Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: BulgaarsDeensDuitsEstsEngelsFransHongaarsMalteesPoolsRoemeensSloveensZweeds
Swipe to change

Schadeloosstelling vorderen van de dader

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe kan ik tijdens een proces (strafrechtelijke procedure) van een dader schadeloosstelling of andere vormen van genoegdoening vorderen, en tot wie moet ik die vordering richten?

Als slachtoffer kunt u tijdens de strafrechtelijke procedure schadevergoeding van de dader eisen. Dat kan mondeling tijdens een hoorzitting, waarna uw vordering in het proces-verbaal van die zitting wordt opgenomen, of via een specifiek verzoekschrift. Als u volgens de wet het recht hebt om een vergoeding van de verdachte te verlangen wegens schade als gevolg van een misdrijf, mag u de rechter ook vragen om de verdachte in zijn uitspraak te bevelen de geleden schade te compenseren; u moet dit verzoek uiterlijk aan het eind van het onderzoek of het beknopte onderzoek indienen. In het verzoekschrift moet u de redenen voor de vordering en het bedrag van de gevorderde vergoeding vermelden. Tijdens de hoorzitting wordt u medegedeeld dat u recht op schadeloosstelling hebt en hoe u dit recht kunt uitoefenen.

Indien er reden is om te vrezen dat de voldoening van uw vordering zal worden belemmerd of voorkomen, kan de vordering tot het vermoedelijke bedrag van de schade zeker worden gesteld door beslag te leggen op het vermogen of eigendomsrechten van de verdachte. Dit beslag kan worden aangevraagd door u als slachtoffer of door de openbare aanklager, waarna de rechter erover beslist; tijdens het voorbereidend onderzoek beslist de openbare aanklager op uw verzoek; tijdens dat onderzoek kan de openbare aanklager de vordering ook zeker stellen zonder dat u erom verzoekt, namelijk als dit voor de bescherming van uw belangen nodig is, en dan vooral wanneer er kans is op vertraging.

Op welk punt in de strafrechtelijke procedure moet ik mijn vordering indienen?

Om tijdens de strafprocedure in aanmerking te komen voor schadeloosstelling, moet u de vordering uiterlijk aan het eind van het onderzoek of het beknopte onderzoek instellen.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

De strafrechter behandelt uw verzoek om schadevergoeding alleen wanneer u de vordering tijdig en correct instelt. Tijdig betekent dat u uw vordering uiterlijk aan het eind van het onderzoek instelt; in principe moet dat gebeuren voordat het onderzoeksdossier voor de laatste maal wordt bestudeerd. In de vordering tot schadeloosstelling moet u de redenen voor de vordering en het bedrag van de gevorderde vergoeding vermelden. Vervolgens is de strafrechter in zijn uitspraak gebonden aan het schadebedrag dat u hebt gevorderd.

Bestaat er een specifiek formulier voor dergelijke vorderingen?

Nee.

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

Tijdens het onderzoek moet u bewijzen overleggen die aantonen dat de vordering tot schadevergoeding redelijk is en waaruit het bedrag van de geleden schade betrouwbaar kan worden afgeleid. In geval van lichamelijk letsel kan, ook tijdens het onderzoek, een deskundige worden aangewezen om de omvang van die schade te bepalen.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Schadevergoeding vorderen in een strafprocedure kost u niets.

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik rechtsbijstand krijgen wanneer ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Wanneer u een vordering tot schadeloosstelling instelt, maar niet genoeg middelen hebt om de kosten daarvan te betalen, kunt u een advocaat toegewezen krijgen om u te vertegenwoordigen. Dat kan de openbare aanklager tijdens het voorbereidend onderzoek doen, nadat de aanklacht is ingediend, of de voorzitter van de rechtbank tijdens het strafproces, zelfs zonder verzoekschrift, als hij of zij dat nodig acht om uw belangen te beschermen. U moet bewijzen dat u onvoldoende middelen hebt.

Tijdens het eerste contact moet de strafvervolgingsinstantie u schriftelijk informeren over uw rechten tijdens de strafrechtelijke procedure en ook over de organisaties voor slachtofferhulp, inclusief de diensten die zij verlenen. Juridisch advies maakt ook deel uit van deze dienstverlening.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

Als de bewijsvoering ontoereikend is om van de dader schadeloosstelling te eisen, of als aanvullend bewijs dat verder gaat dan de behoeften van de openbare aanklager, nodig is om uitspraak over de verplichting tot schadeloosstelling te doen.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Ja, als slachtoffer kunt u hoger beroep instellen tegen zo'n beslissing, voor zover het de vordering tot schadevergoeding betreft.

Als het beroep wordt afgewezen, kunt u in een civiele procedure rechtstreeks schadevergoeding van de dader eisen. In geval van een geweldsmisdrijf kunt u het ministerie van Justitie om een vergoeding voor lichamelijk letsel en morele schade verzoeken, als het gaat om bepaalde misdrijven tegen de vrijheid en de menselijke waardigheid.

Als de rechter mij schadeloosstelling heeft toegekend, hoe kan ik er dan zeker van zijn dat de beslissing tegen de dader ten uitvoer wordt gelegd en op welke hulp kan ik daarvoor een beroep doen?

Wanneer de dader niet vrijwillig aan de verplichtingen voldoet die de strafrechter hem of haar heeft opgelegd, ontvangt u een executoriale titel (tenuitvoerleggingsbevel) zodra deze beslissing uitvoerbaar wordt. Daarmee kunt u dader dwingen om aan de beslissing gehoor te geven, via een zogenaamde executieprocedure. In zo'n geval kunt u verzoeken om rechtsbijstand door een advocaat.

Laatste update: 18/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.