Schadeloosstelling vorderen van de dader

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Het verzoek om schadeloosstelling kan deel uitmaken van de strafrechtelijke procedure. In dat geval kan de rechter het verzoek behandelen of weigeren het te behandelen. Dit kan afhangen van de vraag of de dader het verzoek betwist en van de vraag of het verzoek, waaronder de hoogte van het gevorderde bedrag, door bewijsstukken wordt gestaafd.

Het verzoek moet mondeling of schriftelijk voor de rechter worden ingesteld tegen de dader, zodat de dader de gelegenheid krijgt op het verzoek te reageren. Dit kunt u doen door zelf bij de rechtszaak aanwezig te zijn of door u te laten vertegenwoordigen (doorgaans door een procesadvocaat).

Ook kunt u het verzoek indienen bij de politie, die het vervolgens in de gerechtelijke procedure opneemt.

Ook als het verzoek in de strafrechtelijke procedure is afgehandeld, kan de aanvrager zijn verzoek alsnog indienen bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven. Dit is met name van belang in gevallen waar de dader de op grond van de uitspraak verschuldigde schadevergoeding niet betaalt.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn verzoek indienen?

Een verzoek om schadeloosstelling kunt u al indienen tijdens uw eerste gesprek met de politie; het moet uiterlijk worden ingediend tijdens de hoofdzitting voor de rechter.

Wat kan ik in dat verzoek vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

Als u schade hebt geleden waarvoor de dader verantwoordelijk is, kunt u om schadevergoeding verzoeken. In de Deense Wet inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling is een aantal zaken opgenomen waarvoor schadevergoeding kan worden aangevraagd.

Het gaat hierbij om:

 • behandelingskosten
 • gederfde inkomsten
 • pijn en lijden
 • blijvend letsel
 • verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven
 • verlies van de voornaamste kostwinner
 • begrafeniskosten
 • immateriele schade
 • grove schending
 • materiële schade
 • financiële schade

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke verzoeken?

U kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier van de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven. Het gebruik van dit formulier wordt aanbevolen door de Commissie, maar is niet verplicht.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn verzoek?

Dat hangt af van het soort schadevergoeding dat wordt gevorderd. De schade moet geloofwaardig zijn, en in bepaalde gevallen zijn bewijsstukken over de werkelijke omvang van de schade vereist.

Bij de bewijsstukken kan het bijvoorbeeld gaan om kwitanties voor onkosten die u in verband met het strafbare feit hebt gemaakt. Daarnaast wordt voor het vaststellen van de omvang van een letsel vaak gebruikgemaakt van medische dossiers en medische verslagen. Met betrekking tot inkomstenderving en verlies van de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, moet de aanvrager bewijsstukken overleggen met betrekking tot zijn inkomsten, voor én na het letsel, in de vorm van salarisstroken, jaaroverzichten en, indien van toepassing, een verklaring van de werkgever.

Als het verzoek volgens de rechter niet afdoende met bewijsstukken is gestaafd en de verweerder zich verzet tegen het betalen van schadevergoeding, loopt de aanvrager het risico dat de rechter het verzoek om schadeloosstelling niet in de strafrechtelijke procedure opneemt.

Zijn er aan mijn verzoek gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Nee. Als het verzoek wordt ingediend in verband met de strafzaak, zijn er voor de aanvrager geen kosten aan verbonden.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Ja. Als aanvrager hebt u onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om de rechter een procesadvocaat te laten aanwijzen, die u kosteloos zal bijstaan.

Wanneer kan de strafrechter mijn verzoek tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

De rechter kan op ieder moment tijdens de strafrechtelijke procedure weigeren de een burgerlijke vordering verder te behandelen als hij van oordeel is dat die vordering onvermijdelijk aanzienlijke hinder voor de strafrechtelijke procedure oplevert.

De vordering wordt niet behandeld als de rechter van oordeel is dat zij onvoldoende is onderbouwd of dat de veroordeling of vrijspraak met betrekking tot het strafbare feit zal leiden tot een beslissing die niet in overeenstemming is met de vordering.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Tegen de beslissing van de rechter om een verzoek om schadeloosstelling niet in de strafrechtelijke procedure op te nemen, kan geen beroep of klacht worden ingesteld resp. ingediend.

De aanvrager moet het verzoek om schadeloosstelling instellen in een civielrechtelijke procedure of indienen bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

In eerste instantie kunt u contact opnemen met de dader, die u mogelijk meteen vergoedt. Op deze manier kunt u uw schadevergoeding snel ontvangen en is de zaak afgehandeld.

Als de dader niet vrijwillig betaalt of als er meerdere schadeclaims zijn die een langere procedure vereisen, kunt u uw verzoeken indienen bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

Voor alle duidelijkheid, het is niet nodig om eerst schadeloosstelling van de dader te vorderen voordat u een verzoek indient bij de Deense Commissie Schadefonds Geweldmisdrijven.

De Commissie stelt vervolgens een regresvordering in tegen de dader.

Laatste update: 05/05/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.