Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Czechy

Autor treści:
Czechy

W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu i do kogo należy skierować pozew?

Ofiara może wytoczyć powództwo adhezyjne przeciwko sprawcy w toku postępowania karnego. W takim przypadku w wyroku kończącym postępowanie w sprawie sąd nie tylko wymierzy karę, ale również zobowiąże sprawcę do wypłaty odszkodowania. Ponadto ofiara może dochodzić odszkodowania, wytaczając odrębne powództwo przed sąd orzekający w sprawach cywilnych.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Na każdym etapie przed pierwszą rozprawą sądową, przed rozpoczęciem postępowania dowodowego.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje żądania (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Należy szczegółowo określić roszczenie osoby, która poniosła szkodę, oraz wskazać i udowodnić poszczególne szkody.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Nie.

Jakie dowody należy przedstawić na potwierdzenie roszczenia?

Wyłącznie od ofiary zależy, jakie dowody przedstawi sądowi na poparcie swojego roszczenia. Aby sąd uwzględnił roszczenie ofiary, konieczne są oczywiście kompletne i przekonujące dowody.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Nie.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Tak, na własny koszt.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Jeżeli ofiara nie udowodni wartości szkody lub jeżeli konieczne przeprowadzenie dowodu doprowadzi do przewlekłości postępowania karnego. W takim przypadku sąd pouczy ofiarę o możliwości wytoczenia powództwa odszkodowawczego przed sąd orzekający w sprawach cywilnych.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Ofiara ma prawo zaskarżyć orzeczenie w części dotyczącej odszkodowania.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Jeżeli sprawca nie zastosuje się do orzeczenia sądu, ofiara może wnieść do sądu o wykonanie orzeczenia przez komornika sądowego.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.