Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Poškodená strana môže požadovať odškodné od páchateľa v trestnom konania podaním občianskoprávnej žaloby (premoženjskopravni zahtevek).

Občianskoprávna žaloba (poškodený v trestnom konaní) sa predkladá orgánu, ktorému bolo podané trestné oznámenie (Regionálna prokuratúra), alebo na súd, na ktorom sa vec rieši.

Občianskoprávna žaloba môže zahŕňať odškodnenie, vrátenie veci alebo zrušenie danej právnej transakcie.

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Ak občianskoprávnu žalobu v dôsledku trestného činu predkladá oprávnená osoba, rieši sa v trestnom konaní, ak to nespôsobí neprimerané oneskorenie tohto procesu.

Návrh občianskoprávnej žaloby v trestnom konaní môže byť predložený najneskôr do skončenia ústneho pojednávania na súde prvého stupňa.

Ak oprávnená osoba nepredloží občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní pred vznesením obžaloby, oprávnená osoba bude informovaná, že tak môže urobiť do konca hlavného pojednávania.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Oprávnená osoba musí presne uviesť nárokpredložiť podpornú dokumentáciu (napr. správy, faktúry, zdravotnú dokumentáciu). Presné označenie nároku znamená, že oprávnená osoba musí, pokiaľ je to možné, uviesť druh a rozsah škody a prostriedky nápravy.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Nie.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Obsah nároku poškodenej strany je potrebné preukázať obvyklým spôsobom (napr. správami, faktúrami, zdravotnou dokumentáciou).

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Áno, súdny poplatok sa platí za každú fázu konania, suma závisí od hodnoty nároku.

Poplatok za schválenie podania občianskoprávnej žaloby v trestnom konaní (úplne alebo čiastočne) platí žalovaná osoba.

Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

V súdnych konaniach cudzinci (ktorí nie sú osobami s oprávneným pobytom v Slovinskej republike) majú nárok na bezplatnú právnu pomoc (právne poradenstvo, právne zastúpenie a iné právne služby) alebo na oslobodenie od platenia trov konania pod podmienkou reciprocity alebo za podmienok a v prípadoch určených v medzinárodných zmluvách záväzných pre Slovinskú republiku.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Súd rozhodne v prospech občianskoprávnej žaloby (úplne alebo čiastočne) len vtedy, ak páchateľ bude odsúdený (v rozsudku, ktorým bude žalovaná osoba uznaná vinnou). V iných prípadoch (keď informácie z trestného konania neposkytujú spoľahlivý základ pre úplné alebo čiastočné rozhodnutie) sa poškodenej strane v plnom rozsahu alebo čiastočne odporúča podať občianskoprávnu žalobu, pretože trestný súd nemôže žiadosť odmietnuť.

Aj keď súd vydá rozsudok, ktorým je žalovaná osoba oslobodená alebo ktorým obvinenia boli zamietnuté, alebo keď súd vydá rozhodnutie na prerušenie konania alebo zamietnutie žaloby, poškodenej strane súd odporučí, aby podala svoju občianskoprávnu žalobu na civilný súd.

Ak súd uvedie, že nemá právomoc v trestných konaniach, informuje poškodenú stranu, že môže poslať svoju občianskoprávnu žalobu v trestnom konaní príslušnému súdu, ktorý potom začne konanie alebo bude v ňom pokračovať.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Nie, pretože poškodená strana môže napadnúť rozsudok, len čo sa týka rozhodnutia súdu o trovách trestného konania.

Jedinou výnimkou sú prípady, keď prokurátor prevzal trestné stíhanie od poškodenej strany ako prokurátor. Tu poškodená strana môže napadnúť rozsudok vo všetkých hľadiskách vrátane rozhodnutia o civilných žalobách.

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Len čo sa rozhodnutie o občianskoprávnej žalobe stane konečným, poškodená strana môže požiadať súd prvého stupňa, aby vydal overenú kópiu rozhodnutia s informáciou, že rozhodnutie je vykonateľné.

Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa stalo konečným a lehota na dobrovoľné plnenie uplynula. Príslušný súd vykoná právoplatný rozsudok, ktorý predstavuje vykonateľný nástroj v súlade s ustanoveniami platnými pre exekučné konanie. Na základe exekučného titulu (rozsudok) sa návrh na exekúciu predloží príslušnému okresnému súdu s uvedením spôsobu vykonania (napr. pripojenie príjmov, finančné prostriedky na účte v banke, hnuteľný alebo nehnuteľný majetok).

V súdnom konaní, cudzinci (ktorí nie sú osobami s oprávneným pobytom v Slovinskej republike) majú nárok na bezplatnú právnu pomoc pod podmienkou reciprocity alebo podľa podmienok a v prípadoch určených v medzinárodných zmluvách záväzných pre Slovinskú republiku.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.