Solicitarea de despăgubiri de la autorul infracțiunii

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Cum pot solicita despăgubiri sau alte mijloace de reparare a prejudiciului de la autorul infracțiunii în cadrul unui proces (acțiune penală) și cui ar trebui să adresez o astfel de cerere?

O parte vătămată poate solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii în cadrul unei proceduri penale prin introducerea unei acțiuni civile (premoženjskopravni zahtevek).

Cererea de introducere a unei acțiuni civile (constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale) este prezentată autorității sesizate cu plângerea penală (parchetul regional) sau instanței pe rolul căreia se află cauza.

O acțiune civilă poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri, înapoierea unui obiect sau anularea unei anumite tranzacții juridice.

În ce etapă a procedurii penale trebuie să prezint cererea?

La cererea reclamantului, o acțiune civilă introdusă ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni este soluționată în cadrul unei proceduri penale, dacă aceasta nu întârzie în mod nejustificat respectiva procedură.

Cererea de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale poate fi prezentată cel târziu la încheierea audierii în fața instanței de prim grad de jurisdicție.

În cazul în care reclamantul nu prezintă cererea de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale înainte de formularea acuzațiilor, acesta va fi informat că poate să prezinte o astfel de cerere până la încheierea audierii principale.

Ce pot solicita în cerere și cum prezint această cerere (trebuie să menționez o sumă totală și/sau să precizez prejudiciile individuale, beneficiul nerealizat și dobânda pierdută)?

Un reclamant care are dreptul la despăgubiri trebuie să prezinte o descriere detaliată a cererii sale și să furnizeze documente justificative (de exemplu, rapoarte, facturi, documente medicale). Prin descriere detaliată a cererii se înțelege faptul că reclamantul trebuie să menționeze, pe cât posibil, tipul și cuantumul daunelor și mijloacele de reparare a prejudiciului.

Există un formular specific pentru aceste cereri?

Nu.

Ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Cererea formulată de partea vătămată trebuie să fie susținută prin prezentarea elementelor de probă obișnuite (de exemplu, rapoarte, facturi, documente medicale).

Trebuie să suport taxe judiciare sau alte costuri aferente cererii mele?

Da, pentru fiecare etapă a procedurii trebuie să se achite o taxă judiciară, al cărei cuantum se stabilește în funcție de valoarea cererii.

Taxa pentru aprobarea unei cereri de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale cade (integral sau parțial) în sarcina acuzatului.

Pot beneficia de asistență juridică înainte de procedură și/sau în timpul procedurii? Pot beneficia de asistență juridică dacă nu locuiesc în țara în care are loc procedura?

În cadrul procedurilor judiciare, străinii (persoanele care nu au reședința în Republica Slovenia) au dreptul la asistență juridică gratuită (consultanță juridică, reprezentare juridică și alte servicii juridice sau scutire de la plata cheltuielilor de judecată), sub rezerva reciprocității sau în condițiile și în cazurile stabilite prin tratate internaționale care au caracter obligatoriu pentru Republica Slovenia.

În ce caz instanța penală mi-ar respinge cererea sau ar refuza să se pronunțe cu privire la cererea mea împotriva autorului infracțiunii?

Instanța se pronunță în sensul admiterii (integrale sau parțiale a) cererii în materie civilă numai în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat (printr-o hotărâre de constare a vinovăției acuzatului). În alte situații (atunci când informațiile din procedura penală nu oferă o bază fiabilă pentru pronunțarea unei hotărâri integrale sau parțiale), partea vătămată este îndrumată să introducă o acțiune în materie civilă pentru întreaga sa cerere sau pentru o parte din aceasta, dat fiind faptul că instanța penală nu poate respinge cererea.

Chiar dacă instanța pronunță o hotărâre prin care acuzatul este achitat sau acuzațiile sunt respinse sau instanța emite o decizie care are drept rezultat suspendarea procedurii ori respingerea rechizitoriului, instanța îndrumă partea vătămată să introducă o acțiune civilă în fața unei instanțe civile.

În cazul în care instanța își declină competența în materie penală, aceasta trebuie să informeze partea vătămată că poate notifica acțiunea de constituire ca parte civilă în cadrul unei proceduri penale instanței competente, care va iniția sau va continua procedurile.

Pot contesta o astfel de decizie sau pot solicita alte mijloace de reparare a prejudiciului?

Nu, deoarece partea vătămată nu poate contesta hotărârea decât în ceea ce privește decizia instanței referitor la cheltuielile de judecată.

Singura excepție o reprezintă cazurile în care procurorul a preluat, în calitate de reclamant, acțiunea introdusă de partea vătămată. În acest caz, partea vătămată poate contesta hotărârea sub toate aspectele, inclusiv decizia privind acțiunile în materie civilă.

Dacă instanța îmi acordă dreptul de a primi despăgubiri, cum pot asigura executarea hotărârii judecătorești împotriva autorului infracțiunii și de ce asistență pot beneficia în acest sens?

Odată ce o decizie având ca obiect o cerere în materie civilă a rămas definitivă, partea vătămată poate solicita instanței de prim grad de jurisdicție să îi elibereze o copie legalizată a deciziei, însoțită de mențiunea că decizia este executorie.

Hotărârea este executorie dacă a rămas definitivă, iar termenul pentru efectuarea în mod voluntar a plății a expirat. Instanța competentă pune în aplicare hotărârea definitivă, care constituie un titlu executoriu, în conformitate cu dispozițiile aplicabile procedurii de executare. Pe baza titlului executoriu (hotărârea), se depune o cerere de executare la instanța districtuală competentă, precizându-se căile de executare (de exemplu, poprire pe venituri, pe fondurile deținute într-un cont bancar, pe bunuri mobile sau imobile).

În cadrul unei proceduri judiciare, străinii (persoanele care nu au reședința în Republica Slovenia) au dreptul la asistență juridică gratuită sub rezerva reciprocității sau în condițiile și în cazurile stabilite prin tratate internaționale care au caracter obligatoriu pentru Republica Slovenia.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.