Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Česko

Autor obsahu
Česko

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci trestného konania a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Máte právo pripojiť sa s nárokom na odškodnenie k trestnému stíhaniu páchateľa. V tom prípade môže súd vo svojom konečnom rozhodnutí okrem trestu uložiť páchateľovi aj povinnosť nahradiť škodu. Okrem toho sa môžete domáhať svojho práva na odškodnenie aj samostatne pomocou občianskoprávnych prostriedkov.

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Kedykoľvek pred prvým hlavným pojednávaním na súde pred začatím dokazovania.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (uviesť celkovú sumu a/alebo špecifikovať jednotlivé straty, ušlý zisk a úroky)?

Je potrebné podrobne špecifikovať, čoho sa poškodený domáha, a uviesť a doložiť jednotlivé ujmy.

Existuje osobitný formulár pre takéto žiadosti?

Nie.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojej žiadosti?

Dôkazy na podporu svojich tvrdení predložíte súdu podľa vlastného uváženia. Samozrejme platí, že úplné a presvedčivé dôkazy sú predpokladom rozhodnutia vo váš prospech.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne či iné poplatky?

Nie.

Môžem pred a/alebo počas konania požiadať o právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Áno, na vlastné náklady.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Pokiaľ by ste nepreukázali výšku škody alebo ak by potrebné dokazovanie predĺžilo trestné konanie. V tom prípade vás súd vo veci nároku na odškodnenie odkáže na občianskoprávne prostriedky.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Do vydania stanoviska o odškodnom si môžete uplatniť právo na odvolanie.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Ak páchateľ nevykoná uložený trest, môžete požiadať súd o výkon rozsudku prostredníctvom súdneho exekútora.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.