Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Malta

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Žiadosť o náhradu škody možno podať na občianskoprávny súd (Qorti Ċivili).

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Žiadosť by ste mali predložiť zároveň s podaním.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Žiadosť o úhradu majetkovej škody môžete predložiť spoločne s podpornými dokumentmi.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Pre takéto nároky neexistuje osobitný formulár.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Doklady o príjme, faktúry, odhady a iné relevantné podporné dokumenty.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Áno, sú však minimálne.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Áno, môžete dostať právnu pomoc.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

V prípade zbavenia obvinenia.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Pravdepodobne prostredníctvom zásahu prokurátora.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Výkon rozsudku by mal vydaním predpísaných a zákonných príkazov na vykonanie rozsudku (napríklad uznesenie o nariadení exekúcie, príkaz na zaistenie atď.) zabezpečiť právnik poskytujúci právnu pomoc.

Posledná aktualizácia: 19/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.