Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Danska

Vsebino zagotavlja
Danska

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Odškodninski zahtevek vložnika se lahko vključi v kazenski postopek na sodiščih. V tem primeru se sodnik odloči, ali bo zahtevek obravnaval ali ne. To je lahko odvisno od tega, ali storilec zahtevku oporeka in ali obstaja dokumentacija za zahtevek, vključno z zneskom, ki se zahteva.

Zahtevek proti storilcu se vloži pri sodišču v pisni ali ustni obliki, tako da ima storilec možnost nanj odgovoriti. To je mogoče storiti osebno med sojenjem ali prek zastopnika (običajno odvetnik ad litem).

Zahtevek se lahko vloži tudi pri policiji, ki ga nato vključi v kateri koli sodni postopek.

Čeprav je zahtevek obravnavalo sodišče v kazenskem postopku, ga lahko vložnik še vedno vloži pri danskem Odboru za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj. To je zlasti pomembno v primerih, ko storilec ne plača odškodnine na podlagi sodbe.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Odškodninske zahtevke je mogoče vložiti že pri prvem razgovoru s policijo in najpozneje na glavni obravnavi na sodišču.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Če ste utrpeli izgubo, za katero je odgovoren storilec kaznivega dejanja, lahko za to izgubo zahtevate odškodnino. Danski zakon o odgovornosti in odškodnini med drugim vsebuje različne postavke, za katere lahko vložnik zahteva odškodnino.

Te postavke vključujejo:

 • stroške zdravljenja,
 • izgubljeni dohodek,
 • bolečine in trpljenje,
 • trajno poškodbo,
 • izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka,
 • izgubo glavnega prejemnika dohodkov,
 • pogrebne stroške,
 • civilni delikt,
 • hudo kršitev,
 • materialno škodo,
 • denarno škodo.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Uporabi se lahko obrazec danskega Odbora za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj. Odbor priporoča, da kot vložnik uporabite obrazec, vendar se to ne zahteva.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

To je odvisno od tega, za kaj zahtevate odškodnino. Izguba mora biti verjetna, za nekatere postavke pa je potrebna dejanska dokumentacija v zvezi z velikostjo izgube.

Dokumentacija lahko na primer vsebuje račune za stroške, nastale v zvezi s kaznivim dejanjem. Poleg tega se v zvezi z določanjem stopnje poškodbe pogosto uporabljajo zdravstvena dokumentacija in zdravniška poročila. Kar zadeva izgubljeni dohodek in izgubo sposobnosti ustvarjanja zaslužka, mora vložnik predložiti dokumentacijo v zvezi s svojim zaslužkom pred in po poškodbi, in sicer v obliki plačilnih listov, letnih računovodskih izkazov in, če je primerno, izjave delodajalca.

Če sodišče ugotovi, da zahtevek ni ustrezno dokumentiran, obtoženec pa ugovarja plačilu odškodnine, to za vložnika pomeni tveganje, da sodišče odškodninskega zahtevka ne bo vključilo v kazenski postopek.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Ne. Če je zahtevek vložen v zvezi s kazensko zadevo, za vložnika ni nobenih s tem povezanih stroškov.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Da. Kot vložnik imate pod določenimi pogoji možnost, da vam sodišče imenuje odvetnika ad litem brez kakršnih koli stroškov za vas.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Sodišče lahko kadar koli med kazenskim postopkom zavrne obravnavanje odškodninskega zahtevka, če meni, da ga v kazenskem postopku ne bi bilo mogoče obravnavati brez znatnih nevšečnosti.

Če sodišče ugotovi, da so informacije v podporo zahtevku nepopolne ali da obsodilna ali oprostilna sodba v zvezi s kaznivim dejanjem ne bo privedla do odločitve, ki ugodi zahtevku, se zahtevek ne obravnava.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Zoper odločitev sodišča, da se odškodninski zahtevek ne vključi v kazenski postopek, ni mogoče vložiti pritožbe ali ugovora.

Namesto tega mora vložnik odškodninski zahtevek vložiti v civilnopravnem postopku ali pri danskem Odboru za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Najprej se lahko obrnete na storilca kaznivega dejanja, ki vam lahko takoj plača. Tako boste lahko hitro prejeli odškodnino in zadeva bo končana.

Če storilec ne plača prostovoljno ali če je več odškodninskih zahtevkov, ki zahtevajo daljši postopek, lahko svoje zahtevke vložite pri danskem Odboru za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj.

Zaradi jasnosti je treba navesti, da vložitev zahtevka pri danskem Odboru za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj ni pogojena s tem, da ste odškodnino najprej zahtevali od storilca kaznivega dejanja.

Danski Odbor za odškodnine za poškodbe zaradi kaznivih dejanj bo nato proti storilcu vložil „regresni zahtevek“.

Zadnja posodobitev: 05/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.