Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Akým spôsobom si môžem uplatniť nárok na náhradu škody od páchateľa alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s uplatnením tohto nároku?

Nárok na náhradu škody si možno uplatniť v rámci trestného konania. Ak si želáte uplatniť nárok na náhradu škody od podozrivého v trestnej veci, môžete vyplniť formulár žiadosti o náhradu škody (Verzoek tot schadevergoeding). Informácie a rady, ako vyplniť formulár, možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska (Slachtofferhulp Nederland). Organizácia na podporu obetí trestných činov Holandska vám môže pomôcť určiť stratu alebo škodu.

Nárok na náhradu škody si možno uplatniť od páchateľa aj v občianskom súdnom konaní. Takéto konanie sa zvyčajne začne až vtedy, keď nebolo možné získať náhradu škody iným spôsobom.

V akej fáze trestného konania by som si mal(-a) uplatniť nárok?

Ak sa prokurátor rozhodne trestne stíhať podozrivého, bude sa konať trestný proces. Formulár žiadosti o náhradu škody vám bude zaslaný poštou. Prokuratúra vás vyzve, aby ste vyplnený formulár zaslali späť do 14 dní. Ak nemôžete formulár zaslať späť do 14 dní, mali by ste sa obrátiť na útvar na podporu obetí trestných činov (Slachtofferloket) a požiadať o predĺženie tejto lehoty.

Informácie a rady v tejto veci možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Vo formulári žiadosti o náhradu škody by ste mali uviesť straty, ktoré ste utrpeli. Majetkovú ujmu, t. j. straty, ktoré možno finančne vyjadriť, je potrebné zadať v otázke 4a formulára. Ak trpíte aj psychickými a/alebo fyzickými ťažkosťami, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody za nemajetkovú ujmu spôsobenú bolesťou a utrpením v dôsledku incidentu. Takúto nemajetkovú ujmu treba uviesť v otázke 4b. V otázke 4c formulára by ste mali uviesť emocionálnu ujmu. Zahŕňa bolesť, smútok a stratu pohodlia, ktoré utrpela osoba v dôsledku úmrtia alebo zranenia blízkej osoby. V niektorých prípadoch môže najbližší príbuzný zosnulej obete alebo príbuzný obete, ktorá trpí vážnym a trvalým zranením, získať náhradu škody za emocionálnu ujmu.

Ďalšie informácie o tom, ako vyplniť formulár, možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska. Organizácia na podporu obetí trestných činov Holandska vám môže pomôcť určiť stratu alebo škodu.

Ak vy sám/sama nie ste obeťou, ale vynaložili ste náklady za obeť (napríklad cestovné náklady, liečebné náklady alebo faktúru za opravy), takisto môžete použiť tento formulár na uvedenie týchto nákladov. V takom prípade by sa takáto „presunutá ujma“ nemala uvádzať na formulári žiadosti obete; miesto toho by ste si mali vyžiadať vlastný formulár od miestneho útvaru na podporu obetí trestných činov.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Ak si želáte uplatniť nárok na náhradu škody od podozrivého v trestnej veci, môžete vyplniť formulár žiadosti o náhradu škody. Ďalšie informácie o tom, ako vyplniť formulár, možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho nároku?

Informácie a rady v tejto veci možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska.

Vzťahujú sa na uplatnenie môjho nároku súdne poplatky alebo iné náklady?

Informácie o súdnych poplatkoch a iných nákladoch možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska.

Môžem pred konaním a/alebo počas neho získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Informácie o právnej pomoci pred konaním a/alebo počas neho možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci uplatnenia môjho nároku voči páchateľovi?

Informácie a rady v tejto veci možno nájsť na webovom sídle Organizácie na podporu obetí trestných činov Holandska.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Áno, proti takémuto rozhodnutiu sa môžete odvolať.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Výkon trestu sa začne hneď po nadobudnutí právoplatnosti odsúdenia páchateľa. Ak je páchateľ povinný vyplatiť vám náhradu škody, prokuratúra poverí CJIB (Ústredná justičná inkasná agentúra) výberom náhrady škody vo váš prospech. Ak páchateľ neuhradí dlžnú sumu ani po ôsmich mesiacoch od rozhodnutia prokuratúry alebo súdu, vláda vám môže vyplatiť časť náhrady škody v podobe preddavku. Agentúra CJIB vás o tom bude písomne informovať. V prípade akýchkoľvek otázok o získaní preddavku sa obráťte na Organizáciu na podporu obetí trestných činov Holandska.

Posledná aktualizácia: 26/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.