Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Podanie žaloby súkromnej osoby o náhradu škody z dôvodu trestného činu sa vypočuje na návrh poškodenej strany v priebehu trestného konania, ak sa tým výrazne nezdrží konanie. [Článok 153 ods. 1 Trestného poriadku (Zakon o kaznenom postupku)]

Žalobu súkromnej osoby o náhradu škody môže podať poškodená strana. (Článok 154 ods. 1 Trestného poriadku)

Žaloba súkromnej osoby o náhradu škody v rámci trestného konania sa podáva orgánu, ktorému sa podáva obvinenie, alebo súdu, pred ktorým konanie prebieha. (Článok 155 ods. 1 Trestného poriadku)

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Žalobu súkromnej osoby o náhradu škody možno podať do konca vykonávania dôkazov na súde prvého stupňa. (Článok 155 ods. 2 Trestného poriadku)

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Žaloba súkromnej osoby o náhradu škody sa môže týkať nároku, ktorý bol vznesený počas súdneho konania. (Článok 153 ods. 2 Trestného poriadku)

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Pre takéto nároky neexistuje osobitný formulár.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Osoba oprávnená podať žiadosť musí uviesť svoj nárok a predložiť dôkazy. (Článok 155 ods. 3 Trestného poriadku) V zákone sa nestanovuje druh ani množstvo dôkazov.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

S podaním žaloby súkromnej osoby o náhradu škody nie sú spojené nijaké súdne poplatky ani iné náklady.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Obete trestných činov stíhateľných odňatím slobody na viac ako päť rokov, ktoré trpia vážnymi následkami daného trestného činu, majú pri podávaní žaloby súkromnej osoby o náhradu škody právo na odbornú pomoc právneho zástupcu, ktorá sa uhradí zo štátneho rozpočtu. (Článok 43 ods. 2 Trestného poriadku) Toto právo nie je obmedzené miestom trvalého pobytu poškodenej strany.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Rozsudok, ktorým je obvinený uznaný vinným, môže priznať celú náhradu škody poškodenej strane alebo ju môže priznať čiastočne a odporučiť poškodenej strane, aby podala samostatnú žalobu. Ak informácie z trestného konania neposkytujú spoľahlivý základ ani na úplné, ani na čiastočné posúdenie, súd poškodenej strane odporučí, aby podala samostatnú žalobu.

Keď súd vynesie oslobodzujúci rozsudok alebo keď sa zrušia obvinenia, alebo sa rozhodnutím pozastaví trestné konanie, poškodenej strane sa odporučí, aby podala žalobu s cieľom uspokojiť nárok na náhradu škody. Ak súd vyhlási, že nie je príslušný konať v danej veci, poškodenej strane sa odporučí podať žalobu súkromnej osoby o náhradu škody v rámci trestného konania, ktoré začne alebo v ktorom bude pokračovať súd, ktorý je príslušný rozhodovať. (Článok 158 ods. 2 a 3 Trestného poriadku)

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Poškodená strana môže napadnúť rozsudok, pokiaľ ide o rozhodnutie súdu týkajúce sa trov konania a rozhodnutie o podaní žaloby súkromnej osoby o náhradu škody. Ak však prokurátor prevzal žalobu od poškodeného, ktorý konal ako súkromný žalobca, poškodený sa môže odvolať na základe akejkoľvek skutočnosti, ktorou je možné súdne rozhodnutie spochybniť. (Článok 464 ods. 4 Trestného poriadku)

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Na návrh oprávnenej osoby sa počas trestného konania vyvolaného spáchaním trestného činu môžu nariadiť dočasné predbežné opatrenia s cieľom zabezpečiť náhradu škody.

Rozhodnutie uvedené v predchádzajúcom odseku prijíma vyšetrujúci sudca. Vyšetrovací senát po obžalobe vynesie rozhodnutie a súd, ktorý vec prerokúva, povedie diskusiu. Odvolanie týkajúce sa predbežného opatrenia nemá vplyv na jeho vykonanie. (Článok 160 Trestného poriadku).

Posledná aktualizácia: 25/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.