Uveljavljanje odškodnine zoper storilca kaznivega dejanja

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Kako lahko uveljavljam odškodnino ali druga pravna sredstva/nadomestila zoper storilca kaznivega dejanja v sodnem postopku (kazenski postopek) in na koga moram nasloviti ta zahtevek?

Zahtevek se lahko vloži samo pri civilnem sodišču. Zahtevka ne morete vložiti v okviru kazenskega postopka, vendar obstajajo drugi načini uveljavljanja pravnih sredstev pred kazenskim sodiščem.

V kateri fazi kazenskega postopka moram predložiti zahtevek?

Civilni postopek zoper storilca kaznivega dejanja se lahko začne neodvisno od tekočega kazenskega postopka. Vendar pa se lahko civilni postopek prekine do zaključka kazenskega postopka. Če vložite zahtevek po zaključku kazenskega postopka, v katerem je bil storilec obsojen, civilno sodišče ne bo ponovno izvajalo dokazov ter bo ugotovitve kazenskega sodišča sprejelo kot dokazane.

Kaj lahko zahtevam v zahtevku in kaj moram navesti (skupni znesek in/ali posamezne izgube, izgubljeni dobiček in obresti)?

Pred civilnim sodiščem lahko zahtevate odškodnino za dejansko izgubo in izgubljeni dobiček. Navesti morate znesek, ki ga želite prejeti od storilca kaznivega dejanja, ter pojasniti, na kaj se nanaša in kako ste ga izračunali.

Ali obstaja poseben obrazec za takšne zahtevke?

Posebnega obrazca za takšne zahtevke ni.

S katerimi dokazi moram podpreti svoj zahtevek?

Če predložite obsodbo, vam ne bo treba ničesar dokazati. Civilno sodišče bo vezano na ugotovitve kazenskega sodišča. Zahtevate lahko višjo odškodnino, vendar morate dokazati, da je vaš zahtevek utemeljen. Dokazi, ki potrjujejo veljavnost vaših zahtevkov, lahko vključujejo izjave prič in dokumente, kot so računi ali mnenja.

Ali moram v zvezi z zahtevkom plačati sodne takse ali druge stroške?

Praviloma se za vložitev civilne tožbe zaračunajo ustrezne sodne takse. Vendar lahko zaprosite za oprostitev plačila sodnih stroškov, če dokažete, da jih ne morete plačati.

Ali lahko pred in/ali med postopkom dobim pravno pomoč? Ali lahko dobim pravno pomoč, če ne živim v državi, v kateri poteka postopek?

Če si ne morete privoščiti odvetnika, lahko zahtevate zastopnika, ki ga imenuje sodišče. V ta namen morate pri sodišču vložiti vlogo skupaj z informacijami o vašem finančnem položaju (na posebnem obrazcu).

Odškodninski zahtevek lahko vložite tudi, če nimate stalnega prebivališča na Poljskem.

V katerih primerih bi kazensko sodišče zavrglo ali zavrnilo moj zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja?

Zahtevek se lahko vloži samo pri civilnem sodišču. Sodišče ga bo zavrnilo, če ne dokažete, da je storilec povzročil škodo, ali če ne dokažete višine te škode. Če pa priložite kazensko obsodbo, na podlagi katere je bil storilec spoznan za krivega, civilno sodišče ne more zavrniti zahtevka.

Ali lahko zoper tako odločbo vložim pritožbo ali druga pravna sredstva?

Zoper sodbo civilnega sodišča prve stopnje (sąd cywilny I instancji) se lahko pritožite pri sodišču druge stopnje (sąd II instancji). Če vas ne zastopa odvetnik, vas bo sodišče obvestilo o načinu vložitve pritožbe.

V okviru kazenskega postopka lahko uveljavljate naslednja pravna sredstva:

  1. zahtevate lahko, da se storilcu naloži izravnalni ukrep (obveznost povrnitve škode ali zagotovitve odškodnine za utrpelo škodo); če obstajajo pri tem znatne težave, lahko sodišče namesto tega storilcu naloži plačilo nadomestila (nawiązka); zahtevek lahko vložite ustno na obravnavi ali pisno; vaš zahtevek bo sprejet, če bo storilec obsojen, tj. spoznan za krivega kaznivega dejanja, katerega posledica je škoda, ki ste jo utrpeli;
  2. če je storilec obsojen na pogojno kazen zapora, mu lahko sodišče naloži, da vam v celoti ali delno povrne škodo, ki ste jo utrpeli zaradi kaznivega dejanja, razen če se naloži izravnalni ukrep;
  3. če je postopek pogojno ustavljen, mora sodišče storilcu naložiti, da v celoti ali delno povrne škodo.

Če mi sodišče dodeli odškodnino, kako lahko zagotovim izvršitev sodne odločbe zoper storilca kaznivega dejanja in kakšno pomoč lahko dobim pri tem?

Če se storilcu naloži povrnitev škode, vam bo sodišče vročilo kopijo odločbe. Če storilec ne povrne škode in je obsojen na pogojno kazen zapora, lahko zahtevate izvršitev kazenske sankcije.

Če je bil kazenski postopek pogojno ustavljen in storilec ne povrne škode, mu grozita nadaljevanje postopka in obsodba. Sodišče o tem odloči na seji, na kateri ste lahko navzoči.

Sodbo civilnega sodišča, s katero vam je dodeljena odškodnina, izvrši izvršilni organ, in sicer sodni izvršitelj (komornik).

Zadnja posodobitev: 12/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.