Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Cum pot solicita daune-interese sau alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare de la autorul infracțiunii într-un proces (procedură penală) și cărei instituții ar trebui să îi adresez această cerere?

Dacă ați suferit prejudicii cauzate de o infracțiune, puteți sesiza instanța pentru ca autorul infracțiunii să fie obligat să vă despăgubească. În acest mod, veți obține daune-interese. Cererea dumneavoastră poate fi prezentată în cadrul unei proceduri civile sau penale.

 • Procesul civil

Puteți sesiza o instanță civilă, indiferent dacă persoana responsabilă pentru prejudiciu a săvârșit sau nu o infracțiune.

Tipul și valoarea sumei solicitate stabilesc instanța competentă:

- pentru o sumă solicitată mai mică de 10 000 EUR, este competentă instanța districtuală (tribunal d'instance).

- pentru o sumă solicitată mai mare de 10 000 EUR, este competentă instanța regională (tribunal de grande instance) (Anuar).

 • Procesul penal

Dacă persoana responsabilă pentru prejudiciu a săvârșit o infracțiune, puteți solicita despăgubiri în cadrul procesului penal. Vă puteți constitui parte civilă în procesul penal (partie civile), adresând o cerere anchetatorilor, procurorului (procureur de la République), judecătorului de instrucție (juge d’instruction) sau instanței.

Trebuie să fi suferit personal un prejudiciu cauzat direct de infracțiunea care urmează a fi judecată.

Un minor nu poate să se constituie parte civilă în cadrul procesului penal în nume propriu; părinții săi trebuie să facă acest lucru în numele său.

Odată ce suma aferentă daunelor-interese a fost stabilită de instanța civilă sau penală, victima deține o creanță asupra persoanei condamnate care devine debitor. Creanța este un drept pe care victima îl poate utiliza.

În cazul în care există dificultăți în recuperarea sumelor, este posibil să se facă apel la:

- un judecător pentru obținerea unei somații de plată;

- un executor judecătoresc care va putea proceda la confiscarea bunurilor.

Serviciul de asistență pentru recuperarea sumelor alocate victimelor infracțiunilor (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions — SARVI) al Fondului de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI) vă poate ajuta să recuperați daunele-interese acordate de instanță doar la încheierea procesului penal.

Acesta se adresează victimelor care au suferit vătămări corporale minore sau anumite tipuri de prejudicii materiale care nu pot fi despăgubite de comisiile de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI).

În ce moment al procedurii penale trebuie să prezint cererea?

Puteți depune cererea dumneavoastră în cursul anchetei preliminare conduse de un procuror și apoi în cursul instrucției conduse de un judecător de instrucție.

Cererea poate fi depusă înainte de ședința de judecată în scris (scrisoarea trebuie să sosească cu 24 de ore înainte de audiere).

Puteți, de asemenea, să o prezentați direct în cadrul ședinței, în cursul procesului în fața instanței. În acest caz, vă puteți prezenta cererea în scris sau verbal. Trebuie să faceți acest lucru înainte ca procurorul să se adreseze instanței pentru a-și expune punctul de vedere și a propune o sentință.

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (să indic o valoare totală și/sau să specific pierderile individuale și pierderea de profituri și dobânzi)?

Prin cererea dumneavoastră trebuie să solicitați despăgubiri pentru toate prejudiciile pe care le-ați suferit. Trei tipuri de prejudicii pot fi despăgubite:

 • vătămarea corporală, care este vătămarea sănătății unei persoane sau a integrității sale fizice sau mentale;
 • prejudiciul moral, care este prejudiciul adus bunăstării emoționale, onoarei sau reputației;
 • prejudiciul material, care se referă la deteriorarea bunurilor și a intereselor financiare ale unei persoane.

Prejudiciul dumneavoastră trebuie să fi fost cauzat de un anumit eveniment (un accident, o eroare de livrare etc.);

persoana de la care solicitați despăgubiri trebuie să fie persoana responsabilă pentru acesta, iar prejudiciul trebuie să fie real (vina v-a cauzat un prejudiciu incontestabil), direct (vă privește personal) și specific.

Trebuie să îl definiți cu precizie și să furnizați elemente de probă referitoare la acesta (facturi, fotografii ale accidentului etc.). Cererea dumneavoastră trebuie să specifice o cifră, deoarece nu există nicio sumă minimă sau maximă. Instanța nu poate condamna partea atacată la plata unei sume mai mari decât cea pe care o solicitați.

Cererea dumneavoastră poate fi prezentată în scris, fără formalități specifice, sau verbal în fața instanței.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Trebuie să furnizați orice informații care să ateste prejudiciul dumneavoastră (fotografii, facturi, declarații de martor etc.) și răspunderea persoanei de la care solicitați despăgubiri.

Există taxe judiciare sau alte costuri legate de cererea mea?

În principiu, nu există costuri specifice.

Cu toate acestea, în cazul în care procurorul nu inițiază o anchetă chiar dacă victima consideră că a fost săvârșită o infracțiune și dorește să obțină despăgubiri, victima poate, în anumite condiții, să sesizeze direct judecătorul de instrucție, depunând o plângere penală împreună cu o cerere de constituire ca parte civilă în cadrul procesului penal. Acest fapt inițiază procedura penală și procedura civilă care permit solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii.

În continuare, judecătorul de instrucție poate solicita reclamantului să depună o sumă de bani a cărei valoare este stabilită de judecător pe baza veniturilor reclamantului. Suma depusă se numește consignation. Aceasta trebuie plătită într-un termen stabilit de judecător sub sancțiunea respingerii plângerii.

În mod similar, în cazul în care procurorul nu introduce o acțiune în justiție, victima poate emite o „citație directă” (citation directe) în fața instanței penale și poate iniția proceduri penale și civile împotriva pârâtului. În acest caz, instanța poate solicita o garanție.

Pot obține asistență juridică înainte de și/sau în timpul procesului? Pot să obțin asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procesul?

Pentru persoanele cu resurse limitate poate fi acordată asistență juridică, astfel încât onorariile avocațiale și taxele judiciare suportate în cursul procesului să fie plătite parțial sau integral de către stat. . Pentru cele mai grave infracțiuni se acordă asistență juridică indiferent de nivelul resurselor [a se vedea lista de la articolul 9-2 din Legea nr. 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)].

Aveți dreptul la asistență juridică dacă sunteți cetățean francez sau cetățean al Uniunii Europene, chiar dacă nu aveți domiciliul în Franța, sau dacă sunteți cetățean străin cu reședința obișnuită și legală în Franța.

Anumite organisme de acces la servicii juridice, cum ar fi centrele juridice (maisons de la justice et du droit) sau punctele de informare juridică (points d'accès au droit), oferă consultații gratuite pe probleme de natură juridică și vă pot sprijini, indiferent de cetățenie, în îndeplinirea oricăror formalități în vederea exercitării unui drept și în cadrul oricăror proceduri extrajudiciare.

Același lucru este valabil și pentru asociațiile de sprijinire a victimelor care oferă în special asistență juridică gratuită.

Când va respinge sau când va refuza instanța penală să se pronunțe asupra cererii mele împotriva autorului infracțiunii?

Instanța poate declara inadmisibilă solicitarea de constituire ca parte civilă în cadrul procesului penal dacă cererea nu îndeplinește condițiile, în special dacă instanța consideră că persoana nu a fost afectată de infracțiunea supusă judecății. Aceasta se poate pronunța asupra procesului penal (vinovăție, pedeapsă cu închisoarea și/sau amendă) și asupra procesului civil (despăgubire) în același timp. Instanța poate, de asemenea, să se pronunțe asupra procesului civil într-o etapă ulterioară, în cazul în care consideră că nu deține toate elementele.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului/de compensare?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia instanței, puteți solicita o reexaminare de către curtea de apel în a cărei jurisdicție se află instanța.

Dacă mi se acordă daune-interese de către instanță, cum mă asigur că hotărârea este executată împotriva autorului și ce ajutor pot obține pentru a mă asigura de acest lucru?

Odată ce suma aferentă daunelor-interese a fost stabilită de instanța civilă sau penală, victima deține o creanță asupra persoanei condamnate care devine debitor. Creanța este un drept pe care victima îl poate utiliza.

În cazul în care există dificultăți în recuperarea sumelor, este posibil să se facă apel la:

 • un judecător pentru obținerea unei somații de plată
 • un executor judecătoresc care va putea proceda la confiscarea bunurilor.

SARVI vă poate ajuta să recuperați daunele-interese (și sumele aferente cheltuielilor de judecată) acordate de instanță doar la încheierea procesului penal. Acest serviciu plătește o sumă victimei (a cărei valoare depinde de nivelul sentinței pronunțate) și recuperează sumele datorate de la persoana condamnată. SARVI este un serviciu gratuit și confidențial.

Acesta se adresează victimelor care au suferit vătămări corporale minore sau anumite prejudicii materiale care nu pot fi despăgubite de comisiile de despăgubire a victimelor infracțiunilor.

Puteți avea dreptul la asistența SARVI dacă:

 • sunteți o persoană fizică și ați obținut o hotărâre pronunțată de instanța penală prin care vi se acordă daune-interese și, eventual, rambursarea totală sau parțială a cheltuielilor de judecată;
 • nu aveți dreptul la despăgubiri din partea CIVI; și
 • persoana condamnată nu a plătit sumele datorate în termen de două luni de la pronunțarea sentinței finale.

Ce puteți obține:

 • dacă valoarea creanței dumneavoastră este mai mică sau egală cu 1 000 EUR: întreaga sumă.
 • dacă valoarea creanței dumneavoastră este mai mare de 1 000 EUR:
  • Ø 30% din sumă, cu o sumă minimă de 1 000 EUR și o sumă maximă de 3 000 EUR;
  • Ø asistență la recuperare, și anume SARVI obține, în numele dumneavoastră, restul sumei datorate de la persoana condamnată. Veți fi anunțat în fiecare trimestru cu privire la rezultatul măsurilor luate în numele dumneavoastră. În consecință, această procedură evită apelarea la un executor judecătoresc. SARVI utilizează instrumentele legale care îi sunt puse la dispoziție prin lege. Activitățile sale rămân totuși limitate de capacitatea de plată a persoanei condamnate, căreia îi aplică o penalitate.

Partea plătită de SARVI este achitată în termen de două luni de la primirea dosarului complet.

Care sunt termenele de depunere a cererii dumneavoastră?

 • Trebuie să depuneți cererea nu mai târziu de un an de la data pronunțării hotărârii definitive.
 • Dacă cererea dumneavoastră de despăgubire a fost respinsă de CIVI, aveți la dispoziție un an de la notificarea respingerii pentru a contacta SARVI.

Există un formular pentru cererile de recuperare. Reprezentarea juridică nu este obligatorie.

O listă a documentelor justificative care vor fi anexate la cererea dumneavoastră este menționată în formularul care trebuie trimis la:

Fonds de Garantie - SARVI
TSA 10316
94689 VINCENNES CEDEX

Puteți obține informații suplimentare la: https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/

SARVI poate respinge cererea dumneavoastră de recuperare împotriva persoanei condamnate sau poate refuza să ia o decizie cu privire la aceasta, dacă nu îndepliniți cerințele necesare.

Ultima actualizare: 05/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.