Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Škótsko

Autor obsahu
Škótsko

Ako si môžem voči páchateľovi uplatniť nárok na náhradu škody alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s uplatnením tohto nároku?

Ak sa obžalovaný k trestnému činu prizná alebo ho uznajú za vinného, súd mu môže nariadiť, aby vám zaplatil odškodnenie.  Súd vás bude kontaktovať, ak bude vydaný príkaz na úhradu odškodnenia. Ak odškodnenie nechcete, informujte prosím čo najskôr správne oddelenie Korunného súdu a útvar prokuratúry (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

V ktorej fáze trestného konania by som si mal nárok uplatniť?

Neuvádza sa.

Čo môžem žiadať v rámci uplatnenia nároku a ako by som ho mal(-a) predložiť (určiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Neuvádza sa.

Existuje osobitný formulár na uplatnenie týchto nárokov?

Neuvádza sa.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu svojho tvrdenia?

Neuvádza sa.

Vzťahujú sa na uplatnenie môjho nároku súdne poplatky alebo iné náklady?

Neuvádza sa.

Môžem získať právnu pomoc pred konaním a/alebo počas konania? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Neuvádza sa.

Kedy by trestný súd môj nárok voči páchateľovi zamietol alebo by o ňom odmietol rozhodovať?

Neuvádza sa.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo hľadať iné prostriedky nápravy/kompenzácie?

Neuvádza sa.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.