Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu i do kogo należy skierować pozew?

W kodeksie postępowania karnego (Наказателно-процесуалният кодекс) Republiki Bułgarii określono procedurę, zgodnie z którą ofiary przestępstw mogą dochodzić odszkodowania w postępowaniu karnym. Jeżeli ofiara nie dochodzi odszkodowania w postępowaniu karnym lub uzna, że zasądzone odszkodowanie nie pokrywa wszystkich poniesionych szkód, ma prawo wytoczyć powództwo odszkodowawcze na mocy ustawy o zobowiązaniach i umowach (Закон за задълженията и договорите) przed sąd cywilny, który rozpozna sprawę w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego (Гражданския процесуален кодекс).

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Powództwo odszkodowawcze i adhezyjne należy wytoczyć przed rozpoczęciem posiedzenia wstępnego przed sądem pierwszej instancji. Sąd doręcza zawiadomienie o posiedzeniu wstępnym. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia ofiara lub jej następcy prawni mogą wnieść pozew adhezyjny lub złożyć oświadczenie o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, zaś osoby prawne mogą wnieść pozew adhezyjny.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje żądania (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Powództwo adhezyjne może wytoczyć ofiara lub jej pełnomocnik. Powództwo można zgłosić ustnie do protokołu lub wnieść pozew na piśmie. Pozew adhezyjny musi zawierać: oznaczenie powoda i pozwanego; oznaczenie sprawy karnej, w toku której wytoczone zostaje powództwo adhezyjne; wskazanie przestępstwa, które doprowadziło do wyrządzenia szkody, oraz charakteru i wysokości szkód będących przedmiotem roszczenia. Pozew adhezyjny można wnieść przeciwko oskarżonemu i dowolnej innej osobie, która ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przestępstwem.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Nie.

Jakie dowody należy przedstawić na potwierdzenie roszczenia?

Dowody należy przedstawić w toku postępowania sądowego. Powód cywilny jest uprawniony do: uczestnictwa w postępowaniu sądowym; wnoszenia o zastosowanie środka służącego zabezpieczeniu interesu prawnego w celu zabezpieczenia powództwa adhezyjnego; zapoznania się z aktami sprawy i uzyskania niezbędnych wyciągów; przedstawiania dowodów; składania wniosków, zgłaszania uwag, zgłaszania sprzeciwu i wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń sądu, które naruszają prawa i uzasadniony interes strony.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Ofiara nie musi uiszczać opłat sądowych ani innych należności z tytułu wniesienia pozwu adhezyjnego.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Ofiara lub powód cywilny mogą korzystać z usług adwokata. Jeżeli ofiara / powód cywilny udowodnią, że nie stać ich na pokrycie honorarium adwokata, ale chcą skorzystać z jego usług, przy czym zapewnienie im takiej możliwości jest uzasadnione ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości, adwokata wyznacza sąd pierwszej instancji.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Sąd pierwszej instancji rozpoznaje powództwo adhezyjne i ogłasza rozstrzygnięcie na posiedzeniu wstępnym. Jeżeli sąd odmawia przyjęcia powództwa adhezyjnego do rozpoznania, musi uzasadnić swoją decyzję. Postanowienie o odmowie nie podlega zaskarżeniu.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Odmowa przyjęcia powództwa adhezyjnego do rozpoznania przez sąd orzekający w sprawach karnych nie podlega zaskarżeniu. Ofiara ma prawo wytoczyć powództwo odszkodowawcze przed sąd orzekający w sprawach cywilnych – wówczas sprawa jest rozpatrywana w trybie określonym w kodeksie postępowania cywilnego. Jeżeli postępowanie karne jest nadal w toku, postępowanie przed sądem cywilnym zawiesza się do chwili zakończenia postępowania karnego.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Po skazaniu sprawcy przez sąd ofiara może złożyć do sądu wniosek o wydanie tytułu egzekucyjnego. Tytuł egzekucyjny umożliwia ofierze skorzystanie z usług komornika sądowego w celu uzyskania zasądzonego odszkodowania.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.