Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Edini predpogoj je, da se predloži premoženjskopravni zahtevek (Adhäsionsantrag), v katerem sta točno navedena njegov predmet in podlaga (za podrobnosti glej vprašanje 3). Zahtevek se lahko naslovi na policijo, državno tožilstvo ali pristojno sodišče (glej vprašanje 2).

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Zahtevek se lahko predloži v pisni obliki že pri prijavi kaznivega dejanja policiji. Prav tako se lahko pozneje predloži državnemu tožilstvu ali sodišču v pisni obliki ali pa ga evidentira sodni uradnik (v oddelku Rechtsantragsstelle (oddelek nemških sodišč, kateremu se lahko predložijo zahtevki in druge izjave)). Zahtevek se lahko tudi ustno predloži na glavni obravnavi.

Na splošno je priporočljivo zahtevek vložiti čim prej, tudi zato, da bi se izognili temu, da zaradi znatnih zamud v postopku odločitev ne bi bila sprejeta.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

V zahtevku je treba jasno navesti, kaj zahtevate od obtoženca in zakaj. Če zahtevate denarni znesek za nadomestilo finančne škode (npr. izguba dohodka, poškodovano premoženje), ga morate praviloma natančno navesti. Višino odškodnine za bolečine in trpljenje (Schmerzensgeld) je po drugi strani mogoče prepustiti presoji sodišča. Vendar je treba tudi v tem primeru navesti vsaj približno vrednost in osnovo za izračun ali oceno zneska odškodnine za bolečine in trpljenje. Čim bolj popolno morate navesti dejstva, ki utemeljujejo vaš zahtevek (npr. opis kaznivega dejanja, informacije o poškodbah in škodi na premoženju).

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Ne, poseben obrazec ni predviden.

Primer zahtevka v okviru adhezijskega postopka je naveden na strani 63 (primer št. 5) vodnika za žrtve (v angleščini: Guide for victims, v nemščini: Opferfibel), ki ga je objavilo zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov. Vodnik za žrtve o pravicah oškodovanih strank v kazenskih postopkih je med drugim na voljo na spletišču https://www.hilfe-info.de/ pod naslovom „Publications“ v angleški različici spletišča.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Navesti ali priložiti morate vse razpoložljive dokaze, ki so pomembni za dokazovanje in uveljavljanje vašega zahtevka (npr. računi, potrdila). Izrecno se lahko sklicujete tudi na izjave, ki ste jih dali policiji (prijava, izjave prič), ali na obtožnico.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Če kot prosilec dobite zahtevano odškodnino, vam ni treba plačati sodnih taks. Vse stroške, ki jih imate zaradi sodelovanja v sodnem postopku, nosi obtoženec (npr. izguba dobička zaradi sodelovanja na sodni obravnavi).

Če sodišče vašemu zahtevku ne ugodi oziroma mu le delno ugodi, če zahtevek umaknete ali če sodišče ne sprejme odločitve, po ustreznem premisleku odloči, kdo bo nosil sodne stroške in stroške udeležencev (npr. stroški odvetnika).

Tudi če odškodninskemu zahtevku ni ugodeno, vam kot oškodovancu – za razliko od civilnega postopka – ni treba plačati sodnih taks.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Odvetnika ni treba nujno najeti, vendar je v nekaterih primerih to priporočljivo. Tako je na primer, če gre za kompleksno dejansko stanje, ki vključuje več storilcev, če obstajajo težavna vprašanja v zvezi s civilnopravno odgovornostjo ali če sodišče odloči, da je treba priznane zahtevke (npr. denarni znesek) izvršiti s postopkom izvršbe. Če so izpolnjeni zakonski pogoji (zlasti šibko premoženjsko stanje), se lahko zagotovi pravna pomoč za kritje stroškov odvetnika.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Sodišče ne odloči o odškodninskem zahtevku, če je obtoženec oproščen ali postopek ustavljen, če je zahtevek nedopusten, po mnenju sodišča neutemeljen ali če izjemoma ni primeren za obravnavo v kazenskem postopku.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Pritožba se lahko vloži zoper sklep sodišča, da ne bo sprejelo odločitve o zahtevku, ker meni, da pogoji za sprejetje odločitve o zahtevku niso izpolnjeni.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Adhezijske sodbe in poravnave, sklenjene v adhezijskem postopku, se lahko izvršijo v skladu s splošnimi pravili za izvršbo. Izvršba se izvede na podlagi izvršljivega izvoda sodbe ali sklenjene poravnave, ki ga izda sodni uradnik kazenskega sodišča.

Zadnja posodobitev: 06/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.