Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Austria

Nu există un formular specific pentru declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale. Nu există cerințe privind formatul obligatoriu al declarației. În formularele proceselor-verbale utilizate pentru audierea martorilor este prevăzută întrebarea dacă persoana în cauză dorește să se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Este suficient ca persoana în cauză să răspundă afirmativ și să furnizeze o scurtă justificare.

Conținut furnizat de
Austria

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

Victima unei infracțiuni are dreptul de a solicita despăgubiri pentru suferința cauzată sau de a solicita alte mijloace de reparare pentru atingerea adusă drepturilor sale legale protejate de dreptul penal. Pentru a formula o cerere de despăgubire, victima poate declara că dorește să se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Prin această declarație, victima se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Dacă, într-o etapă ulterioară, procurorul retrage acuzațiile, partea civilă poate continua procedurile printr-o acțiune subsidiară (Subsidiaranklage).

În funcție de stadiul procedurii, declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale poate fi înaintată organelor de cercetare penală ale poliției judiciare (Kriminalpolizei), procurorului sau instanței, verbal sau în scris. Nu există cerințe privind formatul obligatoriu al declarației [articolul 67 alineatul (3) din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung, StPO)].

Victimele pot formula, de asemenea, cereri de despăgubire în cadrul unei proceduri civile.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale poate fi prezentată până la încheierea procedurii probatorii în cadrul audierii principale. Întrucât constituirea ca parte civilă implică anumite drepturi de participare la procedura penală care se adaugă drepturilor conferite victimei (de exemplu, dreptul de a solicita probe, dreptul de citare în cadrul audierii principale), ar fi oportun ca această constituire ca parte civilă să se efectueze într-o etapă preliminară a procedurii.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Cererile trebuie motivate în declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale. O estimare concretă a cuantumului cererii trebuie prezentată până la încheierea procedurii probatorii în cadrul audierii principale. Cu toate acestea, cererea poate avea ca obiect doar o parte a prejudiciului.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu există un formular specific pentru declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii penale. Nu există cerințe privind formatul obligatoriu al declarației. În formularele proceselor-verbale utilizate pentru audierea martorilor este prevăzută întrebarea dacă persoana în cauză dorește să se constituie parte civilă în cadrul procedurii penale. Este suficient ca persoana în cauză să răspundă afirmativ și să furnizeze o scurtă justificare.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Este recomandabil ca elementele de probă să fie prezentate sau depuse la momentul denunțării infracțiunii sau în timpul audierii de către poliția judiciară. Elementele de probă trebuie prezentate cel mai târziu înainte de audierea în instanță. Printre elementele de probă se numără:

  • fotografii;
  • diagnostice medicale;
  • note de plată sau facturi;
  • devize etc.

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

În general, părțile civile nu suportă costuri în cadrul procedurilor penale (cu excepția costurilor aferente reprezentanților aleși ai acestora). Sunt suportate costuri numai în cazul în care partea civilă dă cu bună știință o declarație falsă care duce la începerea unei proceduri penale sau în cazul în care inculpatul este achitat într-o acțiune subsidiară.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Nu este necesar ca părțile civile să recurgă la serviciile unui avocat în cadrul procedurilor penale. Unele victime, în special cele care au fost supuse actelor de violență sau amenințărilor periculoase sau cărora le-a fost prejudiciată integritatea sexuală sau capacitatea de a lua decizii în legătură cu propria sexualitate ca urmare a infracțiunii, pot solicita sprijin în timpul procedurilor judiciare (consiliere juridică și reprezentare de către un avocat), dacă acest lucru se dovedește necesar în vederea apărării drepturilor procedurale ale acestora, ținând seama, în măsura posibilului, de implicarea lor personală [articolul 66 alineatul (2) din StPO]. Victimele beneficiază gratuit de acest sprijin.

În cazul în care există o nevoie financiară reală, și alte victime pot solicita asistență din partea unui avocat în cadrul sistemului de asistență procedurală, dacă acest lucru se dovedește necesar pentru administrarea justiției, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului de evitare a unei proceduri civile ulterioare [articolul 67 alineatul (7) din StPO].

Persoanele care au reședința în străinătate și persoanele care nu au cetățenie austriacă beneficiază, de asemenea, de asistență juridică în cadrul procedurilor penale din Austria.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Declarația de constituire ca parte civilă în cadrul procedurii va fi respinsă dacă este în mod clar nefondată, dacă este depusă cu întârziere sau dacă nu se furnizează în termenul prevăzut o estimare a cuantumului despăgubirilor sau al altor mijloace de reparare [articolul 67 alineatul (4) din StPO]. Procurorul decide cu privire la respingerea declarației de constituire ca parte civilă înainte de trimiterea în judecată. După trimiterea în judecată, hotărăște instanța [articolul 67 alineatul (5) din StPO].

Dacă în urma audierii principale se pronunță hotărârea, instanța trebuie să decidă și asupra cererilor formulate în materie civilă. În cazul în care inculpatul este achitat, partea civilă trebuie să sesizeze o instanță civilă, întrucât, în astfel de situații, partea civilă nu poate primi despăgubiri sau alte mijloace de reparare în cadrul procedurii penale. În cazul în care inculpatul este declarat vinovat (i) cererea poate fi admisă (fie parțial, fie integral) sau (ii) reclamantul trebuie să sesizeze o instanță civilă. Chiar dacă inculpatul a fost declarat vinovat, trebuie să se introducă o acțiune civilă în cazul în care cererile în materie civilă sunt considerate nefondate după ce considerentele care au stat la baza deciziei au fost pe deplin cercetate sau dacă rezultatul procedurii penale nu permite o evaluare, fie și parțială, a cererii în materie civilă, cu excepția cazului în care un proces de strângere a probelor care nu întârzie în mod semnificativ pronunțarea deciziei în legătură cu vinovăția și condamnarea inculpatului permite cercetarea ulterioară a considerentelor care au stat la baza deciziei.

Cererile în materie civilă nu pot fi respinse în cadrul procedurii penale, ceea ce înseamnă că partea civilă poate în continuare să sesizeze o instanță civilă.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

În cazul în care declarația este respinsă de procuror, se poate introduce o cale de atac pe motivul încălcării drepturilor (articolul 106 din StPO). În cazul în care declarația este respinsă de instanță, se poate depune o plângere [articolul 87 alineatul (1) din StPO].

Partea civilă poate formula (dar numai în anumite cazuri) un recurs în anulare sau un recurs împotriva trimiterii în fața instanței civile pe motivul achitării inculpatului. În cazul în care partea este trimisă în fața instanței civile, în pofida faptului că inculpatul a fost condamnat, se poate formula o cale de atac pe baza cererilor în materie civilă.

În afara procedurii penale, cererile în materie civilă pot fi întotdeauna depuse la instanțele civile.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

În conformitate cu prima teză a articolului 1 din titlul executoriu (Exekutionsordnung, EO), concluziile obligatorii din punct de vedere juridic ale instanțelor penale în ceea ce privește cererile în materie civilă constituie mandate de executare în sensul EO. Fiecare procedură de executare presupune existența unui mandat de executare valid. Executarea trebuie solicitată prin intermediul instanței teritoriale competente (Bezirksgericht). Aceasta va fi admisă cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor în materie de executare. Măsurile de executare (de exemplu, vânzarea de bunuri mobile, transferul creanțelor către creditorul executor sau vânzarea silită a bunurilor) sunt întreprinse la cererea reclamantului.

Formularele pentru procedura de executare pot fi accesate prin intermediul următorului link de pe site-ul web al Ministerului Justiției din Austria.

După admiterea măsurilor de executare, procedura de executare este administrată, de regulă, de un judecător sau de un funcționar judiciar. Măsurile de executare sunt puse în aplicare de executorii judecătorești, membri ai personalului judiciar din Austria. Creditorului i se va solicita să formuleze cereri ulterioare numai în cazul în care instanța sau executorul judecătoresc nu poate continua procedura în absența acestora sau dacă măsura în cauză presupune costuri.

Măsurile de executare sunt întreprinse până la finalizarea cu succes sau până la anularea acestora, în cazul în care debitorul și-a achitat, în timpul procedurii, datoria față de creditor.

Ultima actualizare: 22/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.