Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Trestný súd má vlastnú právomoc priznávať v rámci trestného konania nízku sumu odškodnenia obeti trestného činu za predpokladu, že bol obžalovaný uznaný vinným. Súd však túto právomoc sotva využíva a v posledných desaťročiach nebola využitá ani raz.

Vzhľadom na to má obeť v takýchto prípadoch nárok požadovať odškodnenie podaním žaloby proti páchateľovi v rámci občianskoprávneho konania.

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Žiadosť by sa mala predložiť po skončení trestného konania formou občianskoprávnej žaloby. Treba poznamenať, že toto konanie je nezávislé od trestného konania a prebieha oddelene od neho.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Žiadať môžete o odškodnenie za akékoľvek straty a škody, ktoré ste utrpeli, a to tak, že uvediete jednotlivé druhy škôd, napríklad fyzickú ujmu, bolesť a utrpenie, ušlé zisky a zákonný úrok.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Áno, súdne predvolanie. Tento formulár treba podať na sekretariáte – v kancelárii súdu. Môže obsahovať buď úplný nárok navrhovateľa, alebo stručný opis nároku, po ktorom bude nasledovať rozsiahlejšia správa o nároku.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Dôkazmi na podporu žiadosti sú dôkazy, ktoré preukazujú utrpenú škodu.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Áno, za služby spojené so žiadosťou sa účtujú poplatky a náklady, a to v závislosti od výšky požadovaného odškodnenia.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Právnu pomoc môžete získať v ktorejkoľvek fáze konania za predpokladu, že na ňu máte oprávnenie, t. j. za predpokladu, že spĺňate kritériá stanovené v právnom poriadku. V občianskoprávnych prípadoch sa právna pomoc spája s porušovaním ľudských práv vyplývajúcich z dohovorov stanovených v právnom poriadku. Súčasťou právnej pomoci sú bezplatné konzultácie, pomoc a zastupovanie a v rovnakej miere sa týka aj osôb s bydliskom v inej krajine.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Neuplatňuje sa – pozri vyššie.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Neuplatňuje sa – pozri vyššie.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

V záujme zabezpečenia výkonu rozsudku o odškodnení sa rozsudok doručí odporcovi (páchateľovi), ktorý ho musí dodržať. V prípade, ak ho odporca nedodrží, navrhovateľ (obeť) môže začať vykonávacie konanie s cieľom donútiť odporcu, aby rozsudok splnil.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.