Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

V fazi predhodne obravnave v kazenskem postopku, ko ustreznemu državnemu tožilcu ali policijskemu organu predložite prijavo, morate navesti, da se želite kazenskemu postopku pridružiti kot civilna stranka (politikós enágon) in da uveljavljate odškodnino. To lahko navedete tudi med preiskavo kaznivega dejanja v ločenem dokumentu (dikógrafo), ki ga naslovite na policijo, državnega tožilca ali preiskovalne organe, izjavo pa lahko predložite tudi neposredno pri sodišču, če to še ni začelo izvajati dokazov (členi 63, 82 in 83 zakonika o kazenskem postopku).

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

(A) V fazi predhodne obravnave, kot je navedeno zgoraj (člen 83 zakonika o kazenskem postopku).

(B) Če zahtevate odškodnino za bolečino in trpljenje ter za nepremoženjsko škodo zaradi kaznivega dejanja, storjenega zoper vas, lahko to storite pred sodiščem s preprosto ustno izjavo, preden se začne izvajanje dokazov, pri čemer ni potreben noben pisni predhodni postopek, če zahtevate odškodnino za premoženjsko škodo, pa z vročitvijo uradnega obvestila obdolžencu vsaj pet dni pred narokom (členi 66, 67 in 83 zakonika o kazenskem postopku).

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Na splošno velja, da mora izjava o tem, da se želite pridružiti kazenskemu postopku kot civilna stranka, vsebovati povzetek zadeve, razloge za upravičenost do pridružitve k postopku in imenovanje začasnega zastopnika v kraju sodišča, če tam nimate stalnega prebivališča.

Če izjava, da se želite pridružiti kazenskemu postopku kot civilna stranka, zajema odškodninski zahtevek zaradi bolečin in trpljenja ter nepremoženjske škode, pisni postopek ni potreben. V takih primerih civilna stranka po navadi zahteva simboličen znesek in ne celotnega zneska zahtevka. Če sodišče obdolženca spozna za krivega, odredi, da se vam kot odškodnina izplača navedeni simboličen znesek. Glede preostanka pa boste morali vložiti ločeno tožbo pred civilnim sodiščem. Če se vaš zahtevek nanaša na povrnitev premoženjske škode, ki vam je bila povzročena s kaznivim dejanjem, morate uradno obvestilo z razčlembo posameznih postavk vročiti obdolžencu vsaj pet dni pred sojenjem.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Poseben obrazec ne obstaja. Vaša izjava mora vsebovati vse zgoraj navedeno. Kot je navedeno zgoraj, se poseben predhodni postopek zahteva le, kadar se pri kazenskem sodišču zahteva povračilo premoženjske škode, pri čemer je treba v takem primeru uradno obvestilo obdolžencu vročiti pet dni pred narokom.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Pred obravnavo zadeve morate predložiti vse dokumente, ki jih imate in ki podpirajo vašo zahtevo, tj. zdravniška potrdila, izjave, priče in vse druge dokaze.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Plačati morate takso za vložitev civilne tožbe, ki znaša 40 EUR (člen 63 zakonika o kazenskem postopku).

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Zakon (člen 41 in naslednji zakona št. 4689/2020) zagotavlja pravno pomoč državljanom države članice EU, državljanom tretjih držav in osebam brez državljanstva z nizkimi dohodki, če zakonito prebivajo v Evropski uniji ali imajo v njej običajno prebivališče. V civilnih in gospodarskih zadevah so državljani z nizkimi dohodki tisti, katerih letni družinski dohodek ne presega dveh tretjin minimalnega letnega osebnega dohodka, določenega v veljavni zakonodaji. V primeru družinskega spora se dohodek nasprotne stranke v sporu ne upošteva. Žrtve kaznivih dejanj iz člena 41(3) zakona št. 4689/2020 so upravičene tudi do pravne pomoči v zvezi z vsemi kazenskimi ali civilnimi zahtevki.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Če kazensko sodišče odloči, da se kazenski postopek ne sme nadaljevati ali da ga je treba iz katerega koli razloga zavreči, civilne tožbe ne more obravnavati. Civilno tožbo zavrže tudi, če ni zakonito vložena, kot je opisano zgoraj, ali če nima podlage v zakonu, ali če je zahteva vsebinsko neutemeljena, ker na primer vaše trpljenje ni neposredno povezano s kaznivim dejanjem ali ker nimate zadevnega pravnega interesa.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva/nadomestila?

Vložite lahko redno pritožbo (éfesi) zoper oprostilno sodbo okrožnega kazenskega sodišča, eno- ali tričlanskega sodišča prve stopnje ali pritožbenega sodišča v primeru srednje hudega kaznivega dejanja (plimmélima), če vam je naloženo plačilo odškodnine in stroškov, vendar le v zvezi z navedenim (člen 486(1b) zakonika o kazenskem postopku). Redno pritožbo lahko vložite tudi zoper obsodilno sodbo, če in kolikor je v njej vaš zahtevek zavrnjen, ker nima pravne podlage, ali ker vam je dodeljena finančna ali materialna odškodnina, če zahtevani znesek presega 100 EUR v primeru pritožbe zoper sodbo okrožnega kazenskega sodišča, če zahtevani znesek presega 250 EUR v primeru pritožbe zoper sodbo enočlanskega senata sodišča prve stopnje ali enočlanskega senata sodišča za mladoletnike ali če zahtevani znesek presega 500 EUR v primeru pritožbe zoper sodbo tričlanskega senata sodišča prve stopnje ali tričlanskega senata sodišča za mladoletnike. Vložite lahko pritožbo na podlagi pravnih vprašanj (anaíresi) zoper obsodilno sodbo, če je v njej vaša zahteva zavrnjena, ker nima pravne podlage (člen 505 zakonika o kazenskem postopku), ali zoper oprostilno sodbo, če vam je naloženo plačilo odškodnine in stroškov (člen 506 zakonika o kazenskem postopku).

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Odškodnina, ki jo dodeli kazensko sodišče, je v bistvu odškodnina na podlagi civilnega zahtevka. Zato se izvršuje v okviru postopka za izvrševanje civilnih sodb (anankastikí ektélesi).

Zadnja posodobitev: 25/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.