Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Odškodnino za škodo, nastalo zaradi kaznivega dejanja lahko uveljavljate z vložitvijo premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku. Premoženjskopravni zahtevek se lahko vloži v predkazenskem postopku pri uradniku, ki vodi preiskovalni postopek, ali tožilcu, ko v zadevi že poteka obravnava, pa s predložitvijo sodišču. Če premoženjskopravni zahtevek ni bil vložen ali se med kazenskim postopkom ni obravnaval, lahko tak zahtevek vložite v civilnem postopku.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Premoženjskopravni zahtevek se lahko v kazenskem postopku vloži vse dokler sodišče ne začne presoje dokaznega gradiva.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

V premoženjskopravnem zahtevku lahko zahtevate odškodnino za materialno ali nematerialno škodo, nastalo zaradi kaznivega dejanja osumljene ali obdolžene osebe. V premoženjskopravnem zahtevku morate navesti točen znesek, ki ga zahtevate, ter okoliščine, na katerih ta znesek temelji.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Za premoženjkopravne zahtevke ni posebnega obrazca. Veljajo samo splošne zahteve za procesne akte, ki se predložijo sodišču.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Predložiti morate pisne, stvarne ali druge dokaze v podporo uveljavljanemu znesku odškodnine.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Premoženjskopravni zahtevki pred sodiščem zaradi uveljavljanja odškodnine za materialno in nematerialno škodo, nastalo zaradi kaznivega dejanja, so oproščeni kolkovine.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Da, državljani Republike Litve ali drugih držav članic Evropske unije in druge osebe, ki zakonito in prebivajo v Republiki Litvi ali v drugi državi članici Evropske unije, so upravičeni do sekundarne pravne pomoči v zadevah, ki se nanašajo na odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi kaznivih dejanj. O tem, ali se vam zagotovi pravna pomoč, bo odločila Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Premoženjskopravni zahtevek se zavrne, če ni dokazov, da je obtoženec sodeloval pri kaznivem dejanju.

Premoženjskopravni zahtevek se zavrže, če je obtoženec oproščen, ker ni bilo storjeno nobeno dejanje, ki bi imelo znake kaznivega dejanja ali prekrška, ali če se civilni tožnik ali njegov zastopnik ne udeleži sodne obravnave. V takih primerih ima civilni tožnik pravico vložiti zahtevek v civilnem postopku.

Kadar zaradi potrebe po dodatnem gradivu ni mogoče natančno določiti zneska, ki naj se dodeli, lahko sodišče v izreku obsodilne sodbe prizna pravico civilnega tožnika do izpolnitve njegovega zahtevka, za odločanje o znesku zahtevka pa napoti na civilnopravni postopek.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Da, zoper tako sodno odločbo se lahko pritožite pri pritožbenem sodišču v skladu s postopkom, določenim v zakoniku o kazenskem postopku (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Po pravnomočnosti sodne odločbe lahko pridobite sklep o izvršbi, ki ga lahko predložite sodnemu izvršitelju, ki bo izterjal znesek. Če so izpolnjeni vsi upoštevni pogoji, se lahko sekundarna pravna pomoč z državnim jamstvom zagotovi tudi v izvršilnem postopku.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.