Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Skadestånd från gärningspersonen

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

Om den tilltalade förklarar sig skyldig, eller förklaras skyldig, kan domstolen ålägga den tilltalade att betala ersättning till dig.  Domstolen kontaktar dig om ett beslut om ersättning har meddelats. Om du inte vill ha ersättning ber vi dig att så snabbt som möjligt underrätta den skotska åklagarmyndigheten (Crown Office and Procurator Fiscal Service) om detta.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Ej tillämpligt.

Vad kan jag kräva skadestånd för, och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

Ej tillämpligt.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Ej tillämpligt.

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Ej tillämpligt.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Ej tillämpligt.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Ej tillämpligt.

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Ej tillämpligt.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Ej tillämpligt.

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 04/05/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.