Schadeloosstelling vorderen van de dader

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

U kunt schadeloosstelling vorderen voor schade die u als gevolg van een strafbaar feit hebt geleden door in een strafrechtelijke procedure een civielrechtelijke vordering in te stellen. U kunt dat doen in de fase voorafgaand aan het proces, bij de ambtenaar die het gerechtelijk vooronderzoek leidt of bij de openbaar aanklager, maar ook tijdens de behandeling van de zaak, bij de rechter. Als u tijdens de strafrechtelijke procedure geen civielrechtelijke vordering hebt ingesteld of als uw vordering tijdens die procedure niet is onderzocht, kunt u nog een vordering instellen in een civielrechtelijke procedure.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Een civielrechtelijke vordering kan worden ingediend in elke fase van de strafrechtelijke procedure tot de start van het onderzoek van de bewijselementen door de rechter.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

In een civielrechtelijke vordering kunt u schadeloosstelling vorderen voor materiële of niet-materiële schade die u hebt geleden als gevolg van het aan de verdachte of beklaagde ten laste gelegde strafbare feit. In de vordering moet u het exacte bedrag vermelden dat u vordert en beschrijven hoe u tot dat bedrag bent gekomen.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Er bestaat geen speciaal formulier voor civielrechtelijke vorderingen. U hoeft alleen te voldoen aan de algemene voorschriften die gelden voor aan de rechter over te leggen processtukken.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

U moet schriftelijk, materieel of andersoortig bewijs overleggen ter onderbouwing van het bedrag van de geleden schade.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Voor een civielrechtelijke vordering die strekt tot vergoeding van als gevolg van een strafbaar feit geleden materiële of niet-materiële schade hoeft geen zegelrecht te worden betaald.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Ja, staatsburgers van Litouwen, burgers van andere EU-lidstaten en andere natuurlijke personen die wettig in Litouwen of een andere EU-lidstaat verblijven, hebben recht op secundaire rechtsbijstand in zaken die met schadeloosstelling voor schade als gevolg van strafbare feiten verband houden. De dienst voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) beslist welke bijstand u ontvangt.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Een civielrechtelijke vordering wordt afgewezen als er geen bewijs is dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit.

De vordering wordt niet in behandeling genomen als de beklaagde wordt vrijgesproken omdat er geen feit met de essentiële bestanddelen van een misdrijf of een inbreuk is gepleegd of als de eiser of diens vertegenwoordiger de terechtzitting niet bijwoont. De eiser kan dan nog wel een vordering in een civielrechtelijke procedure instellen.

In uitzonderlijke gevallen, waarin het toe te kennen bedrag niet nauwkeurig kan worden bepaald omdat aanvullend bewijs nodig is, kan de rechter bij het uitspreken van een veroordeling de eiser een recht op genoegdoening toekennen en de beoordeling van het bedrag van de vordering overlaten aan de civiele rechter.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Ja, u kunt tegen een dergelijke rechterlijke beslissing hoger beroep instellen voor een rechter in tweede aanleg, overeenkomstig de in het wetboek van strafvordering (Baudžiamojo proceso kodeksas) beschreven procedure.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Zodra de beslissing waarbij u schadeloosstelling is toegekend definitief is geworden, kunt u verzoeken om een rechterlijk bevel tot tenuitvoerlegging. Dat stuk kunt u overhandigen aan een gerechtsdeurwaarder, die dan het betrokken bedrag kan invorderen. Als aan alle toepasselijke voorwaarden is voldaan, kunt u ook tijdens de tenuitvoerleggingsprocedure door de overheid gesubsidieerde secundaire rechtsbijstand ontvangen.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.