Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Upravičeni ste, da od osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), prejmete informacije o določbah o uveljavljanju in prejetju odškodnine, vključno z državno odškodnino, ter da v kazenskem postopku vložite zahtevek za odškodnino.

Odškodnino lahko uveljavljate kadar koli v kazenskem postopku do začetka preiskave zadeve na prvostopenjskem sodišču. Svoj zahtevek lahko vložite pisno ali ustno. O ustnem zahtevku sestavi zapisnik oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče).

V kateri fazi kazenskega postopka moram vložiti zahtevo?

Odškodnino lahko uveljavljate kadar koli v kazenskem postopku do začetka preiskave zadeve na prvostopenjskem sodišču. Če oseba, ki bi morala kazensko odgovarjati, ni bila identificirana, to ne omejuje vaše pravice do vložitve zahteve za odškodnino.

Žrtev lahko umakne vloženo zahtevo za odškodnino kadar koli v kazenskem postopku, dokler se sodišče ne umakne k posvetovanju o sodbi.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Upravičeni ste, da prejmete informacije o določbah o uveljavljanju odškodnine od osebe, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče).

Svoj zahtevek lahko vložite pisno ali ustno. O ustnem zahtevku sestavi zapisnik oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče).

V svojem zahtevku morate predložiti dokaze v podporo znesku odškodnine za kakršno koli materialno izgubo, za nematerialno škodo in fizično trpljenje pa morate navesti samo znesek zahtevane odškodnine. V zahtevi lahko navedete številko računa plačilne institucije, na katerega naj se nakaže odškodnina.

Ali obstaja poseben obrazec za take zahteve?

Svoj zahtevek lahko vložite pisno ali ustno. O ustnem zahtevku sestavi zapisnik oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče).

S katerimi dokazi moram podpreti svojo zahtevo?

V svoji zahtevi morate predložiti dokaze v podporo znesku odškodnine za kakršno koli materialno izgubo, za nematerialno škodo in fizično trpljenje pa morate navesti samo znesek zahtevane odškodnine.

Sodišče bo znesek odškodnine določilo s presojo vaše zahteve ter ob upoštevanju zneska materialne izgube, resnosti in narave kaznivega dejanja, povzročenega fizičnega trpljenja, trajnega pohabljenja in invalidnosti, stopnje ter javne narave nematerialne in duševne škode.

Neposredna odškodnina bo ocenjena glede na ravni cen, predvidenih za kazenski pregon.

Ali moram v zvezi z zahtevo plačati sodne takse ali druge stroške?

Ob vložitvi zahtevka v kazenskem postopku vam ni treba plačati takse ali drugih stroškov.

Če menite, da vam škoda ni bila v celoti nadomeščena, ste upravičeni do uveljavljanja odškodnine po določbah zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums). Pri določitvi zneska odškodnine se upošteva odškodnina, prejeta v okviru kazenskega postopka.

Pri uveljavljanju odškodnine v civilnem postopku je žrtev oproščena plačila državne takse.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Če je varstvo pravic in interesov mladoletne osebe ovirano ali drugače ni zagotovljeno ali če zastopnik vloži utemeljeno zahtevo, oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), odloči o imenovanju odvetnika, ki zastopa mladoletno žrtev. V izjemnih primerih, kadar ni mogoče drugače zagotoviti varstva pravic in interesov osebe v kazenskem postopku, oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), odloči o imenovanju odvetnika, ki zastopa revno ali prikrajšano odraslo osebo. Oseba, ki vodi postopek (policija, tožilstvo, sodišče), imenuje odvetnika tudi v primerih, ko žrtve ne more zastopati noben sorodnik. V takih primerih odvetniške stroške za zagotovitev državne pravne pomoči v kazenskem postopku krije Uprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija).

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo odločanje o mojem zahtevku proti storilcu kaznivega dejanja?

Če sodišče izda oprostilno sodbo, se zahteva za odškodnino, ki izhaja iz kaznivega dejanja, ne obravnava. Če sodišče vaše zahteve ne obravnava, lahko vložite zahtevo za odškodnino, kot je določeno v zakonu o civilnem postopku.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Če sodišče vaše zahteve ne obravnava, lahko vložite zahtevo za odškodnino, kot je določeno v zakonu o civilnem postopku.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Odločbe o plačilu odškodnine žrtvi izvršijo sodno registrirani izvršitelji, ki začnejo izvršbo na podlagi pisne vloge izterjevalca, ki temelji na nalogu za izvršbo.

Za izvršitev sodne odločbe v delu, ki se nanaša na plačilo odškodnine žrtvi, sodišče žrtvi na njeno zahtevo izda sklep o izvršbi.

Izterjevalci zahtevkov, ki izvirajo iz telesne poškodbe, ki povzroči invalidnost, ali druge škode za zdravje ali smrti osebe, so oproščeni taks za izvršbo, ki se plačajo sodno registriranim izvršiteljem.

Sodno registrirani izvršitelj na lastno pobudo izvede potrebne ukrepe in uporabi sredstva in metode, ki so na voljo za hitro in učinkovito izvršitev sodnih odločb. Sodno registrirani izvršitelj pojasni pravice in obveznosti za uveljavljanje postopkovnih pravic strank v dobri veri.

Zadnja posodobitev: 18/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.