Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu karnym i do kogo należy skierować pozew?

Ofiara ma prawo do otrzymania od organu prowadzącego postępowanie (policja, prokuratura, sąd) informacji o przepisach dotyczących dochodzenia i uzyskania odszkodowania oraz kompensaty państwowej, a także do zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego w postępowaniu karnym.

Ofiara może zgłosić roszczenie odszkodowawcze na każdym etapie postępowania karnego, aż do momentu wszczęcia postępowania przez sąd pierwszej instancji. Roszczenie można zgłosić pisemnie lub ustnie. Roszczenie zgłoszone ustnie zostanie odnotowane w protokole przez organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd).

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Ofiara może zgłosić roszczenie odszkodowawcze na każdym etapie postępowania karnego, aż do momentu wszczęcia postępowania przez sąd pierwszej instancji. Fakt, że sprawca nie został ustalony, pozostaje bez uszczerbku dla prawa wnioskodawcy do zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego.

Ofiara ma prawo do odstąpienia od dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na każdym etapie postępowania karnego, dopóki sąd nie wyda orzeczenia.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Ofiara ma prawo do otrzymania od organu prowadzącego postępowanie (policja, prokuratura, sąd) informacji o przepisach dotyczących dochodzenia odszkodowania.

Roszczenie można zgłosić pisemnie lub ustnie. Roszczenie zgłoszone ustnie zostanie odnotowane w protokole przez organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd).

W pozwie adhezyjnym ofiara musi przedstawić dowody na poparcie wnioskowanej kwoty odszkodowania za wszelkie szkody majątkowe, ale w przypadku krzywdy i cierpienia fizycznego wystarczy, że wskaże kwotę wnioskowanego zadośćuczynienia. Może również podać numer rachunku instytucji płatniczej, na który należy przelać kwotę odszkodowania.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Roszczenie można zgłosić pisemnie lub ustnie. Roszczenie zgłoszone ustnie zostanie odnotowane w protokole przez organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd).

Jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

W pozwie adhezyjnym ofiara musi przedstawić dowody na poparcie wnioskowanej kwoty odszkodowania za wszelkie szkody majątkowe, ale w przypadku krzywdy i cierpienia fizycznego wystarczy, że wskaże kwotę wnioskowanego zadośćuczynienia.

Sąd ustali wysokość odszkodowania, oceniając roszczenie ofiary oraz uwzględniając wartość szkody majątkowej, ciężar i charakter przestępstwa, wyrządzone przestępstwem cierpienie fizyczne, trwałe okaleczenie i niepełnosprawność, dotkliwość i publiczny charakter krzywdy, a także rozstrój zdrowia psychicznego ofiary.

Sąd ustali wartość szkód bezpośrednich zgodnie z wyceną dokonaną w akcie oskarżenia.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Ofiara nie uiszcza żadnych opłat z tytułu zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego w postępowaniu karnym.

Jeżeli zdaniem ofiary poniesiona przez nią szkoda nie została w pełni naprawiona, ma prawo do wytoczenia powództwa odszkodowawczego przed sąd orzekający w sprawach cywilnych zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums). Przy ustalaniu wysokości odszkodowania sąd orzekający w sprawach cywilnych powinien wziąć pod uwagę kwotę odszkodowania otrzymaną przez ofiarę w toku postępowania karnego.

W przypadku wytoczenia powództwa odszkodowawczego w postępowaniu cywilnym ofiara jest zwolniona z opłaty sądowej.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Jeżeli istnieją trudności w zapewnieniu ochrony praw i interesów małoletniego lub ochrona ta nie jest zapewniona z innego względu bądź jeżeli przedstawiciel ustawowy małoletniego złoży w tym przedmiocie uzasadniony wniosek, organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd) postanawia o wyznaczeniu adwokata, który będzie reprezentował małoletnią ofiarę. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie można zapewnić ochrony praw i interesów osoby w postępowaniu karnym w inny sposób, organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd) postanawia o wyznaczeniu adwokata do reprezentowania osoby pełnoletniej dotkniętej ubóstwem lub znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. Organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd) wyznacza adwokata również wówczas, gdy żaden z krewnych nie może reprezentować ofiary. W tego rodzaju sprawach Urząd ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija) pokrywa honoraria adwokatów za świadczenie państwowej pomocy prawnej w postępowaniu karnym.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Jeżeli sąd wyda wyrok uniewinniający, pozostawi bez rozpoznania powództwo ofiary o odszkodowanie za szkody wyrządzone przestępstwem. Jeżeli sąd pozostawi powództwo ofiary bez rozpoznania, może ona wytoczyć powództwo odszkodowawcze zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Jeżeli sąd pozostawi powództwo ofiary bez rozpoznania, może ona wytoczyć powództwo odszkodowawcze zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Orzeczenia zasądzające odszkodowanie na rzecz ofiary wykonują przysięgli komornicy sądowi (zvērināti tiesu izpildītāji), którzy wszczynają postępowanie egzekucyjne na pisemny wniosek wierzyciela w oparciu o tytuł wykonawczy.

Aby komornik mógł wykonać orzeczenie sądu w części zasądzającej odszkodowanie na rzecz ofiary, sąd wydaje ofierze na jej wniosek tytuł egzekucyjny.

Wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu szkody na osobie skutkującej niepełnosprawnością lub innego rodzaju uszczerbkiem na zdrowiu bądź śmiercią ofiary są zwolnieni z opłat egzekucyjnych należnych przysięgłym komornikom sądowym.

Przysięgły komornik sądowy przeprowadza niezbędne czynności z urzędu oraz stosuje środki i metody przewidziane w celu szybkiego i skutecznego wykonania orzeczeń sądowych. Przysięgły komornik sądowy pouczy strony o ich prawach i obowiązkach, aby mogły one w dobrej wierze wykonywać swoje prawa procesowe.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.