Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Schadeloosstelling vorderen van de dader

Engeland en Wales

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Juridisch gezien vormt schadeloosstelling een doorgaans in geld uit te keren vergoeding aan een persoon als tegemoetkoming in een verlies of letsel. De betreffende vorderingen worden in de regel ingesteld bij de civiele rechter en houden gewoonlijk geen verband met een strafbaar feit of de dader daarvan. U kunt evenwel om schadeloosstelling verzoeken als u het slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf. Dit betreft dan een schadeloosstelling in verband met een strafbaar feit, die verschilt van de schadeloosstelling die wordt gevorderd op grond van civielrechtelijke onrechtmatige daad.

Rechters kunnen via bevelen tot schadeloosstelling eisen dat een dader een slachtoffer financieel compenseert voor met name persoonlijk letsel, verlies of schade.  De overheid vindt het belangrijk dat daders herstel bieden voor de door hen gepleegde strafbare feiten, en deze regeling is de afgelopen jaren versterkt door de rechter ertoe te verplichten in overweging te nemen of er geen bevel tot schadeloosstelling moet worden afgegeven in voorkomende gevallen, en door in de Magistrates’ Court de maximale vergoeding van £ 5 000 te verhogen voor daders van 18 jaar en ouder. De bevoegdheid om schadeloosstelling voor slachtoffers te gelasten betekent dat de rechter deze schadeloosstelling als herstelmaatregel aan de dader kan opleggen op basis van diens middelen.

Als u schade of verlies hebt geleden als gevolg van het handelen of nalaten van een andere persoon, bijvoorbeeld een verlies van inkomsten (inkomstenderving), verlies van eigendom of persoonlijk letsel, kunt u mogelijk een vordering tot schadeloosstelling hiervoor indienen. Een dergelijke vordering wordt ingesteld bij de civiele rechter en staat volledig los van welke strafrechtelijke procedure dan ook.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Een vordering uit onrechtmatige daad staat volledig los van de strafrechtelijke procedure. Een veroordeling kan echter bij een vordering uit onrechtmatige daad worden gebruikt als bewijs dat de dader inderdaad heeft gedaan wat tegen hem/haar is ingebracht. In sommige gevallen is het dan ook raadzaam om vóór het inleiden van een vordering uit onrechtmatige daad eerst de uitkomst van de strafrechtelijke procedure af te wachten.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

In een civiele vordering zijn er afhankelijk van het verlies, de schade of het letsel diverse titels op grond waarvan om schadeloosstelling kan worden verzocht, maar in algemene termen gesproken kunt u een vordering instellen wegens verlies van geld, inkomsten, schade aan eigendom en dergelijke, of (in geval van persoonlijk letsel) wegens pijn, lijden en verlies van levenskwaliteit. Het doel van een toegekende schadeloosstelling is u in de situatie te brengen die bestond vóór het betreffende voorval. De verschillende schade- en verliescomponenten moeten worden vermeld.

Een schadeloosstelling in het kader van de Criminal Injuries Compensation Scheme (regeling schadeloosstelling slachtoffers van geweldsmisdrijven) wordt verlaagd met het bedrag dat in het kader van een civielrechtelijke schadevordering wordt toegekend.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Ja, vorderingen in Engeland en Wales worden ingeleid via het formulier N1. Zie voor meer informatie: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. Voor geldvorderingen onder 5 000 euro in Europa kan mogelijk worden gebruikgemaakt van de procedure voor geringe vorderingen in betwiste zaken of het Europees betalingsbevel. Zie ook https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Voor het welslagen van een civiele vordering is het nodig dat de zaken waarop de klacht betrekking heeft, worden bewezen op basis van een afweging van waarschijnlijkheden (“balance of probabilities”), zodat in afdoende mate moet worden bewezen dat het gedrag van de verweerder het verlies niet slechts vermoedelijk, maar daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Daarnaast moet bewijs worden geleverd van de in een bedrag uitgedrukte omvang van het verlies. Dit bewijs is afhankelijk van het voorwerp van de vordering en bestaat in de regel uit kwitanties, rekeningen van aankopen, loonstroken en dergelijke voor financiële schade, en medische verslagen in geval van persoonlijk letsel.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Ja, de gerechtskosten zijn afhankelijk van de waarde van de vordering. Zie voor meer informatie: https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

In civiele zaken zijn er zeer beperkte mogelijkheden voor rechtsbijstand, die bovendien afhangen van de aard van de vordering. Er is naar alle waarschijnlijkheid geen rechtsbijstand mogelijk voor personen die hun gewone verblijfplaats buiten het VK hebben. Voor meer informatie: https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Eisers in civiele procedures worden meestal vertegenwoordigd op basis van “no cure, no pay”. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/advice/articles/new-model-conditional-fee-agreement/

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Een civiele vordering wordt nooit bij de strafrechter ingesteld. Deze zaken staan los van elkaar.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

In een civiele zaak hangt dit af van de omstandigheden. Voor meer informatie: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Krachtens het rechtsstelsel van Engeland en Wales ligt de keuze van de wijze van tenuitvoerlegging geheel bij de in het gelijk gestelde partij (judgment creditor). Er bestaan in dit (civiele) kader verschillende methoden waarmee de in het gelijk gestelde partij een uitspraak die in zijn/haar voordeel is uitgevallen, ten uitvoer kan leggen. Voorbeelden hiervan zijn op de tenuitvoerlegging van de uitspraak gerichte bevelen aan deurwaarders of soortgelijke instanties, loonbeslag, derdenbeslag, bevelen tot beslaglegging op uitkeringen van de onderneming waartoe de in het ongelijk gestelde partij behoort, en opdrachten tot verkoop. Voor meer informatie: https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment

Laatste update: 16/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.