Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinanemčinaangličtinafrancúzštinarumunčinaslovinčinafínčina.
Swipe to change

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

V rámci prípravného konania trestného konania by ste mali vyhlásiť, že sa chcete do trestného konania zapojiť ako občianska strana, a keď predkladáte žiadosť príslušnému prokurátorovi alebo policajným orgánom, mali by ste to uviesť v samotnej žiadosti. Takéto vyhlásenie možno urobiť aj počas vyšetrovania trestného činu v samostatnom dokumente (dikógrafo) oznámením polícii, prokuratúre alebo vyšetrujúcim orgánom, prípadne môžete takéto vyhlásenie urobiť priamo na súde pred tým, než sa pristúpi k preskúmaniu dôkazov (články 82 – 83 Trestného poriadku).

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

a) V prípravnom konaní, ako je uvedené vyššie (článok 83 Trestného poriadku)

b) Na súde jednoduchým ústnym vyhlásením pred tým, než sa pristúpi k preskúmaniu dôkazov bez potreby písomného postupu v prípravnom konaní, ak žiadate o odškodnenie za nemajetkovú a morálnu ujmu spôsobenú trestným činom voči vašej osobe, alebo doručením oznámenia odporcovi do 5 dní pred pojednávaním, ak žiadate o odškodnenie nemajetkovej ujmy (článok 68 Trestného poriadku).

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Všeobecné vyhlásenie o tom, že sa chcete do trestného konania zapojiť ako strana uplatňujúca si občianskoprávny nárok, musí obsahovať zhrnutie veci, dôvody, na základe ktorých sa domnievate, že máte nárok sa zapojiť do konania, a vymenovanie zástupcu v konaní v mieste zasadania súdu, ak tam nemáte trvalý pobyt.

Nevyžaduje sa žiadny písomný postup v prípravnom konaní, ak sa vyhlásenie o tom, že sa chcete do trestného konania zapojiť ako občianska strana, týka odškodnenia za nemajetkovú a morálnu ujmu. V takých prípadoch občianska strana zvyčajne požiada o symbolickú sumu (predbežne 44 EUR), a nie o celú výšku odškodnenia. Ak súd vyhlási odporcu za vinného, nariadi, aby sa vám táto symbolická suma vyplatila v rámci odškodnenia. V prípade zvyšnej sumy budete musieť podať samostatnú žalobu na občianskoprávnom súde. Ak sa vaša žiadosť týka uspokojenia majetkovej ujmy, ktorá vám bola spôsobená trestným činom, musíte odporcovi najmenej 5 dní pred začatím súdneho konania doručiť oznámenie, v ktorom uvediete jednotlivé položky (článok 68 Trestného poriadku).

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Neexistuje žiadny osobitný formulár. Vaše vyhlásenie musí obsahovať všetky uvedené informácie. Ako sa uvádza vyššie, osobitné prípravné konanie sa vyžaduje len vtedy, ak bol trestný súd požiadaný o odškodnenie majetkovej ujmy, pričom v takomto prípade sa musí odporcovi doručiť oznámenie do 5 dní pred začatím súdneho konania.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Pred prerokovaním veci musíte predložiť všetky dokumenty na podporu vašej žiadosti, t. j. lekárske osvedčenia, potvrdenia, svedkov a akékoľvek ďalšie dôkazy.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

V prípade občianskoprávneho konania sa stanovuje poplatok vo výške 40 eur (článok 63 Trestného poriadku, platný od 23. 1. 2017 po zmene vykonanej zákonom č. 4446/2016)

Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

V právnych predpisoch sa stanovuje (článok 1 zákona č. 3226/2004) právna pomoc pre občanov členských štátov Európskej únie s nízkym príjmom, štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, ak majú legálny pobyt alebo obvyklý pobyt v Európskej únii. Občania s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na právnu pomoc, sú osoby, ktorých ročný rodinný príjem je nižší ako 2/3 minimálnej ročnej individuálnej odmeny stanovenej v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve. V prípade vnútrorodinného sporu alebo konfliktu sa príjem osoby, s ktorou sa vedie spor alebo konflikt, nezohľadňuje. Právna pomoc v akýchkoľvek trestných a občianskoprávnych nárokoch je dostupná pre všetky obete trestných činov uvedených v článkoch 323 (obchodovanie s otrokmi), 323A (obchodovanie s ľuďmi – otroctvo, nevoľníctvo, nútený sobáš), 323B písm. a) [cestovanie s cieľom zúčastniť sa na pohlavnom styku alebo iných sexuálnych praktikách aj s maloletými osobami (sexuálna turistika)], 324 (únos maloletých osôb), 339 (korupcia maloletej osoby), 348A (detská pornografia), 351 (sexuálne praktiky s maloletými osobami za peňažnú protihodnotu) Trestného poriadku, v článku 87 ods. 5 a 6 (napomáhanie k vstupu a odchodu a nelegálneho pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v Grécku) a článku 88 (neoprávnená doprava štátnych príslušníkov tretích krajín do Grécka) zákona č. 3386/2005 a maloletým osobám, ktoré sú obeťami trestných činov uvedených v článkoch 336 (znásilnenie), 338 (sexuálne zneužívanie), 343 (sexuálne praktiky spojené so zneužitím právomoci), 345 (incest), 346 (sexuálne praktiky medzi príbuznými), 347 (sexuálne praktiky v rozpore v prírodou – tento trestný čin bol už zrušený), 348 (napomáhanie k zneužívaniu ostatných), 348B (nadväzovanie kontaktov s deťmi na sexuálne účely), 348C (pornografické zobrazovanie maloletých osôb) a 349 (sprostredkovávanie prostitúcie) Trestného poriadku.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Ak trestný súd rozhodne, že by trestné konanie nemalo pokračovať alebo by sa malo z akéhokoľvek dôvodu zamietnuť, nemôže sa súd občianskoprávnou žalobou zaoberať. Takisto zamietne občianskoprávnu žalobu, ak nebola riadne podaná, a to spôsobom uvedeným vyššie, alebo ak nemá právny základ alebo je žaloba neopodstatnená, napr. preto, že ste neutrpeli ujmu ako priamy následok trestného činu alebo nie ste držiteľom príslušného právneho záujmu.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Môžete podať riadny opravný prostriedok (éfesiproti zbaveniu obžaloby na okresnom trestnom súde, jednočlennom alebo trojčlennom súde prvého stupňa alebo odvolacom súde pre trestné činy prechodnej závažnosti, ak vám súd nariadil zaplatiť odškodné a náklady, ale len v tomto rozsahu [článok 486 ods. 18 písm. b) Trestného poriadku]. Môžete takisto podať riadny opravný prostriedok proti rozsudku, ktorým sa odsudzuje odporca, ak zamieta vašu žiadosť z dôvodu, že nemá žiadny právny základ alebo vám priznáva finančné alebo majetkové odškodnenie za predpokladu, že požadovaná suma prekročila 100 EUR, ak ide o opravný prostriedok proti rozsudku okresného trestného súdu, 250 EUR, ak ide o opravný prostriedok proti rozsudku jednočlenného súdu prvého stupňa alebo jednočlenného súdu pre maloletých, alebo 500 EUR, ak ide o opravný prostriedok proti rozsudku trojčlenného súdu prvého stupňa alebo trojčlenného súdu pre maloletých (článok 488 Trestného poriadku). Môžete podať kasačný opravný prostriedok (anaíresi) proti rozsudku, ktorým sa odsudzuje odporca v rozsahu, v ktorom zamieta vašu žiadosť z dôvodu, že nemá žiadny právny základ [článok 505 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku] alebo proti zbaveniu obžaloby, ak vám bolo nariadené zaplatiť odškodné a náklady [článok 505 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku].

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Odškodnenie, ktoré vám prizná trestný súd, je v zásade uznaním občianskoprávneho nároku. Vykonáva sa teda v rámci postupu vymáhania ako v prípade rozsudkov v občianskoprávnych veciach (anankastikí ektélesi).

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.