Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Ako si môžem uplatniť nárok na náhradu škody alebo iné prostriedky nápravy/kompenzácie v súdnom konaní (trestnom konaní) a na koho by som sa mal s týmto nárokom obrátiť?

Nárok žiadateľa na odškodnenie môže byť súčasťou trestného konania na súde. V takomto prípade sa sudca môže rozhodnúť, že nárok posúdi alebo jeho posúdenie zamietne. Rozhodnutie môže závisieť od toho, či páchateľ proti nároku namieta, ako aj od toho, či k nároku vrátane jeho výšky existuje dokumentácia.

Žiadosť o uplatnenie nároku sa musí podať na súde so zreteľom na páchateľa buď písomne, alebo ústne, aby mal páchateľ možnosť na nárok reagovať. Môže tak urobiť prostredníctvom osobnej účasti na súdnom konaní alebo prostredníctvom zástupcu (obvykle procesného zástupcu).

Žiadosť o uplatnenie nároku možno podať aj na polícii, ktorá následne žiadosť zaradí do súdneho konania.

Hoci sa nárokom zaoberal súd počas trestného konania, žiadateľ môže aj napriek tomu žiadosť predložiť dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov. Je to obzvlášť relevantné v prípadoch, keď páchateľ nezaplatí odškodnenie podľa rozsudku.

V ktorej fáze trestného konania by som si mal nárok uplatniť?

Žiadosti na uplatnenie nároku na odškodnenie možno predložiť už pri prvom rozhovore s políciou a mali by sa predložiť najneskôr v čase konania hlavného pojednávania na súde.

O čo môžem v žiadosti o uplatnenie nároku žiadať a ako by som ju mal formulovať (uviesť celkovú sumu a/alebo presne vymedziť jednotlivé straty, stratu zisku a úroky)?

Ak ste utrpeli stratu, za ktorú je páchateľ zodpovedný, môžete si uplatniť nárok na odškodnenie za túto stratu. Dánsky zákon o zodpovednosti a odškodnení obsahuje okrem iného rôzne položky, v prípade ktorých si žiadateľ môže uplatniť nárok na odškodnenie.

Tieto položky zahŕňajú:

 • náklady na liečbu,
 • stratu príjmu,
 • bolesť a utrpenie,
 • trvalú ujmu na zdraví,
 • stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • stratu živiteľa rodiny,
 • výdavky na pohreb,
 • nároky z mimozmluvnej zodpovednosti,
 • hrubé porušenie,
 • majetkovú škodu,
 • finančnú stratu.

Existuje osobitný formulár na uplatnenie týchto nárokov?

Môže sa použiť formulár žiadosti, ktorý poskytuje dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov. Výbor odporúča, aby ste ako žiadateľ použili tento formulár, jeho použitie sa však nevyžaduje.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho tvrdenia?

Závisí to od toho, za čo žiadate o odškodnenie. Strata by mala byť hodnoverná a pri niektorých položkách sa vyžaduje skutočná dokumentácia, ktorá sa týka rozsahu straty.

Dokumentácia môže napríklad pozostávať z dokladov o výdavkoch, ktoré vznikli v súvislosti s trestným činom. Okrem toho sa pri určovaní rozsahu ujmy často využíva zdravotná dokumentácia a lekárske správy. Pokiaľ ide o stratu príjmu a stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, žiadateľ by mal predložiť dokumenty týkajúce sa jeho príjmov tak pred vznikom ujmy, ako aj po jej vzniku vo forme výplatných pások, ročného zúčtovania a prípadne vo forme vyhlásenia od zamestnávateľa.

Ak súd zistí, že nárok nie je primerane zdokumentovaný a žalovaný podá proti vyplateniu odškodného námietku, žiadateľ riskuje, že súd do trestného konania nezahrnie nárok na náhradu škody.

Vzťahujú sa na uplatnenie môjho nároku súdne poplatky alebo iné náklady?

Nie. Ak sa nárok uplatňuje v súvislosti s trestným činom, žiadateľovi nevznikajú v tejto súvislosti nijaké náklady.

Môžem získať právnu pomoc pred konaním a/alebo počas konania? Môžem ju získať, ak nežijem v krajine, v ktorej sa konanie vedie?

Áno. Ako žiadateľ máte za určitých podmienok možnosť toho, aby súd pre vás vymenoval procesného zástupcu, za ktorého neplatíte.

Kedy by trestný súd môj nárok voči páchateľovi zamietol alebo by o ňom odmietol rozhodovať?

Súd môže počas trestného konania kedykoľvek odmietnuť zaoberať sa občianskoprávnym nárokom, ak zistí, že sa jeho posudzovanie v priebehu trestného konania nemôže zaobísť bez závažných ťažkostí.

Ak súd zistí, že informácie na podporu nároku sú neúplné alebo že z odsúdenia alebo zbavenia obvinenia, ku ktorému dôjde v súvislosti s trestným činom, nevyplynie rozhodnutie, ktoré nárok podporí, nárok sa nebude posudzovať.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo hľadať iné prostriedky nápravy/kompenzácie?

Proti rozhodnutiu súdu nezahrnúť nárok na náhradu škody do trestného konania nie je možné podať odvolanie ani sťažnosť.

Namiesto toho musí žiadateľ vzniesť nárok na odškodnenie v občianskoprávnej žalobe alebo ho predložiť dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím, aby sa rozsudok proti páchateľovi vykonal? Akú pomoc môžem v záujme zaistenia vykonania rozsudku získať?

Najprv sa môžete obrátiť na páchateľa, ktorý vám môže okamžite zaplatiť. Ak tak urobíte, môžete svoje odškodnenie získať rýchlo a prípad urovnať.

Ak páchateľ odmietne dobrovoľne zaplatiť alebo ak máte viac nárokov na odškodnenie, ktoré si vyžadujú dlhšie konanie, môžete svoje nároky predložiť dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov.

V záujme ujasnenia však treba zdôrazniť, že nie je podmienkou, aby ste sa pred predložením žiadosti dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov najprv pokúšali získať odškodnenie od páchateľa.

Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov následne podá proti páchateľovi „regresnú žalobu“.

Posledná aktualizácia: 05/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.