Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Kazensko sodišče je sicer pristojno za dodelitev omejenega zneska odškodnine žrtvi kaznivega dejanja v kazenskem postopku, če je obtoženec spoznan za krivega. Vendar se ta pristojnost zelo redko uporablja, v zadnjih desetletjih pa se sploh ni uporabljala.

Lahko pa v takih primerih žrtev odškodnino zahteva z vložitvijo tožbe zoper storilca v civilnem postopku.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Zahtevek je treba predložiti po zaključku kazenskega postopka v obliki civilne tožbe. Opozoriti je treba, da je ta postopek neodvisen od kazenskega postopka in poteka ločeno od njega.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Odškodnino lahko zahtevate za vsako izgubo in škodo, in sicer tako, da opredelite posamezne vrste škode, kot so telesne poškodbe, bolečine in trpljenje, izgubljeni dobiček in zakonite obresti.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Da, začetni procesni akt. Ta obrazec je treba vložiti pri sodnem tajništvu – vložišču sodišča. Vključuje lahko celoten zahtevek tožeče stranke ali zgolj kratek opis zahtevka, ki se nato dopolni z obsežnejšim poročilom o zahtevku.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Za dokaze v podporo zahtevku štejejo dokazi, ki izkazujejo nastalo škodo.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Da, za storitve v zvezi z zahtevkom se plačajo pristojbine in stroški, odvisni od višine uveljavljane odškodnine.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Pravno pomoč lahko dobite v kateri koli fazi postopka, če ste do nje upravičeni, torej če izpolnjujete z zakonom določene pogoje. V civilnih zadevah je pravna pomoč vezana na kršitve človekovih pravic na podlagi z zakonom določenih konvencij. Pravna pomoč zajema brezplačno posvetovanje, pomoč in zastopanje ter se enako uporablja tudi za osebe, ki prebivajo v drugi državi.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Se ne uporablja – glej zgoraj.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Se ne uporablja – glej zgoraj.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Izvršitev sodne odločbe o odškodnini se zagotavlja z vročitvijo sodne odločbe toženi stranki (storilcu), ki jo mora spoštovati. V primeru nespoštovanja lahko tožeča stranka (žrtev) začne izvršilni postopek za izpolnitev obveznosti.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.