Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Akým spôsobom môžem od páchateľa žiadať náhradu škody alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Najskôr by ste mali ísť na políciu alebo prokuratúru. Aj oni majú povinnosť prešetriť žiadosti o náhradu škody zo strany poškodeného. Ak vám v priebehu súdneho konania neposkytne pomoc váš právny zástupca, prokurátor musí vo všeobecnosti takisto pomôcť pri uplatnení nároku žiadateľa voči páchateľovi, ak sa to rieši v spojení s trestnou vecou.

V akej fáze trestného konania by som mal(-a) predložiť žiadosť?

Žiadosť by sa mala podať už v priebehu vyšetrovania, aby bolo možné žiadosť prešetriť a zhromaždiť dôkazy. Žiadosť je však možné podať až do začatia hlavného konania v trestnej veci.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som ju mal(-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

Švédske právo občianskoprávnych deliktov je založené na náprave – poškodený sa musí, pokiaľ je to možné, uviesť do rovnakej finančnej situácie, ako keby nedošlo ku škode alebo k ujme. To znamená, že náhradu škody si možno uplatniť za všetky finančné straty spôsobené predmetnou škodou alebo ujmou. Poškodený má však povinnosť obmedziť škody, ak je to možné.

Náhradu škody je možné priznať za:

  • ujmu na zdraví, ktorá zahŕňa náklady (za zdravotnú starostlivosť atď.), náhradu škody za stratu príjmu, fyzické a duševné utrpenie dočasného charakteru (bolesť a utrpenie), náhradu škody za trvalú deformitu (znetvorenie) a trvalé zdravotné postihnutia (pracovnú neschopnosť),
  • porušenie nedotknuteľnosti osoby, pri ktorom sa trestná činnosť zameriava na osobu obete, jej slobodu, pokoj alebo česť a porušenie je závažné,
  • majetkovú škodu, napríklad za odcudzený alebo poškodený majetok,
  • čisto finančnú škodu, t. j. čisto finančná ujma, ktorá vznikla napríklad v prípade podvodu alebo sprenevery.

Nárok sa musí stanoviť podľa príslušných položiek a potom sa musí poskytnúť zhrnutie celého nároku. Žiadateľ má nárok na úrok odo dňa spáchania trestného činu alebo iného nasledujúceho dátumu, keď vznikla škoda. Nárok na úrok sa musí takisto podať, aby o ňom rozhodol súd.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Polícia a prokuratúra majú osobitné formuláre pre nároky na náhradu škody, ktoré môžete použiť.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Niektoré dôkazy, ktoré sú nevyhnutné na získanie náhrady škody, sú zvyčajne zahrnuté v policajnom vyšetrovaní a môže sa ich dovolávať prokurátor na odôvodnenie tvrdenia. To sa napríklad vzťahuje na okolnosti týkajúce sa trestného činu a škody spôsobené trestným činom.

Žalobca musí byť schopný predložiť dôkazy vzťahujúce sa na jeho nároky, napríklad dôkazy o nákladoch (potvrdenia), strate príjmu (dôkazy o ujme/pracovnej neschopnosti a stratenom príjme), majetkovej škode (dokumentácia preukazujúca hodnotu zničeného majetku alebo náklady na opravu/znehodnotenie poškodeného majetku).

V prípade škôd za porušenie nedotknuteľnosti osoby žalobca nemusí predložiť žiadne osobitné dôkazy. Náhrada škody za porušenie nedotknuteľnosti osoby bude v súlade s posúdením trestného činu.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Nie, na uplatnenie nároku na náhradu škody podaného v spojení s trestnou vecou sa nevzťahujú poplatky.

Môžem pred a/alebo počas konania získať právnu pomoc? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Ako žalobca/poškodený máte počas trestného konania nárok na vlastnú právnu pomoc. Uplatňuje sa to napríklad v prípade závažného násilného trestného činu, sexuálneho trestného činu, domáceho násilia alebo v iných prípadoch, ak existuje jasná potreba pomoci. Ak chcete získať takúto právnu pomoc, môžete to oznámiť polícii alebo prokuratúre, ktoré potom postúpia vašu požiadavku súdu a ten následne rozhodne o tom, či dostanete právneho poradcu žalobcu. Právny poradca žalobcu môže poskytovať pomoc a podporu počas celého procesu a takisto pripraviť a uplatniť nárok na náhradu škody. Ak dostanete právneho poradcu žalobcu, zaplatí za to štát.

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Je veľmi nezvyčajné, aby súd zamietol nárok na náhradu škody uplatnený v spojení s trestným konaním, aj keď to je formálne možné.

Niekedy sa stane, že súd rozdelí pojednávanie v trestnej veci a vo veci o nároku na náhradu škody. To môže nastať v prípade, ak je nárok na náhradu škody komplikovaný alebo nebol riadne pripravený a v dôsledku toho spôsobuje oneskorenie konania v trestnej veci. Skutočnosť, že tieto záležitosti sú oddelené znamená, že najskôr sa rozhoduje v trestnej veci a vo veci nároku na náhradu škody súd rozhodne neskôr. V dôsledku toho už prokurátor nemôže prispieť k uplatneniu nároku na náhradu škody. Vo všeobecnosti je pre poškodeného lepšie, ak je vec nároku na náhradu škody dostatočne pripravená, aby bolo možné rozhodnúť vo veci v spojení s trestnou vecou.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Súd musí vždy poskytnúť inštrukcie o spôsobe podania opravného prostriedku. V týchto inštrukciách sa stanovujú podmienky pre podanie opravného prostriedku v príslušnej situácii.

Náhrada škody z poistenia nie je zvyčajne predmetom konania vo veci zodpovednosti za škodu, o ktorej rozhoduje súd, čo znamená, že škodu alebo ujmu je možné oznámiť poisťovni.

Na náhradu škody spôsobenej trestným činom sa vzťahujú nasledovné ustanovenia. Ak je páchateľ schopný zaplatiť odškodné, nárok sa vždy musí uplatniť najskôr voči páchateľovi. Ak páchateľ nie je schopný zaplatiť odškodné a poškodenému nie je možné inak nahradiť škody alebo ujmu, ktorú utrpel, náhrada za škody spôsobené trestným činom sa môže vyplatiť, aj keď poškodený neuplatnil nárok na náhradu škody voči páchateľovi.

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím vykonanie rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

Po tom, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, ho súd zašle švédskemu exekučnému orgánu (Kronofogden). Švédsky exekučný orgán sa vás následne opýta, či chcete nejakú pomoc s uplatnením svojho nároku. Ak odpoviete kladne, švédsky exekučný orgán preskúma majetok páchateľa. Ak je schopný zaplatiť, nárok sa vyplatí. Ak však páchateľ nie je schopný zaplatiť, exekútor vás o tom upovedomí. Ak vaša škoda alebo ujma nebola nahradená z vášho poistenia, máte nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom od štátu.

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.