Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Malta

Autor obsahu
Malta

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Žiadosť o náhradu škody možno podať na občianskoprávny súd (Qorti Ċivili).

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Žiadosť by ste mali predložiť zároveň s podaním.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Žiadosť o úhradu majetkovej škody môžete predložiť spoločne s podpornými dokumentmi.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Pre takéto nároky neexistuje osobitný formulár.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Doklady o príjme, faktúry, odhady a iné relevantné podporné dokumenty.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Áno, sú však minimálne.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Áno, môžete dostať právnu pomoc.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

V prípade zbavenia obvinenia.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Pravdepodobne prostredníctvom zásahu prokurátora.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Výkon rozsudku by mal vydaním predpísaných a zákonných príkazov na vykonanie rozsudku (napríklad uznesenie o nariadení exekúcie, príkaz na zaistenie atď.) zabezpečiť právnik poskytujúci právnu pomoc.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.