Schadeloosstelling vorderen van de dader

Informatie over de wijze waarop u schadeloosstelling van de dader kunt vorderen

Het relevante EU-rechtsinstrument is Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (richtlijn inzake de rechten van slachtoffers).

Volgens artikel 16 van de richtlijn inzake de rechten van slachtoffers hebben alle slachtoffers van een misdrijf het recht om in de loop van de strafprocedure een beslissing te verkrijgen inzake schadevergoeding door de dader.

Hier vindt u informatie over de wijze waarop u tijdens een proces (strafprocedure) schadeloosstelling van de dader kunt vorderen.

Om informatie te vinden die relevant is voor uw zaak, moet u kijken naar informatie over het EU-land waar de strafprocedure zal plaatsvinden.

Klik op de vlag van het betrokken land voor gedetailleerde informatie.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.