Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Litva

Autor obsahu
Litva

Akým spôsobom si môžem voči páchateľovi uplatniť nárok na náhradu škody alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s uplatnením tohto nároku?

Môžete požiadať o náhradu škody za škody vzniknuté v dôsledku trestného činu uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Nárok na náhradu škody sa môže uplatniť vo fáze predsúdneho konania podaním úradníkovi, ktorý vedie predsúdne vyšetrovanie, alebo prokurátorovi, a keď sa vec prejednáva, podaním na súde. Ak sa nárok na náhradu škody neuplatnil, alebo ak sa nepreskúmal v priebehu trestného konania, nárok na náhradu škody si môžete uplatniť v občianskom súdnom konaní.

V akej fáze trestného konania by som si mal(-a) uplatniť nárok?

Nárok na náhradu škody si možno uplatniť v ktorejkoľvek fáze v trestnom konaní až do začatia posudzovania dôkazov súdom.

Čo môžem žiadať v rámci uplatnenia nároku a ako by som ho mal(-a) predložiť (určiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Uplatnením nároku na náhradu škody môžete žiadať o náhradu škody za majetkovú škodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku trestného činu spáchaného podozrivým alebo obvineným. Vo svojom nároku na náhradu škody musíte stanoviť presnú výšku náhrady škody, ktorú požadujete, ako aj uviesť okolnosti na jej podporu.

Existuje osobitný formulár na uplatnenie takýchto nárokov?

Neexistuje osobitný formulár na uplatnenie nároku na náhradu škody. Uplatňujú sa len všeobecné požiadavky pre písomnosti predložené súdu.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Mali by ste predložiť písomné, vecné alebo iné dôkazy na podporu výšky vzniknutej škody.

Vzťahujú sa na uplatnenie môjho nároku súdne poplatky alebo iné náklady?

Uplatnenie nároku na náhradu škody na súde na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy vzniknutej v dôsledku trestného činu je oslobodené od kolkovej dane.

Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Áno, občania Litovskej republiky, občania iných členských štátov Európskej únie a iné fyzické osoby, ktoré majú oprávnený pobyt v Litovskej republike a iných členských štátoch Európskej únie, majú nárok na sekundárnu právnu pomoc v prípadoch týkajúcich sa uplatnenia nároku na náhradu škody za škody vzniknuté v dôsledku trestných činov. Rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci prijíma služba štátom zaručenej právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

V akom prípade by trestný súd zamietol môj nárok alebo odmietol rozhodovať vo veci uplatnenia môjho nároku voči páchateľovi?

Nárok na náhradu škody sa zamietne, ak neexistuje žiadny dôkaz o účasti obvineného na trestnom čine.

Nárok na náhradu škody sa nepreskúma, ak sa obvinený oslobodí, lebo nebol spáchaný skutok, ktorý má podstatné znaky trestného činu alebo priestupku, alebo ak sa občiansky žalobca alebo jeho zástupca nedostaví na súdne pojednávanie. V takýchto prípadoch je občiansky žalobca oprávnený uplatniť si nárok v občianskom súdnom konaní.

Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné presne vyčísliť výšku, ktorá sa má priznať, lebo je potrebný dodatočný materiál, môže súd uznať právo občianskeho žalobcu na uspokojenie jeho nároku pri vznesení obvinenia a postúpiť posúdenie výšky nároku na občianske súdne konanie.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Áno, proti takémuto súdnemu rozhodnutiu sa môžete odvolať na odvolacom súde v súlade s postupom upraveným v Trestnom poriadku (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku, ktorým sa priznáva náhrada škody, máte nárok na získanie exekučného príkazu, ktorý môžete predložiť súdnemu exekútorovi, ktorí vykoná vymáhanie sumy. Ak sú splnené všetky platné podmienky, štátom garantovaná sekundárna právna pomoc sa môže poskytnúť aj v priebehu exekučného konania.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.