Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Cum pot solicita despăgubiri sau alte modalități de reparare de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o cerere în acest sens?

În etapa premergătoare procesului penal, ar trebui să declarați că doriți să vă constituiți parte civilă atunci când depuneți o plângere la procurorul sau la autoritățile de poliție competente, caz în care ar trebui să declarați acest lucru chiar în cadrul plângerii. De asemenea, puteți să declarați acest lucru pe parcursul cercetării infracțiunii, într-un document procedural separat (dikógrafo) de notificare a poliției, a procurorului sau a organelor de anchetă și puteți chiar să faceți o declarație în instanță în mod direct atât timp cât aceasta nu a început examinarea probelor (articolele 82-83 din Codul de procedură penală).

În ce moment din cadrul procedurii penale ar trebui să depun cererea?

(A) În etapa premergătoare procesului, astfel cum s-a precizat anterior (articolul 83 din Codul de procedură penală)

(B) În instanță, printr-o simplă declarație orală înainte de începerea examinării probelor, fără a fi nevoie de o procedură precontencioasă scrisă, în cazul în care doriți să obțineți despăgubiri pentru vătămarea integrității corporale și daunele morale suferite ca urmare a infracțiunii săvârșite împotriva dumneavoastră, sau prin transmiterea unei notificări persoanei acuzate cu cel puțin cinci zile înainte de termenul de judecată, în cazul în care doriți să obțineți despăgubiri pentru daune materiale (articolul 68 din Codul de procedură penală).

Ce pot solicita în cerere și cum ar trebui să o prezint (trebuie să indic o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, profiturile pierdute și dobânzile)?

În general, declarația că doriți să vă constituiți parte civilă trebuie să cuprindă un rezumat al cauzei, motivele pentru care considerați că aveți dreptul să fiți parte civilă și numirea unei persoane autorizate să primească notificări sau comunicări, în locul unde își are sediul instanța, dacă nu locuiți în mod permanent în raza acelei instanțe.

În cazul în care declarația că doriți să vă alăturați procedurilor penale în calitate de parte civilă privește o cerere de despăgubire pentru vătămarea integrității corporale și daune morale, nu este necesară o procedură scrisă. În aceste cazuri, partea civilă solicită, de obicei, o sumă simbolică [44 EUR, ce nu cuprinde prejudiciul (me epifýlaxi)] și nu întreaga valoare a creanței. În cazul în care inculpatul este declarat vinovat, instanța va dispune ca acesta să vă plătească respectiva sumă simbolică cu titlu de despăgubire. Pentru restul creanței, va trebui să introduceți o acțiune separată în justiție în fața instanțelor civile. În cazul în care cererea dumneavoastră se referă la recuperarea prejudiciului material care v-a fost cauzat în urma infracțiunii, trebuie să transmiteți o notificare către inculpat cu cel puțin cinci zile înainte de proces, incluzând o defalcare pe elemente individuale (articolul 68 din Codul de procedură penală).

Există un formular specific pentru astfel de cereri?

Nu există un formular specific. Declarația dumneavoastră trebuie să conțină toate elementele de mai sus. Astfel cum s-a menționat mai sus, o procedură specifică premergătoare procesului este necesară numai atunci când instanța penală este chemată să repare prejudiciul material, caz în care trebuie să fie transmisă o notificare inculpatului cu cinci zile înainte de ședința de judecată.

Ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Înainte de soluționarea cauzei, trebuie să prezentați toate documentele pe care le aveți și care vă dovedesc pretenția, și anume certificate medicale, declarații, mărturii și orice alte elemente de probă.

Există taxe judiciare sau alte costuri aferente?

Trebuie să plătiți o taxă aferentă acțiunii civile de 40 EUR (articolul 63 din Codul de procedură penală, astfel cum este aplicabil de la 23 ianuarie 2017, în urma modificării aduse prin Legea nr. 4446/2016).

Pot beneficia de asistență judiciară înainte și/sau în timpul procedurilor? Pot beneficia de asistență judiciară dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

Legislația (articolul 1 din Legea nr. 3226/2004) prevede acordarea de asistență judiciară cetățenilor cu venituri reduse dintr-un stat membru al UE, cetățenilor țărilor terțe și apatrizilor în cazul în care aceștia locuiesc în mod legal sau își au reședința obișnuită în Uniunea Europeană. Cetățenii cu venituri reduse care au dreptul la asistență judiciară sunt cei al căror venit familial anual nu depășește două treimi din venitul personal minim anual stabilit în contractul general colectiv de muncă. În cazul unui litigiu intern, venitul celeilalte părți la litigiu nu este luat în considerare. Asistența judiciară în cadrul oricăror acțiuni penale sau civile este disponibilă, de asemenea, pentru toate victimele infracțiunilor menționate la articolul 323 (traficul de sclavi), articolul 323A (traficul de persoane, sclavie sau servitute și căsătorie forțată), articolul 323B litera (a) [organizare de călătorii în scopul participării la acte sexuale sau alte acte indecente care implică minori (turism sexual)], articolul 324 (răpirea de minori), articolul 339 (corupere de minori), articolul 348A (pornografie infantilă) și articolul 351A (acte indecente care implică minori pentru plată) din Codul penal, precum și la articolul 87 alineatele (5) și (6) (facilitarea intrării în Grecia, a ieșirii din Grecia sau a șederii ilegale în Grecia a unui resortisant al unei țări terțe) și articolul 88 (transportul ilegal al resortisanților țărilor terțe în Grecia) din Legea 3386/2005, precum și pentru minorii care sunt victime ale actelor menționate la articolul 336 (viol), articolul 338 (abuz sexual), articolul 343 (acte indecente cu abuz de autoritate), articolul 345 (incest), articolul 346 (acte indecente între rude), articolul 347 (acte indecente contrare naturii – această infracțiune a fost între timp abrogată), articolul 348 (facilitarea depravării altor persoane), articolul 348B (ademenirea copiilor în scopuri sexuale), articolul 348C (reprezentații pornografice ale minorilor) și articolul 349 (procurarea de servicii de prostituție) din Codul penal.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

În cazul în care instanța hotărăște că urmărirea penală nu ar trebui continuată sau ar trebui respinsă din orice motiv, aceasta nu poate examina acțiunea civilă. De asemenea, instanța va respinge o acțiune civilă în cazul în care aceasta nu a fost depusă în mod legal conform descrierii de mai sus sau dacă aceasta este inadmisibilă sau dacă aceasta este neîntemeiată pe fond, de exemplu deoarece nu ați suferit în mod direct ca urmare a infracțiunii sau nu sunteți titularul interesul juridic în cauză.

Pot contesta o astfel de decizie sau există alte modalități de reparare?

Puteți introduce o cale de atac ordinară (efesi) împotriva unei hotărâri de achitare pronunțate de instanța penală districtuală, de instanța de prim grad de jurisdicție formată dintr-un singur judecător sau din trei judecători sau de instanța de apel pentru o infracțiune de gravitate medie (plimellima) dacă sunteți obligat să plătiți despăgubiri și cheltuieli de judecată și numai legat de acest aspect [articolul 486 alineatul (1b) din Codul de procedură penală]. De asemenea, puteți introduce o cale de atac ordinară împotriva unei hotărâri de condamnare a inculpatului în măsura în care prin aceasta vi s-a respins cererea pe motiv că este nefondată sau vi s-au acordat despăgubiri financiare sau materiale, cu condiția ca suma solicitată să depășească 100 EUR în cazul în care calea de atac este împotriva unei hotărâri pronunțate de instanța penală districtuală, 250 EUR dacă aceasta este împotriva unei hotărâri a unei instanțe de prim grad de jurisdicție formată dintr-un judecător unic sau a unei instanțe pentru minori formată dintr-un judecător unic, sau 500 EUR dacă se atacă hotărârea unei instanțe de prim grad de jurisdicție formată din trei judecători sau a unei instanțe pentru minori formată din trei judecători (articolul 488 din Codul de procedură penală). Puteți introduce o cale de atac cu privire la o chestiune de drept (anaferesi) împotriva unei hotărâri de condamnare a inculpatului în măsura în care prin aceasta vi s-a respins cererea pe motiv că este nefondată [articolul 505 alineatul (1c) din Codul de procedură civilă] sau împotriva unei hotărâri de achitare în cazul în care ați fost obligat să plătiți despăgubiri și cheltuieli de judecată [articolul 505 alineatul (1c) din Codul de procedură penală].

Dacă instanța îmi acordă dreptul la daune-interese, cum mă asigur că hotărârea judecătorească este executată împotriva autorului infracțiunii și cum pot beneficia de asistență pentru a asigura acest lucru?

Despăgubirile acordate de instanța penală constituie, în esență, o soluție asupra unei acțiuni civile. Prin urmare, acestea sunt executate prin procedura de executare a hotărârilor judecătorești în materie civilă (anankastikí ektélesis).

Ultima actualizare: 06/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.