Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Schadeloosstelling vorderen van de dader

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

De persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) moet u informatie verschaffen over de regels voor het vorderen en ontvangen van schadeloosstelling, waaronder van de staat. Tijdens de strafrechtelijke procedure mag u een verzoek om schadeloosstelling indienen.

U kunt in elke fase van de strafprocedure schadevergoeding eisen, totdat de zaak in de rechtbank van eerste aanleg wordt behandeld. U mag uw verzoek schriftelijk of mondeling indienen. Een mondeling verzoek wordt door de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) vastgelegd in het proces-verbaal.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

U kunt in elke fase van de strafprocedure schadevergoeding eisen, totdat de zaak in de rechtbank van eerste aanleg wordt behandeld. Als de persoon die strafrechtelijk aansprakelijk moet worden gesteld, niet is geïdentificeerd, hebt u nog steeds het recht om een vordering tot schadeloosstelling in te dienen.

U mag de vordering tot schadeloosstelling tijdens de strafprocedure op elk moment intrekken, totdat de rechters achter gesloten deuren over het vonnis gaan beraadslagen.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

De persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) moet u informatie verschaffen over de regels voor het eisen van schadeloosstelling.

U mag uw verzoek schriftelijk of mondeling indienen. Een mondeling verzoek wordt door de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) vastgelegd in het proces-verbaal.

In uw verzoek moet u met het oog op de hoogte van de gevraagde vergoeding bewijzen aandragen voor eventuele materiële schade. In geval van morele schade en lichamelijk leed hoeft u slechts het bedrag te vermelden van de vergoeding die u eist. U mag in uw vordering het rekeningnummer van de betalingsinstelling vermelden waarnaar de schadevergoeding moet worden overgemaakt.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

U mag uw verzoek schriftelijk of mondeling indienen. Een mondeling verzoek wordt door de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) vastgelegd in het proces-verbaal.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

In uw verzoek moet u met het oog op de hoogte van de gevraagde vergoeding bewijzen aandragen voor eventuele materiële schade. In geval van morele schade en lichamelijk leed hoeft u slechts het bedrag te vermelden van de vergoeding die u eist.

De rechter stelt de hoogte van de vergoeding vast. Daartoe beoordeelt hij uw verzoek en kijkt hij naar de omvang van de materiële schade, de ernst en de aard van het misdrijf, het lichamelijk leed dat is veroorzaakt, eventuele blijvende verminking en invaliditeit, het niveau en het openbare karakter van de morele schade en de psychische schade.

De rechter bepaalt de directe schade aan de hand van de prijzen die tijdens de strafzaak als uitgangspunt worden genomen.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

U hoeft niets te betalen wanneer u tijdens de strafprocedure een vordering indient.

Als u van mening bent dat de schade niet volledig is vergoed, kunt u schadeloosstelling eisen zoals bepaald in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Civilprocesa likums). Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding moet rekening worden gehouden met het bedrag dat u al in het kader van de strafrechtelijke procedure hebt ontvangen.

Wanneer u in een civiele procedure om schadeloosstelling verzoekt, hoeft u de staat niets te betalen.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Als u minderjarig bent, worden uw rechten en belangen wellicht niet of onvoldoende beschermd. In zo'n geval wijst de persoon die verantwoordelijk is voor de procedure (politiefunctionaris, openbare aanklager, rechter) een advocaat aan om u te vertegenwoordigen. Dat gebeurt ook wanneer uw vertegenwoordiger daartoe een onderbouwd verzoek indient. Als u een kansarme volwassene bent of een volwassene die niet over voldoende middelen beschikt, wijst de hierboven genoemde persoon in uitzonderlijke gevallen een advocaat aan om u te vertegenwoordigen. Het gaat dan om situaties waarin uw rechten en belangen tijdens de strafprocedure niet op een andere manier kunnen worden beschermd. Deze persoon wijst ook een advocaat aan wanneer niemand van de familieleden het slachtoffer kan vertegenwoordigen. In zulke gevallen betaalt de dienst voor rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības administrācija) de advocaatkosten voor rechtshulp van de staat tijdens de strafprocedure.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Als de rechter de verdachte vrijspreekt, wordt de vordering tot schadevergoeding niet in behandeling genomen. Als de rechter uw vordering niet behandelt, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen zoals bepaald in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Als de rechter uw vordering niet behandelt, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen zoals bepaald in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Uitspraken over de inning van schadevergoeding voor slachtoffers worden uitgevoerd door deurwaarders die bij de rechtbank zijn geregistreerd. Zij doen dat op grond van een schriftelijk verzoek van de schuldeiser. Dit verzoek is op zijn beurt gebaseerd op een dwangbevel.

Om ervoor te zorgen dat een vonnis van de rechtbank wat betreft de inning van schadevergoeding voor het slachtoffer wordt nagekomen, overhandigt de rechter u op uw verzoek een zogenaamde executoriale titel.

In geval van vorderingen die betrekking hebben op lichamelijk letsel dat tot invaliditeit of andere gezondheidsschade of tot de dood leidt, hoeven schuldeisers niet de vergoedingen te betalen die aan bij de rechtbank geregistreerde deurwaarders verschuldigd zijn.

De deurwaarder verricht de noodzakelijke handelingen op eigen initiatief. Hij of zij maakt daarbij gebruik van de middelen en methoden waarmee rechterlijke beslissingen snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. De deurwaarder geeft te goeder trouw uitleg over de rechten en plichten die voor de partijen verbonden zijn aan de uitoefening van hun procedurele rechten.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.