Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Akým spôsobom si môžem voči páchateľovi uplatniť nárok na náhradu škody alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s uplatnením tohto nároku?

V Trestnom poriadku (Nakazatelno-protsesualen kodeks) Bulharskej republiky sa stanovuje postup, ako majú obete trestných činov podávať žaloby o náhradu škody v rámci trestných konaní. Ak obeti v trestnom konaní nevznikne nárok na náhradu škody alebo ak je presvedčená, že priznaná náhrada škody nepokrýva všetky utrpené škody, obeť má nárok podľa zákona o záväzkoch a zmluvách (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) podať žalobu o náhradu škody na civilný súd, ktorý preskúma tento prípad v zmysle Občianskeho súdneho poriadku (Grazhdanski procesionalen kodeks).

V akej fáze trestného konania by som si mal(-a) uplatniť nárok?

Ak sa má nárok na náhradu škody a občianskoprávna žaloba obete pripojiť k súdnemu konaniu, je nutné ich predložiť pred začiatkom pojednávania súdu prvého stupňa. Súd zasiela oznámenie o predbežnom pojednávaní. Obeť alebo jej potomkovia môžu v lehote do siedmich dní od doručenia oznámenia požiadať o pripojenie ich občianskoprávnej žaloby alebo súkromnej obžaloby, zatiaľ čo právnické osoby to môžu urobiť ako poškodený.

Čo môžem žiadať v rámci uplatnenia nároku a ako by som ho mal(-a) predložiť (určiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Nárok si môže uplatniť obeť alebo jej poradca. Žiadosť možno podať ústne alebo písomne. Pri uplatňovaní nároku treba v žiadosti uviesť: celé meno žiadateľa a osoby, proti ktorej sa podáva žaloba; trestnú vec, v rámci ktorej sa uplatňuje nárok; trestný čin, ktorý spôsobil škody, povahu škôd a požadovanú výšku náhrady škody. Nárok si možno v súdnom konaní uplatňovať voči žalovanému a voči všetkým ďalším osobám, ktoré nesú občianskoprávnu zodpovednosť za škody spôsobené trestným činom.

Existuje osobitný formulár na uplatnenie takýchto nárokov?

Nie, neexistuje.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Dôkazy treba predložiť v rámci súdneho konania. Strana, ktorá podáva občianskoprávnu žalobu, je oprávnená: zúčastňovať sa na súdnom konaní; požadovať ochranné opatrenie na zaistenie nároku; preskúmať materiály vo veci a získať potrebné výpisy; predkladať dôkazy; podávať žiadosti, pripomienky a námietky a napadnúť rozhodnutia súdu, ktorými sa porušujú práva a oprávnené záujmy tejto strany.

Vzťahujú sa na uplatnenie môjho nároku súdne poplatky alebo iné náklady?

Obeť nemusí platiť súdne poplatky ani iné náklady súvisiace s uplatňovaním nároku obete.

Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Obeť alebo strana podávajúca občianskoprávnu žalobu môže ustanoviť právneho zástupcu. Ak obeť/poškodený predloží dôkaz o tom, že si nemôže dovoliť zaplatiť právneho zástupcu, ale má záujem využívať jeho služby a je to v záujme spravodlivosti, súd prvého stupňa ustanoví právneho zástupcu.

V akom prípade by trestný súd zamietol môj nárok alebo odmietol rozhodovať vo veci uplatnenia môjho nároku voči páchateľovi?

Súd prvého stupňa sa k nároku vyjadrí v rozhodnutí oznámenom na predbežnom pojednávaní. Ak súd odmietne rozhodovať o nároku, musí uviesť dôvody, ktoré ho k tomu viedli. Proti odmietnutiu sa nemožno odvolať.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Ak trestný súd odmietne rozhodovať o nároku, proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Obeť je oprávnená podať žalobu o náhradu škody na civilný súd, pričom o prípade sa bude pojednávať v zmysle Občianskeho súdneho poriadku. V prípade prebiehajúceho trestného konania sa konanie o nároku na civilnom súde pozastaví až do ukončenia trestného konania.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Po odsúdení páchateľa môže obeť podať na súd žiadosť o vydanie exekučného príkazu. Na základe exekučného príkazu môže obeť dať pokyn súdnemu úradníkovi s cieľom získať náhradu škody priznanú súdom.

Posledná aktualizácia: 25/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.