Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Akým spôsobom si môžem voči páchateľovi uplatniť nárok na náhradu škody alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s uplatnením tohto nároku?

Mate nárok na poskytnutie informácií o ustanoveniach týkajúcich sa uplatnenia nároku a poskytnutia náhrady škody vrátane náhrady škody od štátu osobou, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), a podať žiadosť o náhradu škody v trestnom konaní.

O náhradu škody môžete požiadať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania až do začatia preskúmania veci na súde prvého stupňa. Svoju žiadosť môžete podať v písomnej forme alebo ústne. Ústnu žiadosť zaznamená do zápisnice osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd).

V akej fáze trestného konania by som si mal(-a) uplatniť nárok?

O náhradu škody môžete požiadať v ktoromkoľvek štádiu trestného konania až do začatia preskúmania veci na súde prvého stupňa. V prípade, ak sa nezistila totožnosť osoby, ktorá má byť trestnoprávne zodpovedná, neobmedzí to vaše právo uplatniť si nárok na náhradu škody.

Obeť má právo vziať podanú žiadosť o náhradu škody späť v ktorejkoľvek fáze trestného konania dovtedy, kým sa súd odoberie, aby sa poradil o rozsudku.

Čo môžem žiadať v rámci uplatnenia nároku a ako by som ho mal(-a) predložiť (určiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Máte právo na poskytnutie informácii o ustanoveniach týkajúcich sa uplatňovania nároku na náhrady škody od osoby, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd).

Svoju žiadosť môžete podať v písomnej forme alebo ústne. Ústnu žiadosť zaznamená do zápisnice osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd).

Vo svojej žiadosti musíte uviesť dôkazy na podporu výšky náhrady škody za akúkoľvek majetkovú škodu, ale za morálnu ujmu a fyzické utrpenie stačí uviesť len výšku náhrady škody, ktorú požadujete. Vo svojej žiadosti môžete uviesť číslo účtu platobnej inštitúcie, na ktoré sa má previesť náhrada škody.

Existuje osobitný formulár na uplatnenie takýchto nárokov?

Svoju žiadosť môžete podať v písomnej forme alebo ústne. Ústnu žiadosť zaznamená do zápisnice osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd).

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Vo svojej žiadosti musíte uviesť dôkazy na podporu výšky náhrady škody za akúkoľvek majetkovú škodu, ale za morálnu ujmu a fyzické utrpenie stačí uviesť len výšku náhrady škody, ktorú požadujete.

Súd určí výšku náhrady škody posúdením vašej žiadosti so zohľadnením výšky majetkovej škody, závažnosti a povahy trestného činu, spôsobeného fyzického utrpenia, trvalého zmrzačenia a zdravotného postihnutia, úrovne a verejného charakteru morálnej ujmy a psychickej ujmy.

Priame škody sa posúdia podľa cenových úrovní stanovených v trestnom stíhaní.

Vzťahujú sa na uplatnenie môjho nároku súdne poplatky alebo iné náklady?

Za podanie žiadosti v trestnom konaní vám nebudú účtované poplatky.

Ak sa domnievate, že náhrada škody nebola poskytnutá v plnom rozsahu, máte právo uplatniť si nárok na náhradu škody podľa postupu stanoveného v Občianskom súdnom poriadku (Civilprocesa likums). Pri stanovení výšky náhrady škody sa musí zohľadniť náhrada škody získaná v dôsledku trestného konania.

Na základe žiadosti o náhradu škody v občianskoprávnom konaní je obeť oslobodená od platenia štátneho poplatku.

Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Ak je ochrana práv a záujmov maloletej osoby zaťažená alebo inak nezabezpečená, alebo zástupca predloží odôvodnenú žiadosť, osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), rozhodne o vymenovaní advokáta na zastupovanie maloletej obete. Vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné inak zabezpečiť ochranu práv a záujmov osôb v trestnom konaní, osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), rozhodne o vymenovaní advokáta, aby zastupoval chudobných alebo znevýhodnených dospelých. Osoba, ktorá vedie konanie (polícia, prokuratúra, súd), vymenuje advokáta aj v prípadoch, keď žiadny z príbuzných nemôže zastupovať obeť. V týchto prípadoch správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija) hradí odmenu advokáta za poskytovanie právnej pomoci od štátu v trestnom konaní.

V akom prípade by trestný súd zamietol môj nárok alebo odmietol rozhodovať vo veci uplatnenia môjho nároku voči páchateľovi?

Ak súd vynesie oslobodzujúci rozsudok o úhrade, nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom sa neskúma. Ak súd neskúma váš nárok, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody podľa postupu stanoveného v Občianskom súdnom poriadku.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Ak súd neskúma váš nárok, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody podľa postupu stanoveného v Občianskom súdnom poriadku.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Rozhodnutia o vymáhaní náhrady škody za škody spôsobené obetiam vykonávajú súdni exekútori, ktorí začnú vymáhanie na základe písomnej žiadosti od vymáhača na základe exekučného titulu.

Na výkon súdneho rozhodnutia v časti týkajúcej sa vymoženia náhrady škody za škody spôsobené obeti vydá súd obeti exekučný príkaz na jej žiadosť.

Vymáhači nárokov vyplývajúcich zo škody na zdraví s následkom zdravotného postihnutia alebo iných škôd na zdraví alebo úmrtia osoby sú oslobodení od platenia poplatku súdnemu exekútorovi.

Súdny exekútor z vlastnej iniciatívy vykoná nevyhnutné opatrenia a použije prostriedky a spôsoby určené na výkon súdnych rozhodnutí rýchlo a efektívne. Súdny exekútor vysvetlí v dobrej viere práva a povinnosti súvisiace s výkonom procesných práv účastníkov.

Posledná aktualizácia: 12/07/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.