Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Ako môžem získať odškodnenie alebo inú náhradu škody v (trestnoprávnom) konaní proti páchateľovi trestného činu a kde musím svoju žiadosť podať?

Jediným predpokladom je uplatnenie príslušného nároku na náhradu škody návrhom na tzv. adhézne konanie (Adhäsionsantrag), v ktorom je v plnom rozsahu vymedzený predmet a odôvodnenie (ďalšie podrobnosti pozri otázku 3). Žiadosť je možné podať na polícii, štátnej prokuratúre alebo príslušnom súde (pozri otázku 2).

V akom čase by som mal svoju žiadosť predložiť v trestnom konaní?

Žiadosť je možné písomne podať už spolu s podaním trestného oznámenia na polícii. Môže však byť aj neskôr písomne podaná na štátnej prokuratúre alebo súde alebo vyhlásená do zápisnice vystavovateľa listín (na tzv. úrade pre právne žiadosti, Rechtsantragsstelle). Ústne podanie žiadosti je možné aj počas hlavného pojednávania.

Vo všeobecnosti sa odporúča uplatniť nárok čo najskôr, v neposlednom rade preto, aby sa predišlo neprijatiu rozhodnutia v dôsledku značných prieťahov v konaní.

Čo môžem v mojej žiadosti podať a ako by som ju mal podať (údaj o celkovej sume a/alebo rozpis jednotlivých škôd, ušlé zisky a úroky)?

V žiadosti by malo byť jednoznačne objasnené, čo od obžalovaného požadujete a prečo. Požadovaná peňažná suma ako vyrovnanie za finančné poškodenie (napr. strata na zárobku, poškodené vlastníctvo) by spravidla mala byť presne vyčíslená. Avšak výška bolestného môže byť ponechaná na úvahu súdu. Aj vtedy by ste však mali uviesť približnú sumu a základ, podľa ktorého by mala byť výška odškodnenia vypočítaná alebo odhadnutá. Skutočnosti, ktoré majú nárok zdôvodňovať (napr. opis trestného činu, údaje o utrpených zraneniach a škodách na majetku), musia byť uvedené čo najúplnejšie.

Existuje osobitný formulár pre tieto žiadosti?

Nie. Osobitný formulár nie je k dispozícii.

Príklad návrhu na adhézne konanie nájdete v príručke pre obete, ktoré zverejnilo Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa na str. 59 (príklad 5). Príručku pre obete so základnými informáciami o právach obetí a poškodených v trestnom konaní nájdete na v časti „Publikationen.

Aké dôkazy by som mal predložiť spolu s mojou žiadosťou?

Mali by ste vymenovať všetky dostupné dôkazy ktoré sú dôležité pre uplatnenie vášho nároku, alebo ich priložiť k vašej žiadosti (napr. faktúry, lekárske potvrdenia). Môžete sa však tiež výslovne odvolať na vaše údaje uvedené polícii (oznámenie, svedecká výpoveď) alebo na obžalobu.

Je moja žiadosť spojená so súdnymi poplatkami alebo inými nákladmi?

Ak je vám je ako žiadateľovi priznané požadované odškodnenie, nespája sa to so žiadnymi súdnymi poplatkami; vaše potrebné výdaje, napríklad stratu na zárobku z dôvodu účasti na súdnom pojednávaní, znáša obžalovaný.

Ak vašej žiadosti nie je vyhovené príp. sčasti vyhovené, ak bola zobraná späť alebo súd od rozhodnutia upustí, rozhodne podľa svedomitého uváženia o tom, kto znáša vzniknuté výdaje súdu a účastníkov (napr. náklady na advokáta).

V každom prípade, na rozdiel od občianskeho procesu, ako poškodená alebo poškodený nemusíte platiť súdne poplatky ani v prípade neúspešnej žiadosti o odškodenie.

Môžem dostať pre konanie a/alebo počas neho pomoc právneho zástupcu? Môžem dostať pomoc právneho zástupcu, ak nežijem v krajine, v ktorom sa konanie uskutočňuje?

Poverenie advokáta alebo advokátky nie je nevyhnutne potrebné, v jednotlivých prípadoch sa však môže odporúčať. Platí to napríklad, ak je základom zložitá skutková podstata s viacerými páchateľkami/páchateľmi, sú riešené náročné občianskoprávne otázky týkajúce sa zodpovednosti alebo musia byť presadzované priznané nároky (napr. peňažná suma) podľa súdneho rozhodnutia formou exekúcie. V prípade zákonných predpokladov (najmä finančnej núdze) môže byť na pribratie advokátky alebo advokáta poskytnutá právna pomoc.

V akom prípade by mohol trestný súd moju žiadosť proti páchateľovi zamietnuť alebo odmietnuť?

Súd nerozhodne o žiadosti o odškodnenie, ak je obžalovaný oslobodený a konanie je zastavené, žiadosť je neprípustná, súdu sa javí neodôvodnená alebo výnimočne, ak žiadosť nie je vhodná na vybavenie v trestnom konaní.

Môžem proti takému rozhodnutiu podať žalobu alebo inak dosiahnuť nápravu?

Proti uzneseniu, ktorým súd upustí od rozhodnutia o žiadosti, pretože predpoklady pre rozhodnutie o žiadosti nepovažuje za splnené, je možné podať opravný prostriedok okamžitej sťažnosti.

Ako sa môžem postarať o to, aby bol rozsudok proti páchateľovi vykonaný, ak mi bolo priznané odškodnenie, a ako môžem zabezpečiť, aby som ho dostal?

Adhézne rozsudky a zmiery uzatvorené v rámci adhézneho konania je možné vykonať podľa všeobecných predpisov pre exekúciu. Exekúcia sa uskutočňuje na základe vykonateľného vyhotovenia rozsudku alebo uzatvoreného zmieru, ktoré udelí úradník trestného súdu vykonávajúci agendu listín.

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.