Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Cypr

Autor treści:
Cypr

W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu karnym i do kogo należy skierować pozew?

Sąd karny co do istoty jest właściwy w zakresie zasądzenia ograniczonej kwoty odszkodowania na rzecz ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym, o ile uznał oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów. Sądy korzystają jednak z tej właściwości bardzo rzadko, a w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie skorzystały z niej ani razu.

W takich przypadkach ofiara ma jednak prawo dochodzić odszkodowania od sprawcy przed sądem w procesie cywilnym.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Powództwo należy wytoczyć przed sąd cywilny po zakończeniu postępowania karnego. Należy mieć na uwadze, że to postępowanie jest niezależne i odrębne od procesu karnego.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Można ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie poniesione straty i szkody, wskazując poszczególne postaci szkody, np. uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie oraz utracone korzyści, a także dochodzić odsetek ustawowych.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Tak, pismo wszczynające postępowanie (κλητήριο ένταλµα). Formularz ten należy złożyć w sekretariacie sądu. W formularzu można podać całą treść pozwu albo jedynie jego krótkie podsumowanie, a następnie wnieść pozew bardziej szczegółowy.

Jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Dowodami na potwierdzenie roszczenia są dowody potwierdzające doznanie szkody.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Tak, usługi związane z pozwem podlegają opłatom i należnościom, których wysokość jest uzależniona od wnioskowanej wysokości odszkodowania.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Osoby uprawnione do pomocy prawnej, tj. spełniające określone w przepisach prawa kryteria, mogą ją otrzymać na każdym etapie postępowania. W sprawach cywilnych pomoc prawną przyznaje się, jeżeli doszło do naruszeń praw człowieka w rozumieniu konwencji, określonych w przepisach prawa. Pomoc prawna obejmuje nieodpłatne porady, pomoc i reprezentację oraz przysługuje również osobom zamieszkałym w innych państwach.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Nie dotyczy – zob. powyżej.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Nie dotyczy – zob. powyżej.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

W celu zapewnienia, by wyrok zasądzający odszkodowanie został wykonany, sąd doręcza go pozwanemu (sprawcy), który ma się do niego zastosować. W razie niezastosowania się do wyroku powód (ofiara) może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, aby przymusić pozwanego do wykonania wyroku.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.