Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu karnym i do kogo należy skierować pozew?

Ofiara może wytoczyć powództwo adhezyjne w toku postępowania karnego. Aby dochodzić odszkodowania od oskarżonego w sprawie karnej, można posłużyć się formularzem wniosku o odszkodowanie (Verzoek tot schadevergoeding). Informacje i porady dotyczące wypełniania formularza wniosku o odszkodowanie zamieszczono na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland). Organizacja ta może pomóc pokrzywdzonemu w określeniu szkody lub krzywdy.

Można również dochodzić odszkodowania od sprawcy czynu w postępowaniu cywilnym. Odszkodowania dochodzi się w postępowaniu cywilnym zazwyczaj dopiero wówczas, gdy uzyskanie odszkodowania nie było możliwe w inny sposób.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Jeżeli prokurator postanowi o wniesieniu oskarżenia przeciwko podejrzanemu, wszczęte zostanie postępowanie karne. Pokrzywdzony otrzymuje formularz wniosku o odszkodowanie pocztą. Prokuratura wyznacza termin 14 dni na odesłanie wypełnionego wniosku. Jeżeli odesłanie wypełnionego wniosku w ciągu 14 dni nie jest możliwe, należy skontaktować się z Biurem Wsparcia dla Ofiar Przestępstw (Slachtofferloket), aby uzyskać przedłużenie terminu.

Informacje i porady w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Poniesione szkody należy wskazać w formularzu wniosku o odszkodowanie. Straty majątkowe, tzn. szkody, których wartość finansową można określić, należy wskazać w odpowiedzi na pytanie 4a formularza. Jeżeli pokrzywdzony doznał również cierpień fizycznych lub psychicznych, może dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę o charakterze niematerialnym, spowodowaną bólem i cierpieniem w wyniku zajścia. Krzywdę o charakterze niematerialnym należy wskazać w odpowiedzi na pytanie 4b. W odpowiedzi na pytanie 4c należy wskazać doznany uraz emocjonalny. Odnosi się on do cierpienia, smutku i pogorszenia się jakości życia odczuwanych w wyniku śmierci bliskiej osoby lub odniesienia przez nią obrażeń. W pewnych przypadkach bliscy zmarłej ofiary lub krewni ofiary, która doznała poważnego i trwałego urazu, mogą uzyskać odszkodowanie za uraz emocjonalny.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza wniosku o odszkodowanie zamieszczono na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw. Organizacja ta może pomóc pokrzywdzonemu w określeniu szkody lub krzywdy.

Osoby niebędące pokrzywdzonymi, które poniosły koszty na rzecz pokrzywdzonego (np. koszty podróży, leczenia lub naprawy) mogą również zadeklarować te koszty za pomocą formularza wniosku o odszkodowanie. W takim przypadku szkód tych nie należy deklarować w formularzu wniosku o odszkodowanie składanego przez pokrzywdzonego. Należy natomiast zwrócić się o oddzielny formularz do lokalnego Biura Wsparcia dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Aby dochodzić odszkodowania od oskarżonego w sprawie karnej, można posłużyć się formularzem wniosku o odszkodowanie. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza wniosku o odszkodowanie zamieszczono na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Informacje i porady w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Informacje na temat opłat sądowych i innych należności zamieszczono na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Informacje na temat pomocy prawnej przed postępowaniem lub w jego toku zamieszczono na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Informacje i porady w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Tak, orzeczenie to można zaskarżyć.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Wykonanie wyroku następuje z chwilą jego uprawomocnienia się. Jeżeli na sprawcę czynu nałożono obowiązek wypłaty odszkodowania, prokuratura zleca Centralnemu Biuru Poboru Należności Sądowych (Centraal Justitieel Incassobureau – CJIB) pobór odszkodowania w imieniu pokrzywdzonego. Jeżeli sprawca czynu nie wypłaci pokrzywdzonemu należnego odszkodowania w ciągu 8 miesięcy od wydania orzeczenia przez prokuratora lub sąd, odszkodowanie zostanie wypłacone z budżetu państwa w formie zaliczki. Pokrzywdzony otrzyma w tej sprawie stosowne pismo od CJIB. Wszelkie pytania dotyczące zaliczki na poczet odszkodowania należy kierować do Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.