet de schade worden gespecificeerd en aangetoond.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Nee.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Het is geheel aan u welk bewijs u ter ondersteuning van uw vordering voorlegt aan de rechter. Voor een beslissing in uw voordeel is natuurlijk volledig en overtuigend bewijs nodig.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Nee.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Ja, op eigen kosten.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Als u de ernst van de schade niet met bewijzen hebt gestaafd of als de strafrechtelijke procedure uitloopt als gevolg van de noodzakelijke bewijsvoering. In dat geval zal de rechter uw vordering tot schadeloosstelling verwijzen naar rechtsmiddelen van het burgerlijk recht.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

U hebt het recht in hoger beroep te gaan tot de uitspraak over de schadeloosstelling.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Als de dader niet doet wat hem is opgedragen, kunt u zich tot de rechtbank wenden om de naleving van de beslissing te laten afdwingen door een gerechtsdeurwaarder.

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.